REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

“S plakali araç alip karsima aday olsun”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
“S plakali araç alip karsima aday olsun”
151 Görüntüleme
28 Şubat 2013 - 7:28
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

So­för­ler Oda­si Bas­ka­ni Ci­va Is­ma­il Ak­man dün yap­ti­gi açik­la­ma­da, “Uy­gur­’un yü­re­gi var­sa, S pla­ka al­sin ve oda se­çim­le­rin­de kar­sim­da aday ol­sun” di­ye­rek be­le­di­ye bas­ka­ni­na mey­dan oku­du.

­TOR­BA­LI So­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Oda­si Bas­ka­ni Ci­va Is­ma­il Ak­man, dün yap­ti­gi ba­sin açik­la­ma­siy­la Be­le­di­ye Bas­ka­ni Is­ma­il Uy­gur­’a ade­ta mey­dan oku­du. Önü­müz­de­ki ay­lar­da ya­pi­la­cak olan oda se­çim­le­rin­de Be­le­di­ye Bas­ka­ni Is­ma­il Uy­gur­’un kar­si­si­na aday çi­kar­ma­ya ça­lis­ti­gi­ni ile­ri sü­ren Ak­man, “Sa­yin Uy­gur bir S pla­ka al­sin ve oda­mi­za üye ol­sun. On­dan son­ra da yü­re­gi var­sa çik­sin kar­si­ma aday ol­sun” de­di. Uy­gur­’un TTO se­çim­le­ri­ne mü­da­ha­le et­ti­gi id­di­a­si hâlâ sicakken, sim­di de So­för­ler Oda­si se­çim­le­ri­ne mü­da­hil ol­ma­ya ça­lis­ti­gi id­di­a­si, is dün­ya­sin­dan son­ra so­för ca­mi­a­si­ndan da tep­ki­ almasina neden oldu.

­KIL­DAN: ADAY­LI­GIM SÖZ KO­NU­SU DE­GIL
­CIVA Ismail Akman’la birlikte açiklama yapan 25 No’lu Kooperatif Baskani Osman Kildan, Soföler Odasi Baskanligi gibi bir düsüncesinin olmadigini söyledi. Os­man Kil­dan, bir ziyarette gerçeklestirilen sohbet sirasinda konusulanlar sonrasinda söz­le­ri­nin çar­pi­til­di­gi­ni be­lirt­ti. Ci­va Is­ma­il Ak­man­’in ba­ba dos­tu ol­du­gu­nu ve su an­da onun ya­nin­da ye­tis­ti­gi­ni be­lir­ten Kil­dan, “A­day ol­mam söz ko­nu­su de­gil. Bu­ra­da Ci­va Bas­ka­nim var­ken aday­li­gi­miz dü­sü­nü­le­mez. Ta­ma­men so­för ar­ka­das­la­ri­mi­zin ka­fa­si­ni ka­ris­tir­mak için or­ta­ya ati­lan bir id­di­a­dir. Ben ge­rek ko­o­pe­ra­tif­te­ki üye­le­ri­mi­zin, ge­rek­se de di­ger so­för ar­ka­das­la­ri­mi­zin her­han­gi bir si­kin­ti­si için oda­mi­za bas­vur­du­gum­da Ci­va Bas­ka­ni­miz sa­ye­sin­de çö­zül­müs­tür. Hiç­bir si­kin­ti­miz yok­ken ne­re­den çik­ti bu aday­lik? Hem da­ha önüm­de çok uzun yil­lar var. Za­ten yö­ne­tim ku­ru­lun­da bu­lu­nu­yo­rum. Kim­se bi­zi kar­si kar­si­ya ge­tir­me­ye ça­lis­ma­sin, ben bas­ka­ni­min ya­nin­da­yim ve so­nu­na ka­dar da onu des­tek­li­yo­rum. Baskanimizdan memnunuz ve uzun yillar da odamizin baskanligini yapacagina inaniyorum. Ayrica geçtigimiz oda seçimlerinde Uygur’un destekledigi adaya ragmen, biz Civa Baskanimizi destekledik”dedi.

­“UY­GUR ODA­LAR­LA UG­RAS­MA­SIN”
IL­ÇE­DE ya­yin ya­pan bir ye­rel ga­ze­te­nin kö­se ya­za­ri­ni eles­ti­ren Ci­va Is­ma­il Ak­man, bu kö­se ya­za­ri­nin Be­le­di­ye Bas­ka­ni Is­ma­il Uy­gur­’un is­te­gi­ne gö­re ya­zi yaz­di­gi­ni be­lirt­ti. Uy­gur­’un ken­di isi­ne bak­ma­si ge­rek­ti­gi­ni ifa­de eden Ak­man, oda se­çim­le­rin­de de kar­si­sin­da kim aday çi­kar­sa çik­sin za­fer­le ay­ri­la­ca­gi­ni söy­le­di. Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­si olan ve ay­ni za­man­da da 25 No’­lu Ko­o­pe­ra­tif­’in bas­kan­li­gi­ni ya­pan Os­man Kil­dan­’in aday ola­cak­mis gi­bi gös­te­ri­le­rek ka­fa ka­ris­ti­ril­ma­ya ça­li­sil­di­gi­ni söy­le­yen Ak­man, “Os­man kar­de­si­mi­zin aday­li­gi söz ko­nu­su de­gil. Za­ten ken­di­si yö­ne­ti­mi­miz­de­dir. 900 ta­ne üye­miz var ve her­kes de aday ola­bi­lir. Ama Is­ma­il Uy­gur çok me­rak­liy­sa, Os­man­’i aday çi­kar­ma­ya ça­lis­ma­sin. S pla­ka al­sin ve oda­mi­za üye ol­sun. Son­ra da yü­re­gi ye­ti­yor­sa, ken­di­ne gü­ve­ni­yor­sa çik­sin kar­si­ma ve aday ol­sun. O ken­di isi­ne bak­sin. Ar­tik son dö­ne­mi ol­du­gu için ça­re ari­yor. Oda­lar­dan des­tek al­ma­ya ça­li­si­yor. Ama hiç­bir si­vil top­lum ku­ru­lu­sun­dan da des­tek ala­maz. Oda­lar­la bu ka­dar ug­ras­ma­sin. Da­ha ön­ce­ki oda se­çim­le­rin­de de böy­le dav­ran­di ama hem onu hem de des­tek ver­di­gi ada­yi de­vir­dik. Ti­ca­ret Oda­si se­çim­le­ri­ne de mü­da­hil ol­ma­ya ça­li­si­yor. Ben, önümüzdeki aylarda yapilacak olan Ticaret Odasi se­çim­ler­inde Beh­çet Çi­nar ve Ab­dul­va­hap Ol­gun kar­des­le­ri­mi so­nu­na ka­dar des­tek­li­yo­rum” de­di. Ak­man, “Al­lah her­ke­sin kal­bi­ne gö­re ver­sin” di­ye­rek söz­le­ri­ni son­lan­dir­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web