REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Ba­kan­lik, Tor­ba­li Ova­si’­ni mer­cek al­ti­na al­di

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Ba­kan­lik, Tor­ba­li Ova­si’­ni mer­cek al­ti­na al­di
434 Görüntüleme
25 Mayıs 2013 - 8:31
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Çev­re­sel Amaç­li Ta­rim Ara­zi­le­ri­nin Ko­run­ma­si Pro­je­si kap­sa­min­da Ta­rim Ba­kan­li­gi’n­dan ge­len yet­ki­li­ler, üre­tim ya­pan çift­çi­le­ri ye­rin­de zi­ya­ret et­ti. Tar­la­da ya­pi­lan zi­ya­ret­te, pro­je­nin çift­çi­le­re sag­la­di­gi fay­da­lar ka­yit al­ti­na alin­di.

­DUN, Gi­da Ta­rim ve Hay­van­ci­lik Ba­kan­li­gi’­nin gön­der­di­gi bir he­yet Ah­met­li Kö­yü’n­de Çev­re­sel Amaç­li Ta­rim Ara­zi­le­ri­nin Ko­run­ma­si (ÇA­TAK) Pro­je­si kap­sa­min­da üre­tim ya­pan çift­çi­ler­le bir ara­ya ge­le­rek in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Sa­bah sa­at­le­rin­de tar­la­la­ra gi­de­rek pro­je kap­sa­min­da üre­tim ya­pan çift­çi­le­rin ürün­le­ri­ni ye­rin­de in­ce­le­yen yet­ki­li­ler, el­de et­tik­le­ri bil­gi­le­ri ka­yit al­ti­na al­di. Ta­rim­sal ara­zi­le­rin ko­run­ma­si, su ka­li­te­si­nin art­ma­si, ye­ni­le­ne­bi­lir do­gal kay­nak­la­rin sür­dü­rü­le­bi­lir­li­gi ve ta­rim­sal fa­a­li­yet­le­rin olum­suz et­ki­le­ri­nin azal­til­ma­si­na yö­ne­lik ge­rek­li kül­tü­rel ted­bir­le­rin alin­ma­si­ni amaç­la­yan ÇA­TAK Pro­je­si’­nin bü­yük önem arz et­ti­gi­ni be­lir­ten yet­ki­li­ler, üre­ti­ci­le­rin pro­je­den ne de­re­ce fay­da­la­nip fay­da­lan­ma­di­gi­ni, fay­da­la­nan çift­çi­le­rin mem­nu­ni­yet du­rum­la­ri­ni ve ta­lep­le­ri­ni in­ce­le­di. An­ka­ra Gi­da Ta­rim ve Hay­van­ci­lik Ba­kan­li­gi’n­dan ge­len Fi­gan Gün­gör, Ugur Vu­ral, Er­gin Çi­la­li’­ya Iz­mir Il Ta­rim Mü­dür­lü­gü’n­den Bit­ki Sag­li­gi ve Bit­ki­sel Sag­lik Su­be Mü­dü­rü Yil­diz Ge­rin, Tor­ba­li Gi­da Ta­rim ve Hay­van­ci­lik Il­çe Mü­dü­rü Ke­nan Uyar ve pro­je­nin il­çe so­rum­lu­su Ba­ha­dir Er­do­gan es­lik et­ti.

U­RE­TI­CI­LER PRO­JE­DEN MEM­NUN
AH­MET­LI Kö­yü çift­çi­le­rin­den olan üre­ti­ci Mus­ta­fa Kah­ra­man­’in ÇA­TAK Pro­je­si kap­sa­min­da üre­tim yap­ti­gi do­ma­tes tar­la­si­na gi­den yet­ki­li­ler, pro­je­nin olum­lu so­nuç ve­rip ver­me­di­gi ko­nu­sun­da bil­gi ala­rak pro­je­nin öne­mi­ne da­ir bil­gi­len­dir­me yap­ti. Do­ma­te­sin ya­ni si­ra fark­li ürün­le­ri de ay­ni pro­je kap­sa­min­da ye­tis­tir­di­gi­ni be­lir­ten çift­çi Mus­ta­fa Kah­ra­man, “Da­ha ön­ce tar­la­mi vah­si su­la­ma ile su­lu­yor­dum. Bu pro­je kap­sa­min­da dam­la­ma su­la­ma sis­te­mi­ne ge­çis yap­tim ve su an­da hem ve­rim­den mem­nu­num hem de ürü­nün ka­li­te­sin­den. Bu sa­ye­de su fa­tu­ra­sin­dan ta­sar­ruf et­me­min ya­ni si­ra hem güb­re­le­me­den ta­sar­ruf edi­yo­rum hem de vah­si su­la­ma­nin ver­di­gi za­rar­lar­dan ko­ru­nu­yo­rum. Geç­ti­gi­miz yil fa­sul­ye­mi de dam­la­ma su­la­ma ile ye­tis­tir­dim. Ben dam­la­ma su­la­ma­dan çok mem­nu­num, kul­lan­di­gim güb­re mik­ta­ri üç­te bi­re düs­tü ve is­çi­lik ma­li­ye­ti si­fi­ra düs­tü. Tüm çiftçilerimize damlama sulamaya geçmelerini tavsiye ediyoruz” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web