Büyük Torbalı

­­A­­me­­ri­­ka’­­nin göl­­ge­­le­­me sis­­te­­mi o­­to­­ma­­tik ten­­te, IZ­­TOK’­­la il­­çe­­de

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­­A­­me­­ri­­ka’­­nin göl­­ge­­le­­me sis­­te­­mi o­­to­­ma­­tik ten­­te, IZ­­TOK’­­la il­­çe­­de
1.245 Görüntüleme
29 Nisan 2013 - 9:03
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

8 ay ön­­ce ku­­ru­­lan ve Tor­­ba­­li’­­da bir il­­ke im­­za ata­­rak oto­­ma­­tik ka­­pi sis­­tem­­le­­ri ala­­nin­­da hiz­­met ver­­me­­ye bas­­la­­yan IZ­­TOK, Av­­ru­­pa ve Ame­­ri­­ka’­­da yay­­gin ola­­rak kul­­la­­ni­­lan oto­­ma­­tik ten­­te ve göl­­ge­­le­­me sis­­tem­­le­­ri­­ni de hiz­­met agi­­na ek­­le­­di.

­­A­­TA­­TURK Sa­­na­­yi Si­­te­­si Mes­­le­­ki Egi­­tim ve Çi­­rak­­li Mer­­ke­­zi kar­­si­­sin­­da hiz­­met ve­­ren IZ­­TOK Oto­­ma­­tik Ka­­pi Sis­­tem­­le­­ri, Tor­­ba­­li’­­da oto­­ma­­tik ka­­pi ve gü­­ven­­lik ih­­ti­­ya­­ci­­ni bü­­yük öl­­çü­­de gi­­de­­ri­­yor. Yak­­la­­sik 8 ay ön­­ce fa­­a­­li­­ye­­te gi­­ren IZ­­TOK Oto­­ma­­tik Ka­­pi Sis­­tem­­le­­ri’­­nin is­­let­­me­­ci­­li­­gi­­ni Ömer Us­­tün ya­­pi­­yor. Ge­­li­­sen ve de­­gi­­sen tek­­no­­lo­­jiy­­le bir­­lik­­te oto­­ma­­tik ka­­pi sis­­tem­­le­­ri­­nin gü­­ven­­lik açi­­sin­­dan kul­­la­­nim ter­­ci­­hin­­de bü­­yük ar­­tis ya­­sa­­ni­­yor. Son yil­­lar­­da ger­­çek­­le­­sen hir­­siz­­lik ve sid­­det olay­­la­­ri­­nin art­­ma­­si ne­­de­­niy­­le ev ve is ye­­ri sa­­hip­­le­­ri, gü­­ven­­li­­gi yük­­sek oto­­ma­­tik ka­­pi sis­­tem­­le­­ri­­ne yö­­nel­­mis du­­rum­­da. Fir­­ma, hiz­­met agi­­ni bi­­raz da­­ha ge­­lis­­ti­­re­­rek oto­­ma­­tik ten­­te ve göl­­ge­­le­­me sis­­te­­mi is­­le­­rin­­de de hiz­­met ve­­ri­­yor. Tür­­ki­­ye’­­nin 38 yil­­lik oto­­ma­­tik ten­­te ve göl­­ge­­le­­me sis­­te­­mi fir­­ma­­si Ba­­ris Ten­­te’­­nin Tor­­ba­­li ba­­yi­­li­­gi­­ni al­­dik­­la­­ri­­ni ifa­­de eden Ömer Us­­tün, “Tor­­ba­­li’­­da bu hiz­­me­­ti ve­­ren ilk ve tek fir­­ma­­yiz. Bu sek­­tör­­de­­ki bos­­lu­­gu dol­­du­­ra­­ca­­giz” de­­di.

8 AY­­DA MAR­­KA OL­­DU
­­O­­TO­­MA­­TIK ka­­pi sis­­tem­­le­­ri ala­­nin­­da hiz­­met ver­­me­­ye bas­­la­­yan IZ­­TOK, ko­­sul­­suz müs­­te­­ri mem­­nu­­ni­­ye­­ti he­­de­­fiy­­le gü­­ven ve­­ri­­yor. Sek­­tör­­de 8. ayi­­ni de­­vi­­ren IZ­­TOK Oto­­ma­­tik Ka­­pi Sis­­tem­­le­­ri, sek­­tör­­de ye­­ni ve gü­­ve­­ni­­lir bir ad­­res ol­­mak için ça­­li­­si­­yor. Fir­­ma­­nin pro­­je asa­­ma­­sin­­dan sa­­tis son­­ra­­si ser­­vi­­se ka­­dar hiz­­met ver­­di­­gi­­ni di­­le ge­­ti­­ren is­­let­­me sa­­hi­­bi Ömer Us­­tün, sek­­tö­­rün tüm ye­­ni­­lik­­le­­ri­­ni ya­­kin­­dan ta­­kip ede­­rek müs­­te­­ri­­le­­ri­­ne en son tek­­no­­lo­­ji­­yi sun­­duk­­la­­ri­­nin al­­ti­­ni çiz­­di. Us­­tün, “Za­­ma­­nin­­da ve ek­­sik­­siz pro­­je tes­­lim eden, ku­­rum­­sal kim­­li­­ge sa­­hip, alt ya­­pi­­si­­ni olus­­tur­­mus, egi­­tim­­li bir kad­­ro­­ya sa­­hip, ge­­rek­­li ka­­li­­te bel­­ge­­le­­ri­­ni al­­mis, re­­ka­­bet edi­­le­­bi­­lir or­­tam sart­­la­­ri­­na uyan fir­­ma­­miz­­la sek­­tör­­de far­­ki­­mi­­zi or­­ta­­ya ko­­yu­­yo­­ruz” di­­ye ko­­nus­­tu.

12 ÇE­­SIT KA­­PI SIS­­TE­­MI
­­TOR­­BA­­LI’­­NIN bü­­yük bir ek­­sik­­li­­gi­­ni gi­­de­­ren IZ­­TOK Oto­­ma­­tik Ka­­pi Sis­­tem­­le­­ri, il­­çe­­de bu­­lu­­nan bir­­çok fab­­ri­­ka, is ye­­ri ve ev­­le­­re hiz­­met ve­­ri­­yor. Ka­­li­­te, gü­­ven ve es­­te­­ti­­gin bir ara­­da bu­­lun­­du­­gu­­nu be­­lir­­ten Ömer Us­­tün, “In­­san­­lar dü­­sük fi­­yat­­li ürün­­le­­re yö­­ne­­li­­yor. An­­cak su­­nu da unut­­ma­­mak ge­­re­­ki­­yor ki, her sey fi­­yat de­­mek de­­gil­­dir. In­­san­­lar, gü­­ven­­lik ve ka­­li­­te ko­­nu­­sun­­da dik­­kat­­li dav­­ra­­na­­rak ter­­cih yap­­ma­­li­­dir” sek­­lin­­de ko­­nus­­tu. Çe­­sit­­li ih­­ti­­yaç­­lar dü­­sü­­nü­­le­­rek bir­­çok alan­­da fark­­li oto­­ma­­tik ka­­pi se­­çe­­nek­­le­­ri su­­nan fir­­ma, 12 çe­­sit ka­­pi sis­­te­­mi­­ni bün­­ye­­sin­­de bu­­lun­­du­­ru­­yor. Ka­­pi çe­­sit­­le­­ri ara­­sin­­da; en­­düst­­ri­­yel, yük­­le­­me, ra­­dar­­li, bah­­çe, ga­­raj, as­­ma, yan­­gin, se­­rit per­­de ka­­pi­­la­­ri ile pan­­jur ve ke­­penk sis­­tem­­le­­ri yer ali­­yor.

­­“ES­­NAF, KE­­PENK IÇIN UZA­­GA GIT­­ME­­SIN”
­­YA­­KIN za­­man­­da açil­­ma­­si­­na rag­­men Ti­­re ve Gü­­mül­­dür gi­­bi il­­çe­­ler­­de­­ki es­­naf­­lar­­dan yo­­gun il­­gi gör­­dü­­gü­­nü be­­lir­­ten Us­­tün, “Tor­­ba­­li­­li bir fir­­ma ol­­ma­­mi­­za rag­­men çev­­re il­­çe­­ler­­den müs­­te­­ri­­le­­ri­­mi­­zin sa­­yi­­si bir hay­­li faz­­la. Tor­­ba­­li’­­da ise bü­­yük mü­­te­­ah­­hit­­ler ve fab­­ri­­ka­­lar­­la ça­­li­­si­­yo­­ruz. An­­cak il­­çe­­miz­­de­­ki es­­naf­­lar is­­le­­ri­­ni Iz­­mir’­­de­­ki ku­­ru­­lus­­la­­ra yap­­ti­­ri­­yor. Tek­­nik ba­­kim ve ser­­vis ge­­rek­­tir­­di­­gi dö­­nem­­de ise bu ku­­ru­­lus­­lar ya geç ge­­li­­yor ya da gel­­dik­­le­­rin­­de yol mas­­ra­­fi­­ni da ba­­kim üc­­re­­ti­­ne da­­hil edi­­yor. Es­­na­­fi­­mi­­zin ke­­penk hiz­­me­­ti için uza­­ga git­­me­­si­­ne ge­­rek yok. IZ­­TOK ola­­rak bu hiz­­me­­ti za­­ten ken­­di­­le­­ri­­ne en iyi se­­kil­­de su­­nu­­yo­­ruz” dedi.

­­KA­­FE VE OTEL­­LER­­DE KUL­­LA­­NI­­LI­­YOR
­­BIR­­ÇOK ün­­lü mar­­ka­­ya ait ürü­­nün sa­­ti­­si­­ni ger­­çek­­les­­ti­­ren IZ­­TOK’­­ta PVC se­­rit ka­­pi, fer­­for­­je vil­­la ve bah­­çe ka­­pi­­si, yan­­gin ka­­pi­­si, kol­­lu ba­­ri­­yer, as­­ma ka­­pi, has­­ta­­ne ka­­pi­­si sek­­si­­yo­­nel ka­­pi, ra­­dar­­li cam ka­­pi, sar­­mal ka­­pi, hiz­­li açi­­lir PVC&b­­ran­­da ka­­pi, oto­­ma­­tik pan­­jur sis­­te­­mi, ga­­raj ka­­pi­­la­­ri gi­­bi on­­lar­­ca oto­­ma­­tik ka­­pi sis­­te­­mi bu­­lu­­nu­­yor. Fir­­ma sim­­di de oto­­ma­­tik ten­­te ve göl­­ge­­le­­me sis­­te­­mi hiz­­me­­ti de ver­­me­­ye bas­­la­­di. Ba­­ris Ten­­te’­­nin ba­­yi­­li­­gi­­ni al­­dik­­la­­ri­­ni di­­le ge­­ti­­ren Ömer Us­­tün, “A­­me­­ri­­ka ve Av­­ru­­pa ki­­ta­­la­­rin­­da ol­­duk­­ça yay­­gin olan bu sis­­tem, Tür­­ki­­ye’­­de da­­ha ye­­ni ye­­ni yay­­gin­­la­­si­­yor. Tor­­ba­­li’­­da ise ye­­te­­ri ka­­dar bi­­lin­­mi­­yor. Ha­­va­­a­­lan­­la­­ri, otel ve ka­­fe­­le­­rin yap­­tir­­di­­gi bu oto­­ma­­tik göl­­ge­­le­­me sis­­tem­­le­­ri ol­­duk­­ça kul­­la­­nis­­li. Ki­­sa sü­­re­­de ala­­ni gü­­nes­­ten ko­­ru­­ya­­rak göl­­ge ya­­pi­­yor” de­­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web