Büyük Torbalı

­Al­yans­lar bu­ra­da ta­ki­la­cak

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Al­yans­lar bu­ra­da ta­ki­la­cak
1.325 Görüntüleme
13 Nisan 2013 - 9:00
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Alp­kent Ma­hal­le­si Or­man Fi­dan­li­gi kar­si­sin­da yak­la­sik 4 bin met­re­ka­re­lik alan­da ku­ru­lan Al­yans Kir Dü­gün Sa­lo­nu ve Ca­fe’­de ar­tik so­na ge­lin­di. Bin­ler­ce li­ra­ya mal olan mekân, önü­müz­de­ki gün­ler­de hiz­me­te gi­re­cek.
2000 ki­si­lik ka­pa­si­te­siy­le il­çe­de­ki en bü­yük dü­gün sa­lon­la­rin­dan bi­ri ol­ma özel­li­gi­ne sa­hip olan Al­yans Kir Dü­gü­nü Sa­lo­nu ve Ca­fe’­de ar­tik son rö­tus­lar ya­pi­li­yor. Geç­ti­gi­miz yil Kiz Mes­lek Li­se­si ya­nin­da­ki ara­zi­de bas­la­ti­lan ça­lis­ma­lar­da ar­tik so­na ge­lin­di. Sü­ley­man Tü­ner ön­der­li­gin­de hiz­me­te gi­re­cek is­let­me, son ha­zir­lik­la­ri­ni ta­mam­la­dik­tan son­ra bu se­zon dü­gün, ni­san ve sün­net tö­ren­le­ri­ne ev sa­hip­li­gi ya­pa­cak. Ki­sa sü­re içe­ri­sin­de ka­pi­la­ri­ni aça­cak olan Al­yans Dü­gün Sa­lo­nu ve Ca­fe, müs­te­ri­le­ri­ne gün­düz­le­ri de ka­fe hiz­me­ti ve­re­cek. 3 bin 700 met­re­ka­re ala­na sa­hip is­let­me­nin bün­ye­sin­de; ye­mek­li ve ye­mek­siz kir dü­gün­le­ri, do­gum gü­nü par­ti­le­ri, okul ve­da ge­ce­le­ri gi­bi et­kin­lik­le­rin ya­ni si­ra, ni­san ve top­lan­ti or­ga­ni­zas­yon­la­ri da ya­pi­la­bi­le­cek.

­DO­GA­NIN IÇIN­DE EG­LEN­CE­NIN KAL­BIN­DE
500 araç­lik oto­park im­ka­ni ile park so­ru­nu­nu si­kin­ti ol­mak­tan çi­ka­ran dü­gün sa­lo­nu­na, ula­si­min da ra­hat ol­ma­si mem­nu­ni­ye­ti art­ti­ri­yor. Tor­ba­li Or­man Fi­dan­li­gi As­lan­li Yo­lu üze­rin­de bu­lu­nan muh­te­sem sa­lon, do­ga ve tek­no­lo­ji de­ger­le­ri­ni bir ara­ya ge­ti­re­rek da­vet­li­le­re es­siz bir kon­for su­na­cak. Al­yans Kir Dü­gün Sa­lo­nu ve Ca­fe’­nin Me­sul Mü­dü­rü Fe­rit Ak­bas, son ha­zir­lik­la­rin bü­yük bir ti­tiz­lik içe­ri­sin­de sür­dü­rül­dü­gü­nü söy­le­di. Alt ya­pi ça­lis­ma­la­ri ta­mam­lan­dik­tan son­ra üst ya­pi ça­lis­ma­la­ri­na agir­lik ve­ril­di­gi­ni be­lir­ten Ak­bas, ar­tik so­na gel­dik­le­ri­ni söy­le­di. Pis­tin ve ka­fe­nin ta­mam­lan­di­gi­ni, çim­le­rin dö­sen­di­gi­ni ifa­de eden Ak­bas, sim­di­ler­de de­ko­ras­yon is­lem­le­ri­nin ha­zir­lan­di­gi­ni ifa­de et­ti. Ki­sa sü­re içe­ri­sin­de son­la­na­rak me­ka­nin açi­li­sa ha­zir bir ko­nu­ma ge­le­ce­gi­ni be­lir­ten Ak­bas, “Tor­ba­li hal­ki­nin hak et­ti­gi ka­li­te­yi ha­ya­ta ge­çi­ri­yo­ruz. Tüm hiz­met­le­ri­miz ile ka­li­te ve hu­zur­dan ödün ver­me­ye­cek is­let­me­miz, ali­sil­mi­sin di­sin­da bir kon­for­la mi­sa­fir­le­re hiz­met ede­cek” de­di.

“­DU­GUN SE­ZO­NU­NA DAM­GA VU­RA­CA­GIZ”
160 met­re­ka­re bü­yük­lük­te­ki bir sah­ne­ye sa­hip olan ve bu ko­nu­da fark ya­ra­tan is­let­me, son tek­no­lo­ji led isik­lan­dir­ma sis­te­mi, ka­li­te­li ses sis­tem­le­ri, ço­cuk par­ki, or­kest­ra gru­bu, gü­ven­lik ele­man­la­ri ve ala­nin­da uz­man as­çi­la­ri ile or­ga­ni­zas­yon an­la­min­da ba­sa­ri­yi ya­ka­la­ma­yi he­def­li­yor. Müs­te­ri mem­nu­ni­ye­ti­ni her za­man ön plan­da tu­ta­cak­la­ri­ni be­lir­ten Fe­rit Ak­bas, “Ku­sur­suz hiz­met slo­ga­niy­la yo­la çik­tik ve bü­tün Tor­ba­li­li­la­ri da mem­nun ede­ce­giz. Dü­gün ve eg­len­ce sek­tö­rü­ne ye­ni bir so­luk ka­zan­di­ra­ca­giz. Agaç­lar, çi­çek­ler ve çim­ler­le bir­lik­te tam bir kir dü­gün sa­lo­nu kon­sep­tin­de hiz­met ve­re­ce­giz. Bu yil­ki dü­gün se­zo­nu­na dam­ga vu­ra­ca­giz. Ge­rek fi­ya­ti­miz ge­rek­se ka­li­te­li hiz­me­ti­miz­le far­ki­mi­zi gös­te­re­ce­giz” di­ye ko­nus­tu.

GE­CE DU­GUN SA­LO­NU, GUN­DUZ KA­FE

­BIN­LER­CE li­ra­ya mal olan bu dev ya­ti­rim, sa­de­ce ak­sam­dan ak­sa­ma hiz­met ver­me­ye­cek.­Dev ya­ti­rim, haf­ta iç­le­ri hem gün­düz hem de ge­ce­le­ri ka­fe ola­rak hiz­met ve­re­cek. Al­yans Kir Dü­gün Sa­lo­nu ve Ca­fe, bu kon­sep­tiy­le böl­ge­de­ki önem­li bir ek­sik­li­gi de gi­der­mis ola­cak. Ka­fe hiz­me­tiy­le de fark­la­ri­ni or­ta­ya ko­ya­cak­la­ri­ni söy­le­yen Fe­rit Ak­bas, “Ka­fe hiz­me­ti­miz­de de ka­li­te­miz­den ödün ver­me­ye­ce­giz. Müs­te­ri­le­ri­miz bu­ra­ya gel­di­gi za­man ai­le­le­riy­le ve dost­la­riy­la gö­nül ra­hat­li­gi içe­ri­sin­de eg­le­ne­cek. Is­let­me­miz sim­di­den Tor­ba­li­li­la­ra ha­yir­li ol­sun” sek­lin­de ko­nus­tu.

“HER­  AY­RIN­TI­ DU­SU­NUL­DU”

­A­LI­SIL­MIS kon­for kav­ra­mi­nin di­sin­da bü­yük bir açi­lim yap­tik­la­ri­ni be­lir­ten Fe­rit Ak­bas, “Bi­zim için müs­te­ri­le­ri­mi­zin mem­nu­ni­ye­ti ön plan­da­dir. Me­kan içe­ri­sin­de dü­zen­le­di­gi­miz kü­çük oyun par­kin­da ço­cuk­lar oyun­lar oy­nar­ken, ye­tis­kin­ler gü­zel bir dü­gü­nün bü­yü­sü­nü ve ka­li­te­si­ni ta­da­cak­lar. He­nüz ha­zir­lik asa­ma­sin­da ol­du­gu­muz hal­de, sim­di­den ilk­ba­har ve yaz ay­la­ri için re­zer­vas­yon­lar ali­yo­ruz. Ala­nin­da uz­man 15 per­so­ne­lin gö­rev ya­pa­ca­gi is­let­me­mi­ze, ka­li­te ve hu­zur ara­yan her­ke­si da­vet edi­yo­ruz” de­di.­Müs­te­ri mem­nu­ni­ye­ti için ge­rek­li olan tüm ay­rin­ti­la­rin son de­re­ce ti­tiz­lik­le plan­lan­di­gi is­let­me, kon­fo­ru ve fark­li at­mos­fe­riy­le fark ya­ra­ta­cak.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web