REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Köprü altinda kalacak esnaf kepenk kapatiyor

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Köprü altinda kalacak esnaf kepenk kapatiyor
278 Görüntüleme
23 Mart 2013 - 7:23
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Hükümet Konagi’nin hemen yani basina insa edilecek olan 9 metre yüksekligindeki üst geçit nedeniyle esnaf kepenk kapatmaya hazirlaniyor. Ilçenin en islek caddesinin bitme noktasina gelecegi bu projeye esnaf tepkili

IZ­BAN hat­ti­nin ya­pi­mi bü­yük bir hiz­la de­vam eder­ken bir ta­raf­tan da il­çe­ye ya­pi­la­cak olan üst ge­çit­ler bü­yük tar­tis­ma­ya de­vam edi­yor. Es­naf­la­rin hat­tin ge­çe­ce­gi böl­ge­le­re ya­pi­la­cak olan üst ge­çit­ler­le il­gi­li cid­di kay­gi­la­ri var. Ba­si­nin gün­de­min­den düs­me­yen pro­jey­le il­gi­li ola­rak gö­rüs­le­ri­ni al­di­gi­miz böl­ge es­na­fi­nin bü­yük ço­gun­lu­gu, ke­penk ka­pat­ma­ya ha­zir­lan­dik­la­ri­ni söy­le­di. Özel­lik­le Tor­ba­li Kay­ma­kam­li­gi’­nin ol­du­gu böl­ge­de­ki es­naf­lar, is­ potansiyelinin düs­tü­gü­nü, böy­le git­me­si du­ru­mun­da is yer­le­ri­ni ka­pat­ma­yi plan­la­dik­la­ri­ni söy­le­di­ler. Böl­ge­nin kök­lü es­naf­la­rin­dan olan Ke­le­pir Kah­ve Evi, Öz Ur­fa­li­lar Ke­bap Sa­lo­nu, Al­fa Kir­ta­si­ye, Di­ji­tal Bil­gi­sa­yar, Zi­ya­fet Lo­kan­ta­si ve da­ha bir­çok is­let­me sa­hi­bi, ya­pi­la­cak olan üst­ ge­çit­le­rin son­la­ri ola­ca­gi gö­rü­sün­de. Es­naf­lar, üst ge­çit­le­rin ip­tal edil­me­si­ni ve IZ­BAN hat­ti­nin ye­rin al­ti­na alin­ma­si­ni is­ti­yor.

­OLGUN’UN SÖZLERINE TAM DESTEK
­ILK ola­rak MHP Grup Bas­kan­ve­ki­li ve Iz­mir Mil­let­ve­ki­li Ok­tay Vu­ral­’in zi­ya­re­tiy­le gün­de­me ge­len IZ­BAN üst ge­çit­le­ri­nin tar­tis­ma­si, Ti­ca­ret Oda­si Mec­lis Bas­ka­ni Ab­dul­va­hap Ol­gun­’un açik­la­ma­la­ri­nin ar­din­dan da­ha da alev­len­di. MHP Tor­ba­li Il­çe Tes­ki­la­ti’­nin oda­yi zi­ya­re­ti es­na­sin­da Ol­gun, “Ust ge­çit­ler bit­ti­gin­de hü­kü­met ko­na­gi­nin ol­du­gu böl­ge köp­rü al­ti mey­ha­ne­si ola­cak” de­mis ve bu söz­ler gün­de­me bom­ba gi­bi düs­müs­tü. Ko­nuy­la il­gi­li ola­rak Mit­hat­pa­sa Cad­de­si’n­de bu­lu­nan ve ya­pi­la­cak olan üst­ ge­çit­le­rin tam al­tin­da ka­lan es­naf­lar ise is­le­ri­nin da­ha sim­di­den bit­me nok­ta­si­ni gel­di­gi­ni söy­le­di­ler. Es­naf­lar is­le­ri­nin du­ra­ca­gi­ni id­dia eder­ken, üst ge­çit­le­rin ge­çe­ce­gi böl­ge­ler­de otu­ran va­tan­das­lar da bu du­rum­dan ra­hat­siz­lik duy­duk­la­ri­ni di­le ge­tir­di. Tor­ba­li Ma­hal­le­si, hü­kü­met ko­na­gi, pa­zar­ ye­rindeki es­naf ve va­tan­das­lar, tre­nin alt­tan geç­me­si ge­rek­ti­gi­ni ve il­çe­de­ki si­vil top­lum ku­ru­lus­la­ri­nin bu du­ru­ma ses­siz kal­ma­ma­la­ri ge­rek­ti­gi­ni be­lirt­ti.

IS­LET­ME­LER KA­PAN­MA  NOK­TA­SI­NA GEL­DI
­BÖL­GE­NIN ön­de ge­len es­naf­la­ri olan Öz Ur­fa Pi­de Lah­ma­cun Sa­lo­nu, Ke­le­pir Kah­ve Evi, Al­fa Kir­ta­si­ye, Di­ji­tal Bil­gi­sa­yar, Zi­ya­fet Lo­kan­ta­si, Sa­hin Mar­ket is­let­me­ci­le­ri pro­je­ye sert tep­ki gös­ter­di. Is­le­ri­nin dur­ma nok­ta­si­na gel­di­gi­ni be­lir­ten es­naf­lar, da­ha sim­di­den bas­ka bir yer ara­yi­si için­de ol­duk­la­ri­ni söy­le­di­ler. Ba­zi es­naf­lar ise kre­di borç­la­ri­nin ol­du­gu­nu söy­le­ye­rek, ne ya­pa­cak­la­ri­ni bi­le­me­dik­le­ri­ni be­lirt­ti­ler. Pro­je­nin böl­ge­de otu­ran­la­rin ve es­naf­la­rin gö­rüs­le­ri­ne bas­vu­rul­ma­dan bas­tan savma ya­pil­di­gi­ni ve ol­du bit­ti­ye ge­ti­ril­di­gi­ni sa­vu­nan es­naf­lar, si­vil top­lum ku­ru­lus­la­ri­nin bu ola­ya ses­siz kal­ma­ma­la­ri ge­rek­ti­gi­ni be­lirt­ti­ler. Ust­ ge­çit­le­rin ya­pi­la­ca­gi kay­ma­kam­lik bi­na­si önün­de, bü­yüklü kü­çük ol­mak üze­re 100­’ün üze­rin­de is­let­me faaliyet gösteriyor. Di­a­sa, BIM, Çet­men Mo­bil­ya, Zi­ya­fet Lo­kan­ta­si ve da­ha bir­çok iri­li ufak­li es­naf, bu üst ge­çit­le­rin­den bü­yük öl­çü­de et­ki­le­ne­ce­ge ben­zi­yor.

ESNAF NE DIYOR?

KELEPIR KAHVE EVI: HAKI YOLDAS, ­
“UST ge­çit­ler biz­le­rin so­nu ol­du. Ar­tik ken­di­mi­ze ye­ni bir yer ba­ki­yo­ruz. Bu böy­le ol­ma­ma­liy­di. Bu­ra­da­ki es­naf­larin dü­sü­nül­me­si ge­re­kir” di­ye ko­nus­tu.

­DI­JI­TAL BIL­GI­SA­YAR: UMIT ONUR

NE ya­pa­ca­gi­mi­zi sa­sir­mis du­rum­da­yiz. Ka­rar­siz kal­dik. Is­le­ri­mi­zi bü­yük öl­çü­de et­ki­le­di. Bu­ra­dan bas­ka bir ye­re ta­sin­ma­yi dü­sü­nü­yo­ruz. Bu­nu ya­par­ken biz­le­rin ve hal­kin gö­rü­sü­ne ne­den bas­vur­ma­di­lar?”

­PA­MUK­KA­LE PI­DE: CE­MAL SEN­LIK

“­SU­ AN­DA is­le­ri­miz dur­mus va­zi­yet­te. Bit­tik, bi­zi bi­tir­di­ler. Ki­sa za­man son­ra ka­pat­ma­yi dü­sü­nü­yo­ruz. De­re­bey­lik ya­pi­yor­lar, ne­den bi­zim gö­rü­sü­mü­ze bas­vur­mu­yor­lar? Bu­ra­da es­naf­la­ri dü­sün­me­le­ri ge­re­kir” sek­lin­de ko­nus­tu

­SA­HIN MAR­KET: SA­LI­HA TU­TUN­CU

K­RE­DI çek­mis­tik, sim­di onu öde­ye­me­ye­ce­giz. Is­le­ri­miz bit­ti. Bu­ra­yi ka­pa­tip, kay­ma­kam­lik ve be­le­di­ye­nin ka­pi­si­na gi­dip di­len­ci­lik ya­pa­ca­gim. Kre­di borç­la­ri­mi­zi na­sil öde­ye­ce­giz? Ço­luk ço­cu­gu­mu­za na­sil ba­ka­ca­giz” de­di.

­AL­FA KIR­TA­SI­YE:
SA­BA­HAT­TIN KA­RA­GUL­LE

­”TEK ke­li­mey­le an­lat­mak ge­re­kir­se, ka­pa­ti­yo­ruz. Es­na­fi bi­tir­di­ler. Es­naf Oda­si Bas­ka­ni Se­zai Ta­mer ne­re­de? Ai­dat is­te­me­ye ge­lin­ce ge­li­yor­lar, ver­me­di­gi­miz­de ka­pi­mi­za ic­ra gön­de­ri­yor­lar. Sim­di ne­re­de­ler, ne­den es­na­fin der­di­ne ku­lak ver­mi­yorlar? Ge­lip bi­zi ne­den din­le­mi­yorlar”

­ÖZ UR­FA PI­DE KE­BAP SA­LO­NU:
MAH­MUT CI­VAR

­”BU pro­je il­çe­yi ikiye böl­dü­gü gi­bi bi­zim­ de is­le­ri­mi­zi bi­tir­di. Yüz­de 90 ora­nin­da is­le­ri­miz et­ki­len­di. Bu­ra­da çok ki­si ek­mek yi­yor. Böy­le gi­der­se ka­pan­ma nok­ta­si­na ge­li­riz. So­nu­na ka­dar di­re­ne­ce­giz, ol­maz­sa ka­pa­ta­ca­giz. Müs­te­ri­le­ri­miz bi­le bu pro­je­ye tep­ki gös­te­ri­yor” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web