Büyük Torbalı

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

­Hem fut­bol oy­nu­yor ­hem de oy­nat­i­yor

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Hem fut­bol oy­nu­yor ­hem de oy­nat­i­yor
1.059 Görüntüleme
04 Mart 2013 - 7:21
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Çay­ba­sis­por­’un vaz­ge­çil­mez oyun­cu­la­rin­dan olan Uzay Ak­gül, Bu­cas­por Fut­bol Oku­lu’n­da da ant­re­nör­lük ya­pi­yor. Sa­ha­da fir­ti­na gi­bi esen Ak­gül, bil­gi ve tec­rü­be­si­ni fut­bol oku­lun­da­ki ög­ren­ci­le­re ak­ta­ri­yor.

­ÇAY­BA­SIS­POR­’UN ba­sa­ri­li or­ta sa­ha oyun­cu­su Uzay Ak­gül, gös­ter­di­gi ba­sa­ri­li per­for­man­si ile göz dol­du­ru­yor. Ak­gül, ba­sa­ri­li fut­bo­lu ve tec­rü­be­si­ni sa­ha­ya en iyi se­kil­de yan­si­tir­ken, bir yan­dan da bu bil­gi­le­ri­ni Bu­cas­por Tor­ba­li Fut­bol Oku­lu’n­da­ki ög­ren­ci­le­ri­ne ak­ta­ri­yor. Haf­ta içi Çay­ba­sis­por­’un ant­ren­man­la­ri­na ka­ti­lan Ak­gül, haf­ta so­nu Tor­ba­li Bu­cas­por Oku­lu’n­da ant­re­nör­lük ya­pi­yor. Ak­gül, ge­nel­lik­le pa­zar gün­le­ri de Çay­ba­sis­por for­ma­siy­la sa­ha­da ade­ta fir­ti­na gi­bi esi­yor. Ba­sa­ri­li fut­bol­cu ve ant­re­nör Uzay Ak­gül, Tor­ba­li’­da ol­duk­ça ye­te­nek­li fut­bol­cu­la­rin ol­du­gu söy­le­di.

8 YA­SIN­DA FUT­BO­LA BAS­LA­DI
­A­MA­TÖR dün­ya­sin­da fut­bol sa­ha­la­ri­nin par­la­yan yil­di­zi olan Çay­ba­sis­por­’un ba­sa­ri­li or­ta sa­ha oyun­cu­su Uzay Ak­gül, fut­bol ha­ya­ti­ni ga­ze­te­mi­ze an­lat­ti. Ak­gül­’ün, fut­bol ha­ya­ti da­ha 8 ya­sin­day­ken Ti­res­por’­da bas­la­di. 2 yil Ti­res­por­’un alt ya­pi­sin­da top kos­tu­ran Ak­gül, da­ha son­ra Tor­ba­lis­por­’un alt ya­pi­si­na trans­fer ol­du. 5 yil da Tor­kos­’un alt ya­pi­sin­da oy­na­dik­tan son­ra 3 yil A ta­kim­da for­ma giy­di. Ol­duk­ça ba­sa­ri­li bir se­zon ge­çir­dik­ten son­ra, Ay­dins­por 1923 ta­ki­mi­na trans­fer ol­du. En iyi se­zon­la­ri­ni Ay­dins­por 1923 ta­kim­da ge­çir­dik­ten son­ra trans­fer tek­lif­le­ri­nin ar­di ar­ka­si ke­sil­me­di. Trans­fer se­zo­nun­da Ba­yin­dirs­por­’u ter­cih eden ba­sa­ri­li or­ta sa­ha oyun­cu­su Uzay Ak­gül, 1 yil ara­dan son­ra 2010 yi­lin­da Çay­ba­sis­por­’un yo­lu­nu tut­tu. Ser­gi­le­di­gi per­for­mans­la Çay­ba­sis­por­’un vaz­ge­çil­mez fut­bol­cu­la­ri ara­sin­da­ki ye­ri­ni alan Ak­gül, fut­bol ha­ya­ti­ni ha­len ta­ki­min­da sür­dü­rü­yor. Çay­ba­sis­por­’un ba­sa­ri­si için ter dö­ken Uzay Ak­gül, fut­bo­lu çok sev­di­gi­ni ve de­vam ede­bi­le­ce­gi ye­re ka­dar fut­bo­lun içe­ri­sin­de yer al­mak is­te­di­gi­ni be­lirt­ti. Ak­gül, tek he­de­fi­nin ise fut­bol­cu ye­tis­tir­mek ol­du­gu­nu ifa­de et­ti.

“­HE­DEF­LE­RI­ME ADIM ADIM YAK­LA­SI­YO­RUM”
­BA­SA­RI­LI bir ka­ri­ye­re sa­hip olan or­ta sa­ha ön li­be­ro oyun­cu­su 26 ya­sin­da­ki Uzay Ak­gül, Çay­ba­sis­por­’un Sü­per Ama­tör Lig­’e çik­ti­gi se­zon­da kad­ro­da ye­ri­ni alan isim­ler­den bi­ri. Uzay Ak­gül, Çay­ba­sis­por son­ra­sin­da ha­yat­ta en çok ant­re­nör­lü­ge önem ver­di­gi­ni söy­le­yen Ak­gül, “Fut­bol ha­ya­tim­da bir­çok ta­kim­da for­ma san­si bul­dum. Ba­sa­ri­li ol­mak için çok ça­lis­tim ve ba­sar­dim. Fut­bol­cu­luk ha­ya­tim­da önü­me koy­du­gum he­def­le­ri­min hep­si­ni yap­tim. Sim­di­ki he­de­fim ise ant­re­nör­lük ha­ya­tim­da fut­bol­cu ye­tis­ti­rip, en iyi ta­kim­lar­da for­ma giy­dir­mek­tir. Bu yol­da Bu­cas­por’­da de­vam edi­yo­rum. Yak­la­sik 1 yil­dir Bu­cas­por ta­ki­min­da ant­re­nör­lük gö­re­vi­ni üst­le­ni­yo­rum. He­def­le­ri­me her ge­çen gün bir adim da­ha yak­la­si­yo­rum. Hem Çay­ba­sis­por’­da hem de Bu­cas­por’­da ça­lis­ma­la­ri­miz sü­rü­yor” sek­lin­de ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web