Büyük Torbalı
Bahçeşehir Bursluluk Sınavı
Büyük Torbalı

­In­sa­at­çi­la­ra is gü­ven­li­gi egi­ti­mi

Son yil­lar­da ar­tan is ka­za­la­ri ne­de­niy­le bir­çok in­sa­at fir­ma­la­ri is­çi­le­ri­ne egi­tim ve­ri­yor. Bun­lar­dan bir ye­ni­si de dün Özel Ol­gun Ko­le­ji Kon­fe­rans Sa­lo­nu’n­da ya­pil­di. Ekin­ci In­sa­at ve Met­As­kar In­sa­at­’in bir­lik­te dü­zen­le­di­gi egi­tim­de, in­sa­at­çi­la­ra is gü­ven­li­gi egi­ti­mi ve­ril­di ­TOR­BA­LI’­DA yap­mis ol­du­gu ba­sa­ri­li ça­lis­ma­lar­la in­sa­at sek­tö­rün­de ön­cü olan Ekin­ci In­sa­at ve Met­As­kar In­sa­at, per­so­ne­li­ne is gü­ven­li­gi egi­ti­mi ver­di. […]

16 Mart 2013 - 7:20 'de eklendi ve 1259 kez görüntülendi. A+A-

­In­sa­at­çi­la­ra is gü­ven­li­gi egi­ti­mi

Son yil­lar­da ar­tan is ka­za­la­ri ne­de­niy­le bir­çok in­sa­at fir­ma­la­ri is­çi­le­ri­ne egi­tim ve­ri­yor. Bun­lar­dan bir ye­ni­si de dün Özel Ol­gun Ko­le­ji Kon­fe­rans Sa­lo­nu’n­da ya­pil­di. Ekin­ci In­sa­at ve Met­As­kar In­sa­at­’in bir­lik­te dü­zen­le­di­gi egi­tim­de, in­sa­at­çi­la­ra is gü­ven­li­gi egi­ti­mi ve­ril­di

­TOR­BA­LI’­DA yap­mis ol­du­gu ba­sa­ri­li ça­lis­ma­lar­la in­sa­at sek­tö­rün­de ön­cü olan Ekin­ci In­sa­at ve Met­As­kar In­sa­at, per­so­ne­li­ne is gü­ven­li­gi egi­ti­mi ver­di. SGÇ Mü­hen­dis­lik fir­ma­si ile or­tak­la­sa ger­çek­les­ti­ri­len egi­tim­de, is gü­ven­li­gi ve ka­li­te yö­ne­tim sis­te­mi hak­kin­da bil­gi ve­ril­di. Egi­tim so­nun­da ça­li­san is­çi­le­re 1 buçuk sa­at­lik egi­tim son­ra­sin­da ka­ti­lim bel­ge­si ve­ril­di. Egi­ti­min ama­ci is ka­za­la­ri­ni en aza in­dir­mek, ça­li­san is­çi­le­rin ken­di gü­ven­lik ted­bir­le­ri­ni al­ma­la­ri­ni sag­la­mak ve is ka­za­la­ri­nin önü­ne geç­mek. Dün Özel Ol­gun Ko­le­ji Kon­fe­rans Sa­lo­nu’n­da dü­zen­le­nen egi­tim se­mi­ne­ri­ne tam 40 is­çi ka­til­di. Ekin­ci In­sa­at ve Met­As­kar In­sa­at is bir­li­gi ile dü­zen­le­nen ilk se­mi­ne­rin 3 ay­da bir ya­pi­la­ca­gi­ bil­di­ril­di.

­IS GU­VEN­LI­GI EGI­TI­MI VER­ME­YEN IS­VE­RE­NE CE­ZA
­YIL­BA­SIN­DA yü­rür­lü­ge gi­ren ye­ni Is Sag­li­gi ve Gü­ven­li­gi Ya­sa­si, is­ yer­le­ri için be­ra­be­rin­de bir­çok ye­ni yü­küm­lü­lük ge­tir­di. Ya­sa, ge­tir­di­gi bu ye­ni yü­küm­lü­lük­le­re uyul­ma­ma­si ha­lin­de ida­ri pa­ra ce­za­la­ri­ni da bu­gü­ne ka­dar ol­ma­di­gi kadar yük­sek tut­tu. Ye­ni ya­sa­ya bag­li ola­rak ha­zir­la­nan en son yö­net­me­lik­ler­den bi­ri de, is­ve­ren­le­rin ça­li­san­la­ri­na is sag­li­gi ve gü­ven­li­gi ile il­gi­li egi­tim ver­me­si zo­run­lu­lu­gu­nu içe­ren yö­net­me­lik. Hem ya­sa hem de çi­ka­ri­lan yö­net­me­lik, is­ve­ren­le­rin is­ yer­le­rin­de­ki teh­li­ke­le­re gö­re ça­li­san­la­ri­ni egi­ti­me ta­bi tut­ma­la­ri­ni, alin­ma­si ge­re­ken ön­lem­ler hak­kin­da bil­gi­len­di­ril­me­si­ni zo­run­lu kil­mak­ta. Is­çi­si­ni is sag­li­gi ve gü­ven­li­gi ko­nu­sun­da egit­me­yen is­ve­ren, her bir ça­li­san için bin 78 TL ida­ri pa­ra ce­za­si ile kar­si kar­si­ya ka­la­cak. Ye­ni ya­sa­nin uy­gu­lan­ma­si­ni ko­lay­las­tir­mak adi­na çi­ka­ri­lan egi­tim yö­net­me­li­gin­de is­ve­ren, ça­li­san­la­ri­ni ise bas­la­ma­dan ön­ce hem is sag­li­gi ve gü­ven­li­gi ko­nu­sun­da hem de is­ye­ri­ne öz­gü risk­ler ko­nu­sun­da egi­ti­me ta­bi tut­mak zo­run­da. Ay­ri­ca bu egi­tim­ler, ça­lis­ma ye­ri ve is de­gi­sik­li­gi, is ekip­ma­ni­nin de­gis­me­si, ye­ni tek­no­lo­ji uy­gu­lan­ma­si gi­bi du­rum­lar­da da ça­li­san­la­ra ve­ril­mek zo­run­da.

­IS­ÇI­LE­RI­E 1 BUÇUK      SA­AT­LIK EGI­TIM
­SON yil­lar­da Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ar­tan is ka­za­la­ri dik­kat çe­ki­yor. Tor­ba­li’­da hiz­la ar­tan ve be­ra­be­rin­de ge­len is kaz­ala­ri ön­le­ne­mi­yor. Ön­ce­ki gün Özel Ol­gun Ko­le­ji Kon­fe­rans Sa­lo­nu’n­da dü­zen­le­nen Is Gü­ven­li­gi Te­mel Egi­tim Hiz­met­le­ri Se­mi­ne­ri’n­de bir ara­ya ge­len is­çi­ler, 1 buçuk sa­at­lik egi­tim se­mi­ne­ri gör­dü. Se­mi­ner­de SGÇ Mü­hen­dis­lik fir­ma­si Bas De­net­çi Egit­me­ni Ha­lil Ib­ra­him Sa­man­ci; is ko­nu­sun­da uyula­cak ku­ral­la­r, dik­kat edil­me­si gereken hu­sus­lar, is­ke­le­ler­de ze­min sag­lam­li­gi, ko­ru­ma bas­li­gi, gü­ven­lik ke­me­ri gi­bi bir­çok gü­ven­lik ko­nu­sun­da se­mi­ne­re ka­ti­lan is­çi­le­re bil­gi ve­ril­di.
“GÖ­RE­VI­MIZ IS GU­VEN­LI­GI”
­TOR­BA­LI’­DA ba­sa­ri­li pro­je­le­re im­za atan Ekin­ci In­sa­at ve Met­As­kar In­sa­at ile or­tak­la­sa dü­zen­le­nen egi­tim se­mi­ne­rin­de top­lam 40 ki­si ka­til­di. Egi­ti­mi ve­ren Bas De­net­çi Egit­men Ha­lil Ib­ra­him Sa­man­ci, is­çi­le­re çok önem­li bil­gi­ler ver­di. Sa­man­ci, “In­sa­at­lar­da ya­sa­nabi­le­cek her tür­lü egi­ti­mi ve­ri­yo­ruz. Ve­ri­len egi­tim­ler­de en önem­li un­sur, isi­mi na­sil da­ha gü­ven­li ya­pa­rim ko­nu­su olu­yor. Bu ko­nu­yu kav­ra­yan is­çi­le­ri­miz teh­li­ke­le­ri en aza in­dir­mis olu­yor. Biz­ler­ de bu ko­nu­da in­sa­at­lar­da ça­li­san is­çi­le­re bun­la­ri an­la­ti­yo­ruz. Is es­na­sin­da dik­kat edil­me­si ko­nu­la­ri da slayt gös­te­ri­li bir se­kil­de an­la­ti­yo­ruz. Bi­zim tek gö­re­vi­miz in­sa­at is­çi­le­ri­mi­ze ve fir­ma sa­hip­le­ri­ne en iyi bil­gi­yi ak­ta­rip, bil­gi­len­di­ri­yo­ruz”dedi
“IS KA­ZA­LA­RI­NI ÖN­LE­YE­BI­LI­RIZ”

­IS ka­za­la­ri­ni ön­le­yebil­mek için is gü­ven­li­gi te­mel egi­tim hiz­met­le­ri ver­me­ye bas­la­dik­la­ri­ni bil­di­ren Ekin­ci In­sa­at’in sa­hi­bi Os­man Ekin­ci, bu gi­bi egi­tim­le­rin is­çi­le­rin can gü­ven­li­gi­ni ko­ru­ma adi­na ya­pil­di­gi­ni bil­dir­di. Ekin­ci, “Ön­ce­ki gün dü­zen­le­nen se­mi­ner­de 40 is­çi­miz se­mi­ne­re ka­ti­lip, ka­ti­lim bel­ge­le­ri­ni al­di­lar. En önem­li ama­ci­miz is ka­za­la­ri­ni ön­le­mek­tir. Tür­ki­ye’­de çok sa­yi­da is ka­za­si ya­sa­ni­yor. Ya­sa­nan ka­za­la­ri en aza dü­sür­mek için böy­le bir egi­ti­me ge­rek duy­duk. Ilk kez dü­zen­le­di­gi­miz egi­tim 3 ay­da bir de­vam ede­cek­tir” dedi.

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Üretim iki kat arttı Üretim iki kat arttı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, "2019 yılı sofralık zeytin üretiminin 415 bin ton, yağlık zeytin üretiminin 1 milyon ...

Kilosu 40 lira Kilosu 40 lira

Torbalı’da ki semt pazarlarında kış sebzeleri yerini alırken tezgahlardaki zam rekortmeni sarımsak oldu. Sarımsağın kilo fiyatı 40 lira...

Firmaların personel açığı kapanacak Firmaların personel açığı kapanacak

İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Ak Gıda San. ve Tic. A.S arasında Mesleki Beceri Geliştirme ve İş Birliği (MEGİP) Protokolü...

Gayrimenkul satışlarında büyük artış olacak Gayrimenkul satışlarında büyük artış ola...

Torbalı Emlakçılar Derneği Başkanı (TOREMDER) Serkan Filiz, konut kredisi faizlerinin 0,99’a inmesinin ardından emlak piyasasında büyük...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
SON EKLENEN HABERLER
Futbolcular formalarını orta sahaya bıraktı Futbolcular formalarını o...

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Torbalıspor, Pazar günü...

Torbalı’dan depremzedelere destek Torbalı’dan depremz...

Torbalı Ticaret Odası Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem so...

Gelecek iyi haberler için umutlu bekleyiş sürüyor Gelecek iyi haberler için...

Bayındır’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 11...

Eksik konularda ders alacaklar Eksik konularda ders alac...

Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin eğitim haya...

Uzun araç kuyrukları oluşuyor Uzun araç kuyrukları oluş...

Dolmuşların güzergahlarının değiştirilmesiyle birlikte Torba...

Torbalı’da bir günde ikinci intihar Torbalı’da bir günd...

Torbalı Ertuğrul mahallesinde akşam saatlerinde ikinci bir i...

Kolonya içen adam ölü bulundu Kolonya içen adam ölü bul...

Şarapçı Mehmet lakabı ile bilinen Mehmet Öziç yaşadığı metru...

Tenteye asılmış şekilde bulundu Tenteye asılmış şekilde b...

Kendisinden haber alınamayan C.K. bugün saat 12:00 civarında...

Lokma hayrı yapıldı Lokma hayrı yapıldı

Geçtiğimiz yıl İzmir-Aydın karayolu üzerinde trafik kazasına...

Felç kalmasını engelledi Felç kalmasını engelledi...

Muratbey Mahallesi’nde yaşayan 69 yaşındaki Orhan Türe, vücu...

FOTO GALERİ
EĞİTİM HABERLERİ
VİDEO GALERİ
torajans-reklam-yan