Büyük Torbalı

­­Turk­­cell’­­den 1 li­­ra­­ya cep te­­le­­fo­­nu

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­­Turk­­cell’­­den 1 li­­ra­­ya cep te­­le­­fo­­nu
1.337 Görüntüleme
24 Mayıs 2013 - 8:30
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Gün­­lük or­­ta­­la­­ma 6 bin in­­sa­­na hiz­­met ve­­ren Far­­met, Tor­­ba­­li mer­­kez­­de 4 tek­­no­­lo­­ji ma­­ga­­za­­si ile hiz­­met ve­­ri­­yor. Turk­­cell­­’in ana ba­­yi­­li­­gi­­ni ya­­pan Far­­met, ka­­mu­­lu­­la­­ra yö­­ne­­lik ger­­çek­­les­­ti­­ri­­len kam­­pan­­ya ile sa­­de­­ce 1 li­­ra­­ya cep te­­le­­fo­­nu ve­­ri­­yor.

­­TOR­­BA­­LI’­­DA 1996 yi­­lin­­dan bu ya­­na hiz­­met ve­­ren Far­­met Tek­­no­­lo­­ji Turk­­cell TIM Yet­­ki­­li ba­­yi­­si, sag­­la­­di­­gi müs­­te­­ri mem­­nu­­ni­­ye­­ti ile Tür­­ki­­ye’­­nin en ba­­sa­­ri­­li mer­­kez­­le­­rin­­den bi­­ri ha­­li­­ne gel­­di. Gün­­lük or­­ta­­la­­ma 6 bin in­­sa­­na hiz­­met ve­­ren Far­­met, Tor­­ba­­li mer­­kez­­de 4 tek­­no­­lo­­ji ma­­ga­­za­­si ile fa­­a­­li­­yet gös­­te­­ri­­yor. Far­­met, Turk­­cell ta­­ra­­fin­­dan bü­­tün Tür­­ki­­ye’­­de ger­­çek­­les­­ti­­ri­­len ka­­mu gö­­rev­­li­­le­­ri­­ne yö­­ne­­lik kam­­pan­­ya ile dev­­let me­­mur­­la­­ri­­ni cep te­­le­­fo­­nu sa­­hi­­bi ya­­pi­­yor. Ye­­ni fa­­tu­­ra­­li hat sa­­hi­­bi olan, nu­­ma­­ra­­si­­ni ta­­si­­yan ve kon­­tör­­lü hat­­ti­­ni fa­­tu­­ra­­li­­ya çe­­vi­­ren­­ler, 1 li­­ra­­ya cep te­­le­­fo­­nu sa­­hi­­bi ol­­ma fir­­sa­­ti ya­­ka­­li­­yor. Ka­­mu Eko ve Ka­­mu Bin pa­­ket­­le­­rin­­den her­­han­­gi bi­­ri­­ni se­­çen ka­­mu­­lu­­lar, ZTE Li­­ve ve Hu­­a­­wai Y200 mar­­ka cep te­­le­­fo­­nun­­dan bi­­ri­­ne sa­­hip ola­­bi­­li­­yor.

­­FAR­­MET 4 MA­­GA­­ZAY­­LA HIZ­­MET VE­­RI­­YOR
­­TOR­­BA­­LI’­­NIN ilk Turk­­cell ba­­yi­­si ol­­ma özel­­li­­gi­­ni ta­­si­­yan fir­­ma bün­­ye­­sin­­de; cep te­­le­­fo­­nu sa­­tis­­la­­ri, kon­­tör, fa­­tu­­ra­­li hat sa­­ti­­si ya­­ni si­­ra tek­­no­­lo­­ji ma­­ga­­za­­la­­rin­­da ev alet­­le­­ri, be­­yaz es­­ya, su arit­­ma ci­­haz­­la­­ri ve tüm elekt­­ro­­nik alet­­le­­rin sa­­tis­­la­­ri ya­­pi­­li­­yor. Uzun yil­­lar­­dir sek­­tör­­de hiz­­met ve­­ren Far­­met, KVK, BA­­SA­­RI, GEN­­PA gi­­bi fir­­ma­­la­­rin ürün­­le­­ri­­ni sa­­ti­­yor. Ile­­ti­­sim ve tek­­no­­lo­­ji ala­­nin­­da bil­­gi­­li ele­­man­­lar­­la hiz­­met ve­­ren fir­­ma, ka­­li­­te­­li hiz­­me­­ti­­ni her ge­­çen gün art­­ti­­ra­­rak yo­­lu­­na de­­vam edi­­yor. Her yil müs­­te­­ri sa­­yi­­si­­ni art­­ti­­ran Far­­met, sim kart de­­gi­­si­­min­­den ta­­ri­­fe de­­gi­­si­­mi­­ne, kon­­tör ve te­­le­­fon sa­­ti­­sin­­dan fa­­tu­­ra öde­­me­­si­­ne ka­­dar her tür­­lü hiz­­me­­ti ve­­ri­­yor. Far­­met­­’e bag­­li 4 ma­­ga­­za­­dan iki­­si Turk­­cell Ile­­ti­­sim Mer­­ke­­zi ola­­rak fa­­a­­li­­yet gös­­te­­rir­­ken, bir ta­­ne­­sin­­de elekt­­ro­­nik, be­­yaz es­­ya ve ev alet­­le­­ri, di­­ge­­rin­­de ise su arit­­ma sis­­tem­­le­­ri sa­­ti­­sa su­­nu­­lu­­yor.

­­­­A­­KIL­­LI TE­­LE­­FON­­LAR
­­KAM­­PAN­­YA kap­­sa­­min­­da KVK üre­­ti­­min­­de ZTE mar­­ka­­si­­nin Li­­ve mo­­de­­lin­­den si­­yah ve be­­yaz ol­­mak üze­­re iki se­­çe­­nek su­­nu­­lu­­yor. ZTE Li­­ve mo­­de­­li cep te­­le­­fon­­la­­ri; and­­ro­­id is­­le­­tim sis­­te­­mi­­ne sa­­hip, 3,5 inç do­­kun­­ma­­tik ek­­ran, 5 me­­ga pik­­sel ar­­ka ka­­me­­ra, 2 GB ha­­fi­­za kar­­ti, WI­­FI ve blu­­e­­to­­oth özel­­lik­­le­­ri­­ne sa­­hip. Hu­­a­­wai Y200 mo­­de­­li de kam­­pan­­ya kap­­sa­­min­­da he­­di­­ye ola­­rak ve­­ri­­li­­yor. Bu cep te­­le­­fo­­nu da and­­ro­­id is­­le­­tim sis­­te­­mi, 3,5 inç do­­kun­­ma­­tik ek­­ran, 3,2 me­­ga­­pik­­sel ka­­me­­ra, WI­­FI ve blu­­e­­to­­oth özel­­lik­­le­­ri­­ni bün­­ye­­sin­­de bu­­lun­­du­­ru­­yor. Kam­­pan­­ya­­ya ka­­ti­­lan­­lar ay­­ni gün te­­le­­fo­­na sa­­hip olur­­ken, kam­­pan­­ya top­­lam­­da 24 ay sü­­rü­­yor. Far­­met Ko­­or­­di­­na­­tör Yar­­dim­­ci­­si Re­­cep Yi­­git, “Ka­­mu­­lu­­ya özel bu kam­­pan­­ya­­miz 30 Tem­­muz­­’a ka­­dar de­­vam ede­­cek.1 ve 7 li­­ra­­lik kam­­pan­­ya­­dan ya­­rar­­lan­­mak is­­te­­yen­­ler 011 ay ara­­si abo­­ne­­lik­­le­­re sa­­hip ol­­ma­­li. 12 ay ve üze­­ri abo­­ne­­ler ise Turk­­cell Ma­­xip­­lus5 kam­­pan­­ya­­sin­­dan ya­­rar­­la­­na­­bi­­li­­yor. Ay­­da sa­­de­­ce 5 li­­ra­­ya cep te­­le­­fo­­nu ala­­bi­­li­­yor­­lar. Kam­­pan­­ya kap­­sa­­min­­da­­ki cep te­­le­­fon­­la­­rin­­dan ZTE Li­­ve 541, Y200 492 li­­ra­­dan, Ma­­xip­­lus5 ise 499 li­­ra­­dan sa­­ti­­sa su­­nu­­lu­­yor. Nor­­mal­­de bu ci­­haz­­la­­rin ali­­na­­bil­­me­­si için bir yil fa­­tu­­ra­­li hat kul­­lan­­ma­­si ge­­re­­ki­­yor. An­­cak Tür­­ki­­ye’­­de bir il­­ke im­­za at­­tik ve ye­­ni abo­­ne­­le­­re sa­­de­­ce 1 li­­ra­­ya cep te­­le­­fo­­nu ve­­ri­­yo­­ruz” dedi.

KA­­MU­­LU­­YA ÖZEL KAM­­PAN­­YA

­­TUR­­KI­­YE’­­NIN en bü­­yük GSM ope­­ra­­tör­­le­­rin­­den olan Turk­­cell, bü­­yük bir kam­­pan­­ya­­ya da­­ha im­­za ati­­yor. Ka­­mu gö­­rev­­li­­le­­ri­­ne yö­­ne­­lik ola­­rak ger­­çek­­les­­ti­­ri­­len kam­­pan­­ya kap­­sa­­min­­da, 1,5 ve 7 li­­ra­­ya cep te­­le­­fo­­nu ve­­ri­­li­­yor. Ye­­ni fa­­tu­­ra­­li hat alan, hat­­ti­­ni ta­­si­­yan ve­­ya kon­­tör­­lü hat­­ti­­ni fa­­tu­­ra­­li­­ya çe­­vi­­ren ka­­mu gö­­rev­­li­­le­­ri bu kam­­pan­­ya­­ya ka­­ti­­la­­bi­­li­­yor. Bu kri­­ter­­le­­ri ye­­ri­­ne ge­­ti­­ren ka­­mu gö­­rev­­li­­le­­ri, Ka­­mu Eko ve­­ya Ka­­mu Bin pa­­ket­­le­­ri­­ni ter­­cih et­­tik­­le­­rin­­de kam­­pan­­ya­­dan ya­­rar­­la­­na­­bi­­li­­yor. Ka­­mu Eko pa­­ke­­tiy­­le her yö­­ne 600 da­­ki­­ka ko­­nu­­sa­­bi­­len ka­­mu­­lu, ay­­ri­­ca cep te­­le­­fo­­nu sa­­hi­­bi ol­­ma fir­­sa­­ti da ya­­ka­­li­­yor. Ka­­mu Bin pa­­ke­­tiy­­le de her yö­­ne 1000 da­­ki­­ka ve 1000 sms hak­­ki ka­­za­­nan kul­­la­­ni­­ci cep te­­le­­fo­­nu kam­­pan­­ya­­si­­na da­­hil olu­­yor. Kam­­pan­­ya, 30 Tem­­muz ta­­ri­­hi­­ne ka­­dar de­­vam ede­­cek.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web