Büyük Torbalı

­As­ma­li Ma­sa’­da kah­val­ti key­fi

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­As­ma­li Ma­sa’­da kah­val­ti key­fi
2.592 Görüntüleme
13 Mayıs 2013 - 8:30
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­ÇA­PAK Ma­hal­le­si’n­de ku­ru­lan As­ma­li Ma­sa Kah­val­ti Sa­lo­nu ve Ka­fe, do­gay­la iç içe ol­mak is­te­yen­ler için di­zayn edil­di. Is­tan­bul Ku­a­för­’ün sa­hi­bi Il­ker Er­sin ve esi Gü­lis­tan ta­ra­fin­dan is­le­ti­len As­ma­li Ma­sa, ye­si­lin ve ma­vi­nin bu­lus­tu­gu bir me­kan ola­rak müs­te­ri­le­ri­ne hiz­met ve­ri­yor. Tor­ba­li’­nin ilk kah­val­ti sa­lo­nu ol­ma özel­li­gi­ni ta­si­yan is­let­me, 50 ki­si ka­pa­si­te­li. Ala­ça­ti kon­sep­ti­nin uy­gu­lan­di­gi me­kan, ses­siz ve ne­zih or­ta­miy­la müs­te­ri­le­ri­ni cez­be­di­yor. 2 haf­ta ön­ce hiz­met ver­me­ye bas­la­dik­la­ri­ni söy­le­yen is­let­me sa­hi­bi Gü­lis­tan Er­sin: “A­i­le­cek sik sik Ma­ni­sa Çi­çek­li Köy ve Si­rin­ce’­ye kah­val­ti­ya gi­di­yor­duk. Tor­ba­li’­da böy­le bir me­ka­nin ek­sik­li­gi ne­de­niy­le biz­ de ken­di kah­val­ti sa­lo­nu­mu­zu aç­tik” dedi.

­YE­SIL VE MA­VI­NIN BU­LUS­TU­GU ME­KAN
­ÇA­PAK Ma­hal­le­si’­nin he­men gi­ri­sin­de 8 dö­nüm­lük bir bah­çe­nin 500 met­re­ka­re­lik ala­nin­da ku­ru­lan As­ma­li Ma­sa, köy ve mo­dern gö­rün­tü­süy­le dik­kat çe­ki­yor. Or­ta­sin­da bü­yük bir yüz­me ha­vu­zu bu­lu­nan, çev­re­si ta­ma­men üzüm as­ma­la­riy­la çev­ri­li olan me­kan­da, ko­kos çi­çek­ler, ma­vi ka­re­li ör­tü­le­rin bu­lun­du­gu ma­sa­lar bu­lu­nu­yor. Ay­ri­ca te­ra­si da bu­lu­nan me­kan hem kah­val­ti sa­lo­nu hem de ka­fe ola­rak hiz­met ve­ri­yor. 500 met­re­ka­re bü­yük­lü­ge sa­hip olan As­ma­li Ma­sa’­da serp­me köy kah­val­ti­si bu­lu­nu­yor. Bir­bi­rin­den lez­zet­li ürün­le­rin ser­vis edil­di­gi kah­val­ti­nin ya­ni si­ra haf­ta son­la­ri göz­le­me ve Çin ma­kar­na­si da me­nü­de yer ali­yor. Si­cak ve so­guk içe­cek­le­rin­de yer al­di­gi me­kan, haf­ta so­nu ka­ça­mak yap­mak is­te­yen­ler için bi­re­bir.

­EV USU­LU KAY­SE­RI MAN­TI­SI
­NAR­GI­LE­NIN de içi­le­bi­le­ce­gi te­ras­ta okey ve tav­la gi­bi oyun­lar bu­lu­na­cak. Kay­se­ri­li bir ev ha­ni­mi ta­ra­fin­dan ha­zir­la­nan Kay­se­ri usu­lü man­ti­lar da müs­te­ri­le­rin da­mak zev­ki­ne su­nu­lu­yor. Cu­mar­te­si ve Pa­zar gün­le­ri göz­le­me ser­vi­si de ya­pi­li­yor. Serp­me köy kah­val­ti­sin­da köz­len­mis bi­ber­den lor­lu bi­be­re, do­ma­tes­ten pey­ni­re, te­re­ya­gin­dan ba­la ka­dar bir­çok çe­sit yi­ye­cek bu­lu­nu­yor. Kah­val­ti­da­ki ürün çe­sit­li­li­gi her haf­ta de­gi­si­yor. 08.0024.00 sa­at­le­ri ara­sin­da hiz­met ve­ren me­kan, haf­ta iç­le­ri ise git­me­den kah­val­ti yap­ma­ya ge­len­ler­le do­lup ta­si­yor. Mekanin res­mi açi­li­si 20 Ma­yis’­ta yapilacak.­Ama­li Ma­sa, Tor­ba­li’­da önem­li bir ek­sik­li­gi de gi­der­mis ol­du.

­BAH­ÇE­DEN KAH­VAL­TI MA­SA­SI­NA

AS­MA­LI Ma­sa ile Tor­ba­li’­da önem­li bir ek­sik­li­gi gi­der­dik­le­ri­ni söy­le­yen Gü­lis­tan Er­sin: “A­i­le­cek haf­ta son­la­ri sik sik kah­val­ti yap­mak için çe­sit­li yer­le­re gi­de­riz. Ma­a­le­sef Tor­ba­li’­da bu­nun ek­sik­li­gi­ni ya­si­yor­duk. Ça­pak Ma­hal­le­si’n­de­ki evi­mi­zin bah­çe­si­ni kah­val­ti sa­lo­nu ve ka­fe ola­rak di­zayn et­tik. Çok da gü­zel ol­du. Ta­ma­men do­gal bir gö­rü­nü­me sa­hip olan me­ka­ni­miz­da, ço­cuk­lar için oyun par­ki bi­le in­sa et­tik. In­san­lar ar­tik ses­siz ve ra­hat or­tam­lar ari­yor. Biz­de As­ma­li Ma­sa ola­rak bu­nu su­nu­yo­ruz. Ken­di tar­la­miz­da ye­tis­ti­re­ce­gi­miz do­ma­tes, sa­la­ta­lik ve bi­ber­ler­den olu­san kah­val­ti­mi­za, bir de ken­di ta­vuk­la­ri­mi­zin yu­mur­ta­si­ni ko­ya­ca­giz. Ta­ma­men do­gal ürün­ler­den olus­mus gü­zel bir kah­val­ti su­na­ca­giz Tor­ba­li­li­la­ra” di­ye ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web