Büyük Torbalı

­­At­­las, Vi­­ess­­mann ile ­­gü­­cü­­ne güç ka­­ta­­cak

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­­At­­las, Vi­­ess­­mann ile ­­gü­­cü­­ne güç ka­­ta­­cak
1.015 Görüntüleme
15 Mayıs 2013 - 8:30
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

8 ay ön­­ce ka­­pi­­la­­ri­­ni hiz­­me­­te açan At­­las Mü­­hen­­dis­­lik, Vi­­ess­­mann­­’in kli­­ma ba­­yi­­li­­gi­­ni al­­di. Vi­­ess­­mann kli­­ma­­la­­ri Tor­­ba­­li’­­da ilk de­­fa, At­­las Mü­­hen­­dis­­lik gü­­ven­­ce­­siy­­le sa­­ti­­sa su­­nu­­la­­cak.

­­GEÇ­­TI­­GI­­MIZ yil ka­­pi­­la­­ri­­ni hiz­­me­­te açan At­­las Mü­­hen­­dis­­lik, ki­­sa sü­­re içe­­ri­­sin­­de do­­gal­­gaz sek­­tö­­rü­­nün ara­­nan mar­­ka­­si ha­­li­­ne gel­­di. Bir­­çok önem­­li pro­­je­­ye im­­za atan At­­las Mü­­hen­­dis­­lik, hiz­­met agi­­ni da­­ha da ge­­nis­­let­­mek adi­­na önem­­li bir adim at­­ti. Fir­­ma, kom­­bi ala­­nin­­da en bü­­yük mar­­ka­­lar­­dan bi­­ri olan Vi­­ess­­mann­­’a ait kli­­ma­­la­­rin sa­­ti­­si için ba­­yi­­lik al­­di. 74 ül­­ke­­de sa­­ti­­si ya­­pi­­lan Vi­­ess­­mann kli­­ma­­la­­ri­­ni il­­çe­­ye ge­­tir­­dik­­le­­ri­­ni du­­yu­­ran fir­­ma sa­­hip­­le­­rin­­den Ha­­run Ba­­yar, “At­­las Mü­­hen­­dis­­lik ola­­rak dün­­ya­­nin en önem­­li kom­­bi ve do­­gal­­gaz mar­­ka­­la­­rin­­dan Vi­­ess­­mann ile gü­­cü­­mü­­ze güç kat­­tik” di­­ye ko­­nus­­tu.

­­DO­­GAL­­GAZ PAT­­LA­­MA­­SI
7 yil ön­­ce do­­gal­­gaz­­la ta­­ni­­san Tor­­ba­­li’­­da, do­­gal­­gaz kul­­la­­nan ha­­ne sa­­yi­­si 15 bi­­ni as­­ti. Bü­­yük umut­­lar­­la bas­­la­­nan do­­gal­­gaz kul­­la­­ni­­mi, son dö­­nem­­de il­­çe­­de tam ma­­na­­siy­­la pat­­la­­di. Ta­­le­­bin gün geç­­tik­­çe art­­ti­­gi il­­çe­­de do­­gal­­gaz sek­­tö­­rü hiz­­la bü­­yü­­me­­ye de­­vam edi­­yor. Il­­çe­­de­­ki ya­­pi­­las­­ma­­nin hiz­­la art­­ma­­si, ye­­ni açi­­lan fir­­ma­­la­­rin sa­­yi­­si­­ni da art­­tir­­di. Te­­miz ve ucuz bir ener­­ji tü­­rü olan do­­gal­­gaz, ya­­kit ta­­sar­­ru­­fu ve ra­­hat­­lik ara­­yan­­lar ta­­ra­­fin­­dan ter­­cih edi­­li­­yor. Il­­çe­­de son 6 yil­­da in­­sa edi­­len ko­­nut­­la­­rin ta­­ma­­mi do­­gal­­gaz ve kom­­bi­­li ola­­rak ya­­pi­­li­­yor. Do­­gal­­gaz fir­­ma­­la­­ri ta­­le­­be ce­­vap ve­­re­­bil­­mek ama­­ciy­­la tam ka­­pa­­si­­tey­­le ça­­li­­si­­yor. Il­­çe­­de do­­gal­­gaz kul­­la­­nan ha­­ne sa­­yi­­si­­nin 15 bi­­ni as­­ti­­gi be­­lir­­til­­di.

­­UZ­­MAN PER­­SO­­NEL
­­AR­­TAN ta­­lep sek­­tö­­rün bü­­yü­­me­­si­­ne ne­­den olu­­yor ve ye­­ni açi­­lan fir­­ma­­la­­rin sa­­yi­­si­­ni da art­­ti­­ri­­yor. At­­las Mü­­hen­­dis­­lik de bü­­yü­­yen sek­­tör son­­ra­­sin­­da hiz­­me­­te gi­­ren fir­­ma­­lar­­dan bi­­ri ol­­du. Geç­­ti­­gi­­miz yil 1 Ekim ta­­ri­­hin­­de ka­­pi­­la­­ri­­ni hiz­­me­­te açan At­­las Mü­­hen­­dis­­lik, ki­­sa sü­­re içe­­ri­­sin­­de ver­­di­­gi ka­­li­­te­­li hiz­­met ile sek­­tör­­de fark ya­­ra­­tan fir­­ma­­lar­­dan bi­­ri ol­­ma­­yi ba­­sar­­di. Ma­­ki­­ne mü­­hen­­dis­­le­­ri Su­­ba­­si­­li Sü­­ley­­man Ar­­tut ve Kir­­bas­­li Ha­­run Ba­­yar ta­­ra­­fin­­dan ku­­ru­­lan At­­las Mü­­hen­­dis­­lik; do­­gal­­gaz te­­si­­sa­­ti, me­­ka­­nik te­­si­­sat, ta­­ah­­hüt, pro­­je ve mü­­hen­­dis­­lik hiz­­met­­le­­ri ala­­nin­­da fa­­a­­li­­yet gös­­te­­ri­­yor. Isit­­ma­­so­­gut­­ma ve ener­­ji sis­­tem­­le­­ri, do­­gal­­gaz, kom­­bi, kli­­ma ve rad­­ya­­tör hiz­­met­­le­­ri ve­­ren At­­las Mü­­hen­­dis­­lik, 5 per­­so­­nel, 20 us­­ta, 2 tek­­ni­­ker, 3 ma­­ki­­ne mü­­hen­­di­­si, 6 mo­­tor­­lu ta­­sit ile fa­­a­­li­­yet gös­­te­­ri­­yor. Egi­­tim­­li kad­­ro­­suy­­la hiz­­met­­te ka­­li­­te­­yi ken­­di­­si­­ne ana il­­ke ola­­rak be­­nim­­se­­yen fir­­ma, ki­­sa sü­­re­­de sek­­tö­­rün ara­­nan mar­­ka­­la­­rin­­dan bi­­ri ol­­du.

­­VI­­ESS­­MAN, AT­­LAS MU­­HEN­­DIS­­LIK ILE TOR­­BA­­LI’­­DA
­­IT­­FA­­I­­YE So­­ka­­gi üze­­rin­­de yak­­la­­sik 8 ay­­dir hiz­­met ve­­ren At­­las Mü­­hen­­dis­­lik, Vi­­ess­­mann­­’in kli­­ma ba­­yi­­li­­gi­­ni de al­­di. Vi­­ess­­mann; Al­­man­­ya, Avus­­tur­­ya, Is­­viç­­re, Fran­­sa, Ka­­na­­da, Po­­lon­­ya ve Ma­­ca­­ris­­tan’­­da top­­lam 23 adet üre­­tim mer­­ke­­zi ve 120 sa­­tis mer­­ke­­zin­­den olu­­san sa­­tis or­­ga­­ni­­zas­­yo­­nuy­­la 74 ül­­ke­­de tem­­sil edi­­li­­yor. Vi­­ess­­mann gü­­ven­­ce­­siy­­le üre­­ti­­len vi­­toc­­li­­ma ürün prog­­ra­­mi, Vi­­ess­­mann Tür­­ki­­ye’­­nin kli­­ma­­da sa­­hip ol­­du­­gu tec­­rü­­be ile pa­­za­­ra su­­nul­­mak­­ta­­dir. Kli­­ma ürün prog­­ra­­mi kap­­sa­­min­­da Vi­­ess­­mann, 2,8 kW17 kW ka­­pa­­si­­te ara­­li­­gin­­da Vi­­toc­­li­­ma 100S ve 200S se­­ri­­si bi­­rey­­sel ve ti­­ca­­ri tip sp­­lit kli­­ma­­lar, 5 iç üni­­te­­ye ka­­dar tek dis üni­­te­­ye bag­­la­­na­­bi­­len Vi­­toc­­li­­ma 300S Free jo­­int çok­­lu sis­­tem kli­­ma­­la­­ri ve mak­­si­­mum 180 kW (64 HP) dis üni­­te ka­­pa­­si­­te­­si­­ne sa­­hip Vi­­toc­­li­­ma 300S VRF kli­­ma sis­­tem­­le­­ri ile her ih­­ti­­ya­­ca uy­­gun çö­­züm­­ler sun­­mak­­ta.

“­­HIZ­­MET KA­­LI­­TE­­MIZ AR­­TA­­CAK”
­­EN ki­­sa sü­­re­­de müs­­te­­ri ih­­ti­­yaç­­la­­ri­­na en uy­­gun ce­­va­­bin ve­­ril­­me­­si, top­­lam ka­­li­­te fel­­se­­fe­­si­­ni esas ala­­rak ta­­kim ru­­hu içe­­ri­­sin­­de sir­­ket ve bi­­rim he­­def­­le­­ri­­ne ula­­sil­­ma­­si, sü­­rek­­li iyi­­les­­tir­­me yak­­la­­si­­mi dog­­rul­­tu­­sun­­da tüm asa­­ma­­la­­rin ve­­rim­­li bir se­­kil­­de kul­­la­­nil­­ma­­si, ye­­ni­­lik­­çi ve ya­­ra­­ti­­ci yak­­la­­sim­­la­­rin ce­­sa­­ret­­len­­di­­ril­­me­­si ve tek­­nik ye­­ter­­li­­li­­gin sag­­lan­­ma­­si, egi­­tim­­le­­rin en ve­­rim­­li se­­kil­­de ya­­pil­­ma­­si, po­­li­­ti­­ka­­la­­riy­­la hiz­­met ve­­ren At­­las Mü­­hen­­dis­­lik, ko­­sul­­suz müs­­te­­ri mem­­nu­­ni­­ye­­ti­­ni he­­def­­li­­yor. Fir­­ma ola­­rak Tor­­ba­­li’­­da bir il­­ki ger­­çek­­les­­tir­­dik­­le­­ri­­ni söy­­le­­yen Ha­­run Ba­­yar, “Tor­­ba­­li’­­da ilk de­­fa Vi­­ess­­mann kli­­ma­­la­­ri­­ni sa­­tan fir­­ma­­yiz. Bü­­yük bir mar­­kay­­la gü­­cü­­mü­­ze güç kat­­tik.” Sek­­tör çok hiz­­li bü­­yü­­yor. Biz de bu mar­­kay­­la hiz­­met ka­­li­­te­­mi­­zi art­­tir­­dik” di­­ye ko­­nus­­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web