Büyük Torbalı

­Bin ög­ren­ci ku­laç ati­yor

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Bin ög­ren­ci ku­laç ati­yor
1.122 Görüntüleme
16 Temmuz 2013 - 8:30
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Yaz ta­ti­liy­le bir­lik­te açi­lan yüz­me kurs­la­rin­da ög­ren­ci pat­la­ma­si ya­sa­ni­yor. Il­çe­de­ki yak­la­sik 1000 ög­ren­ci sim­di­ler­de, üç ha­vuz­da yüz­me egi­ti­mi gö­rü­yor. Yaz so­nun­da kurs­la­ra ka­ti­lan ög­ren­ci sa­yi­si­nin 1500­’e ulas­ma­si bek­le­ni­yor.

­O­KUL­LA­RIN ta­ti­le gir­me­siy­le bir­lik­te, yaz okul­la­rin­da da bü­yük bir ha­re­ket­li­lik ya­sa­ni­yor. Ki­mi ög­ren­ci­ler ta­til ya­par­ken, ki­mi­le­ri de hem ög­re­nip hem de eg­le­ni­yor. Il­çe­de ve­ri­len spor egi­tim­le­ri ile ög­ren­ci­ler sos­yal­les­me adi­na bü­yük bir adim ati­yor. Tor­ba­li’­da­ki en göz­de spor da­li ise su ara­lar yüz­me ola­rak ön pla­na çi­ki­yor. 4 fark­li ku­ru­mun ver­di­gi yüz­me kur­su­nun ya­ni si­ra, bi­rey­sel egit­men­ler ve yaz okul­la­ri ta­ra­fin­dan da ger­çek­les­ti­ri­len yüz­me kurs­la­ri bü­yük il­gi gö­rü­yor. Il­çe­de­ki ha­vuz­lar­da bi­ne ya­kin ög­ren­ci ku­laç ati­yor. Sa­yi­nin yaz dö­ne­mi son­ra­sin­da ise 1500­’e ulas­ma­si bek­le­ni­yor. Son yil­lar­da öne­mi gi­de­rek ar­tan yüz­me­ye gös­te­ri­len il­gi, egi­tim­ci­le­ri de bir hay­li se­vin­di­ri­yor. Ade­ta fut­bo­lun tah­ti­ni sal­la­yan yüz­me kurs­la­ri­nin ge­le­cek yil da­ha çok il­gi gör­me­si bek­le­ni­yor.

4 KU­RUM­DAN YUZ­ME KUR­SU
­YUZ­ME egi­tim­le­ri il­çe­de yak­la­sik 10 yil ön­ce bas­la­di. Ilk yil­la­rin­da, sa­de­ce elit ke­sim­den kur­si­yer­le­rin bu­lun­du­gu bu kurs­la­rin sa­yi­si, yil­lar geç­tik­çe art­ma­ya bas­la­di. Sa­yi­da­ki ar­tis­la bir­lik­te ög­ren­ci­le­rin il­gi­si de yük­sel­me­ye bas­la­di. Ög­re­nil­me­si ge­re­ken en te­mel spor dal­la­rin­dan bi­ri olan yüz­me, ar­tik ve­li­ler ve ög­ren­ci­ler için vaz­ge­çil­mez ol­du. Kurs fi­yat­la­ri­nin da uy­gun dü­zey­de ol­ma­si il­gi­nin art­ma­sin­da­ki bir di­ger ne­den. Bu yil, Me­lis Spor, Tor­ba­li Genç­lik For­bes, All Star ve Met­ro­po­lis Spor Oku­lu bün­ye­sin­de yüz­me kurs­la­ri ve­ri­li­yor. Ku­rum­la­rin ver­di­gi yüz­me kurs­la­ri­nin ya­ni si­ra bi­rey­sel egit­men­ler de ger­çek­les­tir­dik­le­ri kurs­lar ile ög­ren­ci­le­re yüz­me ög­re­ti­yor. 712 yas ara­sin­da­ki ög­ren­ci­le­rin ka­til­di­gi yüz­me kurs­la­rin­da ilk ola­rak, ög­ren­ci­le­rin su kor­ku­su­nu yen­me­si sag­la­ni­yor. Ar­din­dan su­ya alis­ti­ri­lan ço­cuk­lar, ku­laç at­ma ve su­da ne­fes alip ver­me­yi ög­re­ni­yor.

­BE­LE­DI­YE UC­RET­SIZ  EGI­TI­YOR
­A­QU­A­PO­LIS Olim­pik Yüz­me Ha­vu­zu, Met­ro­po­lis Otel Ha­vu­zu ve Aqu­a­keyf Yüz­me Ha­vu­zu’n­da ve­ri­len yüz­me egi­tim­le­rin­de yak­la­sik bin ög­ren­ci egi­tim gö­rü­yor. 20’­ye ya­kin egit­men ta­ra­fin­dan ve­ri­len yüz­me kurs­la­ri, sa­bah sa­at­le­rin­de bas­li­yor. Ög­le­den son­ra­ya ka­dar de­vam eden egi­tim­ler ile ög­ren­ci­ler yüz­me­yi en iyi se­kil­de ög­re­ni­yor. Tor­ba­li’­da her yil yüz­ler­ce ög­ren­ci­nin yüz­me egi­ti­mi al­ma­si­ni sag­la­yan Met­ro­po­lis Spor Okul­la­ri’­nin Mü­dü­rü Meh­met Sin­kil, “Bu yil da kurs­la­ri­mi­za bü­yük bir il­gi var. 712 yas ara­si ço­cuk­lar için her yil aç­ti­gi­miz kurs­lar­da egi­tim­le­re bas­la­dik. Tor­ba­li’­da yüz­me bil­me­yen ço­cuk­la­ra yüz­me ög­ret­me­ye de­vam edi­yo­ruz. De­ne­yim­li ög­ret­men­le­ri­miz ile olim­pik yüz­me ha­vu­zun­da egi­tim ve­ri­yo­ruz. Ge­çen yil yak­la­sik 600 ço­cu­gu­muz yüz­me ög­ren­di. Bu yil ra­ka­mi da­ha da yu­ka­ri çek­me­yi he­def­li­yo­ruz” di­ye ko­nus­tu.

­YE­TIS­KIN­LER­DE NA­SI­BI­NI AL­DI

­HER yil or­ta­la­ma 200 yil ço­cu­ga yüz­me egi­ti­mi ve­ren Tu­ran Acar, ay­ni za­man­da ye­tis­kin­le­re de yüz­me­yi ög­re­ti­yor. Yüz­me bil­me­yen ye­tis­kin bi­rak­ma­ma­yi he­def­le­dik­le­ri­ni ifa­de eden Acar, ye­ni nes­lin ise ar­tik iyi bi­rer yü­zü­cü ola­ca­gi­ni be­lirt­ti. 2,5 ya­sin­da­ki ög­ren­ci­le­rin da­hi yüz­me ög­ren­mek için kurs­la­ri­na gel­di­gi­ni ifa­de eden Tu­ran Acar: “Ta­ma­men pro­fes­yo­nel bir se­kil­de ver­di­gi­miz yüz­me egi­tim­le­ri­ne il­gi ol­duk­ça yo­gun. Ög­ren­ci sa­yi­miz her ge­çen yil ar­ti­yor. Bu yil her ög­ren­ci­yi ken­di yas gru­bu­na gö­re egi­ti­yo­ruz. Te­mel yüz­me egi­ti­mi­ni alan­lar, gün geç­tik­çe da­ha iyi bir yü­zü­cü ha­li­ne ge­li­yor. Sa­de­ce ço­cuk­lar de­gil, ye­tis­kin­le­re yö­ne­lik yüz­me kurs­la­ri­miz­la da dik­kat çe­ki­yo­ruz. Her yil 70 ila 80 ara­sin­da ye­tis­ki­ne yüz­me­yi ög­re­ti­yo­ruz. Bu ol­duk­ça iyi bir ra­kam. In­san­lar 40­’in­dan son­ra yüz­me ög­ren­me­ye ge­li­yor. Bu ko­lay bir is de­gil. Bu­nu ba­sar­mak için çok ça­ba sarf et­tik” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web