REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Panterler salona indi

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Panterler salona indi
260 Görüntüleme
22 Mart 2013 - 7:25
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Hiz­me­te gi­ren Pan­ter­ler Spor Ku­lü­bü, genç­le­re bir­çok brans­ta hiz­met ve­re­cek. Spor oku­lu bün­ye­sin­de bas­ket­bol, vo­ley­bol, hent­bol ve te­nis dal­la­rin­da egi­tim­ler ve­ri­le­cek.

­PAN­TER­LER Spor Ku­lü­bü, ön­ce­ki gün Tor­ba­li’­da bas­ket­bol bran­sin­da hiz­met ver­me­ye bas­la­di. Genç­lik Spor Il­çe Mü­dür­lü­gü’­ne ait ka­pa­li spor sa­lo­nun­da ders­le­ri­ne bas­la­yan ög­ren­ci­le­ri, ant­re­nör­ler Sa­bi­na Ki­ba­rog­lu ve Ca­ner Nal­ban­tog­lu egi­ti­yor. Ilk ola­rak bas­ket­bol bran­sin­da kurs açan spor oku­lu, da­ha son­ra vo­ley­bol, hent­bol ve te­nis dal­la­rin­da da Tor­ba­li­li genç­le­re egi­tim ve­re­cek. Amaç­la­ri­nin sa­de­ce spor dal­la­rin­da egi­tim ver­mek ol­ma­di­gi­ni, ög­ren­ci­nin sos­yal ge­li­si­mi­ne yar­dim­ci ol­ma­yi he­def­le­dik­le­ri­ni söy­le­yen spor oku­lu so­rum­lu­la­rin­dan Sa­bi­na Ki­ba­rog­lu, “Biz oku­lu­muz­da sa­de­ce spor yap­mi­yo­ruz, ço­cuk­la­ri­mi­zin fi­zik­sel ve zi­hin­sel ge­li­sim­le­ri­ne de kat­ki­da bu­lu­nu­yo­ruz” de­di.

­E­GI­TIM­LER CU­MAR­TE­SI PA­ZAR GU­NU VE­RI­LE­CEK
­KURS­LA­RA 5 ile 15 yas ara­si ço­cuk­la­rin ka­yit yap­ti­ra­bil­di­gi­ni ve ka­yit yap­tir­mak is­te­yen­le­rin haf­ta so­nun­da Mu­rat­bey Ma­hal­le­si’n­de bu­lu­nan Genç­lik Spor Il­çe Mü­dür­lü­gü’­ne ait ka­pa­li spor sa­lo­nu­na gel­me­si ge­rek­ti­gi­ni kay­de­den Ki­ba­rog­lu, ye­te­nek­li ve ba­sa­ri­li olan ço­cuk­la­ri­ni ko­lej­le­re burs­lu ola­rak gön­der­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Pan­ter­ler Spor Ku­lü­bü ku­ru­cu­la­rin­dan Sa­bi­na Ki­ba­rog­lu, “Ça­lis­ma­la­ri­mi­zi cu­mar­te­si ve pa­zar gün­le­ri ya­pi­yo­ruz. Is­te­yen­ler sa­lo­na ge­le­rek bil­gi ala­bi­lir­ler” sek­lin­de açik­la­ma­lar­da bu­lun­du.

BAS­KET­BOL­DA BOY ÖNEM­LI DE­GIL
­BO­YU­NUN ki­sa ol­ma­sin­dan si­ka­yet eden ço­cuk­la­rin da kurs­la­ri­na ka­til­di­gi­ni ve bas­ket­bol­da ki­sa boy­lu oyun­cu­la­rin da et­kin ol­du­gu­nu ifa­de eden ant­re­nör Ca­ner Nal­ban­tog­lu, “Boy uzun­lu­gu­nun bir­çok spor da­lin­da­ki per­for­man­si be­lir­le­yen en önem­li özel­lik­ler­den bi­ri ol­du­gu bi­lin­mek­te­dir. Hal­ter, jim­nas­tik gi­bi spor­lar­da ki­sa boy­lu spor­cu­lar di­ger spor­cu­la­ra oran­la da­ha yük­sek bir per­for­mans ser­gi­ler­ken, bas­ket­bol, vo­ley­bol ve hent­bol gi­bi spor­lar­da ise hem ki­sa hem de uzun boy­lu spor­cu­la­rin per­for­mans ba­ki­min­dan da­ha et­ki­li ol­du­gu gö­rül­mek­te­dir. Çün­kü gü­nü­müz bas­ket­bol spo­run­da bu­nun ör­nek­le­ri­ni çok­ça gö­re­bi­li­riz. Ki­sa boy­lu oyun­cu­lar oyun ku­ru­cu ola­rak gö­rev ya­pa­bi­lir­ler. Uzun bo­yun ol­du­gu ka­dar ki­sa bo­yun da bir­çok avan­ta­ji var” seklinde konusarak spor dallari hakkinda bilgi verdi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web