REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Bi­na­la­rin­ öm­rü­nü boh­ça­la­ya­rak uza­ti­yor

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Bi­na­la­rin­ öm­rü­nü boh­ça­la­ya­rak uza­ti­yor
652 Görüntüleme
07 Mart 2013 - 7:18
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

24 yil­dir in­sa­at sek­tö­rün­de hiz­met ve­ren ve ger­çek­les­tir­di­gi pro­je­ler­le dik­kat çe­ken Ekin­ci In­sa­at, sek­tö­re bir ye­ni­lik ka­zan­dir­di. Fir­ma, Alp­kent Ma­hal­le­si’n­de­ki pro­je­sin­de te­mel boh­ça­la­ma sis­te­mi­ni uy­gu­la­ya­rak bir il­ke im­za at­ti.

­TOR­BA­LI’­NIN ta­nin­mis mü­te­ah­hit fir­ma­la­rin­dan olan Ekin­ci In­sa­at, sek­tör­de yi­ne bir il­ke im­za at­ti. Alp­kent Ma­hal­le­si’n­de­ki 40 da­i­re­lik ye­ni pro­je­si­ne bas­la­yan Ekin­ci In­sa­at, il­çe­de ilk de­fa uy­gu­la­nan te­mel boh­ça­la­ma sis­te­mi­ni bu pro­je­de ha­ya­ta ge­çir­di. Te­me­lin öm­rü­nü yüz­de 40 ora­nin­da art­ti­ran bu sis­te­min ki­sa sü­re­de il­çe­de­ki in­sa­at sek­tö­rü­ne ör­nek ol­ma­si bek­le­ni­yor. 1989 yi­lin­dan bu ya­na in­sa­at sek­tö­rün­de im­za at­ti­gi pro­je­ler ve ha­ya­ta ge­çir­di­gi ilk­ler­le dik­kat­le­ri çe­ken Ekin­ci In­sa­at­’in bu hiz­me­ti de ör­nek ola­cak cins­ten. Te­me­li; su, nem ve ru­tu­bet­ten ko­ru­yan bu izo­las­yon, be­to­nun öm­rü­nün uza­ma­si­ni da sag­li­yor.

­TE­ME­LI SU, NEM VE RU­TU­BET­TEN KO­RU­YOR
­SON za­man­lar­da Tür­ki­ye ge­ne­lin­de bir­çok in­sa­at pro­je­si­nin te­me­lin­de kul­la­nil­ma­ya bas­la­nan te­mel boh­ça­la­ma sis­te­mi ar­tik Tor­ba­li’­da. Bi­na te­me­li­nin bir memb­ran ta­ba­ka­si ile çe­pe­çev­re sa­ran ve su ya­li­ti­mi sag­la­yan bu izo­las­yon, il­çe­de ilk ola­rak Ekin­ci In­sa­at ta­ra­fin­dan bir pro­je­de uy­gu­lan­di. 24 yil­dir Tor­ba­li’­da yap­ti­gi bir­bi­rin­den lüks ko­nut­lar­la dik­kat çe­ken Ekin­ci In­sa­at, bu ye­ni­lik­le de dik­kat­le­ri üze­rin­de top­la­di.­Te­mel­de uy­gu­la­nan boh­ça­la­ma su ya­li­ti­mi, bi­na te­me­li ve bod­rum per­de­le­ri­ni ye­ral­ti su­yu­nun za­rar­li et­ki­le­ri­ne ve ye­ral­ti su­yu ol­ma­yan ze­min­ler­de­ki sül­fat vb. et­ki­le­ri­ne kar­si ko­ru­mak üze­re ya­pi­li­yor. Te­mel boh­ça­la­ma­si ya­pil­mis bi­na­la­rin öm­rü çok da­ha uzun olu­yor. Ya­pi­lan in­ce­le­me­le­re gö­re dep­rem­ler­de en çok te­mel­le­ri za­yif­la­yan bi­na­lar za­rar gö­rü­yor. Bu izo­las­yon ile bi­na te­me­li­nin öm­rü de uza­mis olu­yor.

­TE­MEL BOH­ÇA­LA­MA
­GU­NU­MUZ­DE ge­rek be­ton ge­rek di­ger ya­pi mal­ze­me­le­ri, ay­ri­ca bir ted­bir alin­ma­di­gi tak­dir­de ye­ral­ti su­yu­nu hiç ge­çir­me­yen bir du­var in­sa­si­na ye­te­cek özel­lik­te de­gil. Is­lak ze­min­le te­mas­ta bu­lu­nan du­var nem­len­di­gi gi­bi bir ta­ra­fin­da ye­ral­ti su­yu bu­lu­nan bir be­ton du­var­dan ye­ral­ti su­yu ge­çe­rek du­var­lar ara­sin­da ka­lan bos­lu­gu dol­du­ra­bi­li­yor. Te­mel izo­las­yo­nu ya­pil­ma­mis bi­na­la­rin te­me­lin­de be­lir­li bir sü­re son­ra muh­te­mel ru­tu­bet ve nem olu­su­yor. Bu ru­tu­bet ve nem, te­me­lin de öm­rü­nü ki­sal­ti­yor. Te­mel boh­ça­la­ma uy­gu­la­ma­si söy­le ger­çek­les­ti­ri­li­yor: Te­mel ka­zi­sin­dan son­ra yak­la­sik 5 san­tim mi­cir se­ri­lip da­ha son­ra 10 san­tim gro­be­ton ati­li­yor. Yü­zey düz bir ze­min ha­le ge­ti­ril­dik­ten son­ra PP4 mi­lim meb­ran se­ri­lip üs­tü­ne de 5 san­tim sap ati­li­yor. Son ola­rak düz ha­le ge­len yü­ze­ye fi­li­kot çe­ki­li­yor.

­BI­NA VE TOP­RAK ARA­SIN­DA­KI BAG­LAN­TI­YI KE­SI­YOR
­TOP­RAK ve bi­na ara­sin­da­ki bag­lan­ti­yi ke­sen te­mel boh­ça­la­ma sis­te­mi, bi­na­la­ra nü­fuz eden su­yu en­gel­li­yor. Bi­na­la­ra nü­fuz eden su, ya­pi­nin ta­si­yi­ci ki­sim­la­rin­da yer alan de­mir­le­rin pas­lan­ma­si­na ve ta­si­ma ka­pa­si­te­si­nin düs­me­si­ne yol açar. Su, be­to­nun çü­rü­me­si­ne ve çat­la­ma­si­na ne­den olur. Su ya­li­ti­mi uy­gu­la­ma­si, bi­na­nin gü­ven­li­gi­ni sag­la­ma­si­nin ya­ni si­ra bak­te­ri ve küf olus­ma­si­ni da ön­le­ye­rek sag­lik­li ve kon­for­lu or­tam­lar sag­li­yor. Top­rak ile te­mas eden du­var­la­ra, te­mel­ler ve ze­mi­ne otu­ran dö­se­me­le­re bu uy­gu­la­ma ya­pi­li­yor ve bi­na­nin ba­kim ve ona­rim mas­ra­fi­ni azalt­ti­gi gi­bi öm­rü­nü de uza­ti­yor.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web