Büyük Torbalı

­Bo­lu­lu Ha­san Us­ta 140. su­be­si­ni aç­ti

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Bo­lu­lu Ha­san Us­ta 140. su­be­si­ni aç­ti
1.305 Görüntüleme
29 Haziran 2013 - 7:25
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Tür­ki­ye’­nin en önem­li süt­lü tat­li mar­ka­si olan Bo­lu­lu Ha­san Us­ta’­nin Tor­ba­li su­be­si hiz­me­te gir­di. Sa­dik Ile­ri Bul­va­ri’n­da­ki is­let­me mo­dern gö­rün­tü­sü ve es­siz lez­zet­le­riy­le müs­te­ri­le­ri­ni bek­li­yor.

­SUT­LU tat­li ürün­le­rin­de Tür­ki­ye’­nin ön­de ge­len mar­ka­la­rin­dan Bo­lu­lu Ha­san Us­ta 140. su­be­si­ni Tor­ba­li’­da aç­ti. Sa­dik Ile­ri Bul­va­ri’n­da ka­pi­la­ri­ni hiz­me­te açan is­let­me, önü­müz­de­ki haf­ta res­mi açi­li­si­ni ger­çek­les­ti­re­cek. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ge­nis su­be agi ile süt­lü tat­li­la­ri­ni da­mak zev­ki­ne su­nan Bo­lu­lu Ha­san Us­ta’­nin, Tor­ba­li su­be­si­nin is­let­me­ci­li­gi­ni il­çe­nin ta­nin­mis es­naf­la­rin­dan Fa­ruk Ka­ya­ci’­nin og­lu Meh­met Ka­ya­ci ya­pa­cak. 1986 yi­lin­dan bu ya­na hiç de­gis­me­yen lez­zet, bun­dan böy­le Tor­ba­li­li­la­rin da­mak zev­ki­ne su­nu­la­cak.

­­TAT­LI KA­FE
­IN­SAN­LA­RIN ke­yif­le otu­ra­ca­gi tat­li ka­fe for­ma­tin­da ta­sar­la­nan Bo­lu­lu Ha­san Us­ta, müs­te­ri­le­ri­ne ke­yif­li an­lar ya­sat­ma­yi he­def­li­yor. En iyi ürün en iyi ham­mad­dey­le ya­pi­lir fel­se­fe­si­ne sa­hip olan is­let­me, don­dur­ma­la­rin­da ve tat­li­la­rin­da hiç­bir kat­ki mad­de­si kul­lan­mi­yor. Ta­ma­men do­gal ürün­ler­le ya­pi­lan, tat­li ve don­dur­ma çe­sit­le­ri­nin bu yüz­den lez­ze­ti­ne de do­yum ol­mu­yor. Fir­ma, ay­ri­ca her ürü­nü de ye­tis­ti­gi böl­ge­den te­min edi­yor. Ör­ne­gin, ka­yi­si Ma­lat­ya’­dan, bug­day Ga­zi­an­tep’­ten, in­cir de Ay­din’­dan ali­ni­yor. Te­miz­lik ko­nu­sun­da da oluk­ça pren­sip­li olan is­let­me, müs­te­ri mem­nu­ni­ye­ti­ni de her za­man en ön plan­da tu­tu­yor.

­EV VE IS YER­LE­RI­NE SER­VIS
­PA­KET ser­vis im­ka­ni­nin da ol­du­gu Bo­lu­lu Ha­san Us­ta Süt Tat­li­la­ri’n­da fi­rin süt­laç, ka­zan­di­bi, ta­vuk­gög­sü, mu­hal­le­bi, krem ka­ra­mel, muh­te­ri­ka, se­ker­pa­re, asu­re, kay­mak­li ek­mek, ka­da­yif ve key­kol gi­bi da­ha bir­çok süt tat­li­si çe­sit­le­ri ve tür­lü tür­lü don­dur­ma­lar, da­mak zev­ki­ne su­nu­lu­yor. Is­let­me­de ay­ni za­man­da sa­bah kah­val­ti­si da bu­lu­na­cak. Bö­rek, po­ga­ça ve çö­rek çe­sit­le­ri me­nü­de yer ala­cak. BHU ola­rak süt­lü tat­li­la­rin ya­ni si­ra se­rin­le­mek is­te­yen­ler için sa­de, çi­ko­la­ta par­ça­cik­li ka­ka­o­lu, ka­ra­dut­lu, An­tep fis­tik­li, li­mon­lu, kro­kan­li ka­ra­mel­li gi­bi 9 çe­sit don­dur­ma da me­nü­de yer ali­yor.

‘­HA­YA­LI­MI GER­ÇEK­LES­TIR­DIM’
­BO­LU­LU Ha­san Us­ta, Tor­ba­li su­be­si is­let­me sa­hi­bi Meh­met Ka­ya­ci, Tor­ba­li’­ya böy­le bir is­let­me ka­zan­dir­mak­tan do­la­yi mut­lu ol­du­gu­nu ifa­de ede­rek, “Bo­lu­lu Ha­san Us­ta’­nin Iz­mir’­de­ki bi­li­nir­li­gi her za­man üst­te ol­du­gu için özel­lik­le Tor­ba­li’­da açil­ma­si ge­rek­ti­gi­ni dü­sün­dük. Açik­ça­si Bo­lu­lu Ha­san Us­ta gi­bi bir is­let­me aç­mak be­nim en bü­yük ha­ya­lim­di. Ve bu­gün bu ha­ya­lim ger­çek ol­du. Çay, kah­ve, sa­lep ve si­cak çi­ko­la­ta içi­le­bi­le­cek ne­zih ve si­cak bir ai­le or­ta­mi ile bu­ra­da müs­te­ri­le­ri­mi­ze hiz­met ve­re­ce­giz. Is­ye­ri­mi­zin tüm müs­te­ri­le­ri­mi­ze ha­yir­li ol­ma­si­ni di­li­yo­rum” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web