REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­­IS­­MET AN­­NE’­­YI KAY­­BET­­TIK

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­­IS­­MET AN­­NE’­­YI KAY­­BET­­TIK
454 Görüntüleme
14 Haziran 2013 - 8:31
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Tor­­ba­­li’­­nin ilk ög­­ret­­me­­ni ve her­­ke­­sin “Is­­met An­­ne” di­­ye an­­di­­gi Is­­met Aka­­gün­­düz ve­­fat et­­ti. Ar­­din­­da kos­­ko­­ca bir hiz­­met ve ve­­fa bi­­ra­­kan Aka­­gün­­düz, göz­­yas­­la­­ri için­­de top­­ra­­ga ve­­ril­­di.
­­TOR­­BA­­LI’­­NIN ilk ög­­ret­­men­­le­­rin­­den olan, öm­­rü­­nü egi­­ti­­me har­­ca­­yan ve her­­ke­­sin “Is­­met An­­ne” di­­ye ses­­len­­di­­gi Is­­met Aka­­gün­­düz, ön­­ce­­ki gün ya­­sa­­mi­­ni kay­­bet­­ti. Ko­­ca öm­­rü­­nü ög­­ren­­ci­­le­­ri­­ne ve Türk hal­­ki­­na ada­­yan Aka­­gün­­düz­­’ün ani ölü­­mü dost­­la­­ri­­ni, ai­­le­­si­­ni ve ög­­ren­­ci­­le­­ri­­ni ya­­sa bog­­du. Her ög­­ret­­men­­ler gü­­nün­­de, gül­­ler­­le do­­na­­til­­mis evi­­nin bah­­çe­­sin­­de ög­­ren­­ci­­le­­ri­­nin gel­­me­­si­­ni bek­­le­­yen Is­­met Ög­­ret­­men­­’in as­­lin­­da tek is­­te­­gi, ög­­ren­­ci­­le­­ri­­nin ha­­li­­ni sor­­ma­­siy­­di. Is­­te o ve­­fa­­kar ög­­ret­­me­­nin 23 Ka­­sim 2011 yi­­lin­­da ken­­di­­siy­­le yap­­ti­­gi­­miz rö­­por­­ta­­ji ve ha­­ya­­ti.

ÖM­­RU­­NU HIZ­­ME­­TE ADA­­DI AMA…
1946 yi­­lin­­da Ki­­zil­­çul­­lu Köy Ens­­ti­­tü­­sü’n­­den me­­zun olan ve 29 yil ög­­ret­­men­­lik ya­­pan 85 ya­­sin­­da­­ki Is­­met Aka­­gün­­düz, bu­­gün is­­te­­nil­­se ye­­ni­­den gö­­re­­ve ha­­zir ol­­du­­gu­­nu söy­­lü­­yor­­du. Iki og­­lu ve iki ge­­li­­ni de ög­­ret­­men olan Is­­met Aka­­gün­­düz ço­­cuk­­la­­ri­­nin da ög­­ret­­men ol­­ma­­sin­­dan gu­­rur du­­yu­­yor. Za­­ma­­nin­­da ço­­cuk­­la­­ri­­ni ög­­ret­­men ol­­ma­­ya tes­­vik et­­ti­­gi­­ni söy­­le­­yen Is­­met Ög­­ret­­men, “I­­ki ço­­cu­­gum da ög­­ret­­men ol­­du­­lar. Ge­­lin­­le­­rim Fer­­yal ve Fü­­sun da ög­­ret­­men. Ço­­cuk­­la­­ri­­min bu mes­­le­­gi seç­­me­­sin­­de yol gös­­te­­ri­­ci ol­­dum ve bun­­dan gu­­rur du­­yu­­yo­­rum” de­­di. 1934 yi­­lin­­da Mus­­ta­­fa Ke­­mal Ata­­türk­­’ü gör­­me san­­si­­ni da ya­­ka­­la­­yan Is­­met Aka­­gün­­düz­­’ün ög­­ret­­men­­lik mes­­le­­gi­­ni seç­­me­­sin­­de Ulu Ön­­der­­’in bü­­yük et­­ki­­si ol­­mus. “Biz Ata­­türk­­’ün ço­­cu­­gu­­yuz. Ata­­türk­­’ün eli­­ni öp­­tük. Onun ço­­cu­­gu­­yuz” di­­yen ve 29 yil 8 ay 15 gün gö­­rev yap­­ti­­gi­­ni, bu ül­­ke­­ye hiz­­met et­­mek­­ten pis­­man­­lik duy­­ma­­di­­gi­­ni söy­­le­­yen Is­­met Ög­­ret­­men, “U­­zun yil­­lar va­­ta­­ni­­ma hiz­­met et­­tim, egi­­tim ver­­dim. Pis­­man de­­gi­­lim, an­­cak su an gö­­rü­­yo­­rum ki ça­­ba­­la­­rim bey­­hu­­dey­­mis. Al­­di­­gi­­miz ma­­as bin li­­ra” de­­di.

­­KÖY ENS­­TI­­TU­­SU ME­­ZU­­NUY­­DU
­­TOR­­BA­­LI Mu­­rat­­bey Ma­­hal­­le­­si’n­­de ika­­met eden Is­­met Aka­­gün­­düz, il­­çe­­nin ilk ög­­ret­­men­­le­­rin­­den. 1946 se­­ne­­sin­­de Ki­­zil Çul­­lu Köy Ens­­ti­­tü­­sü’n­­den ög­­ret­­men ola­­rak me­­zun ol­­duk­­tan son­­ra 194651 yil­­la­­ri ara­­sin­­da Se­­hit­­ler’­­de, 195154 yil­­la­­ri ara­­sin­­da Ya­­zi­­ba­­si’n­­da gö­­rev yap­­tik­­tan son­­ra emek­­li ol­­du, 1975 yi­­li­­na ka­­dar da Ka­­zim­­pa­­sa Il­­kög­­re­­tim Oku­­lu’n­­da ça­­lis­­ti. Ka­­ri­­ye­­ri bo­­yun­­ca on­­lar­­ca tak­­dir­­na­­me alan Aka­­gün­­düz, bu tak­­dir­­na­­me­­le­­rin ken­­di­­si için bir öne­­mi­­nin ol­­ma­­di­­gi­­ni, ye­­tis­­tir­­di­­gi ki­­si­­le­­rin iyi bi­­rey­­ler ola­­bil­­me­­si­­nin ken­­di­­si için en bü­­yük tak­­dir ol­­du­­gu­­nu söy­­le­­di. Ha­­ya­­ti bo­­yun­­ca mes­­le­­gi­­ne asik olan ve bun­­dan hiç vaz­­geç­­me­­yen Aka­­gün­­düz, mes­­le­­ge olan sev­­da­­si­­ni ise söy­­le di­­le ge­­tir­­mis­­ti: “Ben bu mes­­le­­ge asi­­gim. Kes­­ke ya­­sim genç ol­­say­­di. Gi­­dip tek­­rar kör­­pe fi­­dan­­la­­ri ye­­tis­­tir­­mek için gö­­nül­­lü ola­­rak ög­­ret­­men­­lik ya­­par­­dim. Ço­­cuk­­la­­ri­­mi­­zi da ög­­ret­­men ola­­rak ye­­tis­­tir­­dik. Og­­lum Il­­ker Aka­­gün­­düz, Ka­­zim­­pa­­sa Il­­kög­­re­­tim Oku­­lu Mü­­dür Mu­­a­­vin­­li­­gi’n­­den emek­­li ol­­du. Di­­ger og­­lum Tür­­ker Aka­­gün­­düz, Fa­­tih Il­­kög­­re­­tim Oku­­lu’n­­da su an­­da mü­­dür mu­­a­­vi­­ni ola­­rak gö­­rev ya­­pi­­yor. Ev­­lat­­la­­ri­­mi da ög­­ret­­men ola­­rak ye­­tis­­tir­­mek­­ten gu­­rur du­­yu­­yo­­rum. Si­­ra to­­run­­la­­rim­­da.” demisti.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web