Büyük Torbalı

­Ca­zi­be mer­ke­zi ol­duk

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Ca­zi­be mer­ke­zi ol­duk
1.019 Görüntüleme
17 Mayıs 2013 - 8:30
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

145 bin nü­fu­sa sa­hip olan, bin­ler­ce es­naf ve fab­ri­ka­ya ev sa­hip­li­gi ya­pan, 300 bin de­kar­lik ta­rim ala­nin­da da üre­tim ya­pi­lan Tor­ba­li, ade­ta ca­zi­be mer­ke­zi ha­li­ne gel­di. Ya­ti­rim­ci­lar, böl­ge­de yer arar­ken, ki­mi­le­ri de aras­tir­ma­la­ri­ni yo­gun­las­ti­ri­yor.

­CA­ZI­BE mer­ke­zi ha­li­ne, sa­na­yi ve ta­rim ken­ti olan Tor­ba­li hiz­li bir se­kil­de bü­yü­me­ye de­vam edi­yor. Ya­pi­lan ya­ti­rim­la­rin sa­yi­si ar­tar­ken, il­çe nü­fu­su da hiz­la yük­se­li­yor. Nü­fu­sun art­ma­si, hiz­met sek­tö­rü­nün de ge­lis­me­si­ne ne­den olu­yor. Il­çe­de­ki bü­yük pas­ta­dan fay­da­lan­mak is­te­yen gi­ri­sim­ci­ler, yap­tik­la­ri ya­ti­rim­lar­la da Tor­ba­li’­nin kal­kin­ma­si­na des­tek olu­yor. Ca­zi­be mer­ke­zi ha­li­ne ge­len Tor­ba­li’­da Sa­dik Ile­ri Bul­va­ri, Met­ro­po­lis Cad­de­si, Tor­ba­li Cad­de­si ve Na­ci Tun­cel Cad­de­si sim­di­ler­de en çok ya­ti­ri­min ya­pil­di­gi böl­ge­le­rin ba­sin­da ge­li­yor. Ay­ran­ci­lar’­da ise Me­di­fe­ma Has­ta­ne­si’­nin ku­rul­ma­siy­la bir­lik­te böl­ge­de hiz­me­te gi­ren is­let­me­le­rin sa­yi­sin­da bü­yük bir ar­tis ya­sa­ni­yor.

­TOP­RAK­LA­RI­MIZ­DAN BE­RE­KET FIS­KI­RI­YOR
­VE­RIM­LI top­rak­la­riy­la dik­kat çe­ken Tor­ba­li’­da her yil or­ta­la­ma 3 ürün ye­tis­ti­ri­li­yor. Su­lu ve su­suz ta­ri­min ya­pi­la­bil­di­gi il­çe­de, ye­tis­ti­ri­len ka­li­te­li ürün­ler ile ta­ri­ma da­ya­li sa­na­yi olus­tu. 300 bin de­kar­lik alan­da üre­tim ya­pi­lir­ken, Tor­ba­li ova­sin­da üre­ti­len mi­sir, do­ma­tes, sa­la­ta­lik, bi­ber, la­ha­na, pi­ra­sa, ke­re­viz ve kar­na­ba­har gi­bi ürün­ler Tür­ki­ye’­nin ya­ni si­ra dün­ya­nin bir­çok ül­ke­si­ne de gön­de­ri­li­yor. Tor­ba­li’­nin ve­rim­li top­rak­la­rin­da üre­ti­len bu ürün­ler ay­ni za­man­da il­çe­de ye­ni fab­ri­ka­la­rin açil­ma­si­na da ve­si­le ol­du. Öz­gör­key, Tat, Tu­kas, VSM Gi­da, Ba­pa Gi­da gi­bi bir­çok fab­ri­ka, il­çe­de üre­ti­len ürün­le­ri is­le­dik­ten son­ra dün­ya­ya pa­zar­li­yor. Urün­le­rin ha­sat dö­ne­min­de ise Tor­ba­li’­ya do­gu ve gü­ney­do­gu il­le­rin­den bin­ler­ce va­tan­das ge­çi­ci is­çi ola­rak ge­lip ça­lis­ma fir­sa­ti bu­lu­yor.

­FAB­RI­KA­LAR VE IN­SA­AT SEK­TÖ­RU ÇOK HIZ­LI
­HA­VA­A­LA­NI, oto­ban ve li­ma­na ya­kin­li­gi ne­de­niy­le fab­ri­ka­la­rin akin et­ti­gi Tor­ba­li’­da yüz­ler­ce fir­ma fa­a­li­yet gös­te­ri­yor. Ya­zi­ba­si, Pan­car ve Ay­ran­ci­lar böl­ge­sin­de yo­gun­luk­la ol­mak üze­re il­çe­nin dört bir ya­nin­da üre­tim ya­pan fab­ri­ka­lar­da on bin­ler­ce is­çi ça­li­si­yor. Mil­yar­lar­ca do­lar­lik ha­si­lat el­de eden fab­ri­ka­lar, dün­ya­nin dört bir ya­ni­na ürün sa­ti­si ya­par­ken, öde­dik­le­ri ver­giy­le de Tor­ba­li’­yi Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ilk 5’e yer­les­tir­me­yi ba­sar­di. Ge­li­sim sa­de­ce sa­na­yi ala­nin­da yok. In­sa­at sek­tö­rü de Tor­ba­li’­nin lo­ko­mo­ti­fi du­ru­mun­da. Il­çe­de­ki yüz­ler­ce mü­te­ah­hit fir­ma, ger­çek­les­tir­dik­le­ri pro­je­ler­le bü­yük is­le­re im­za ati­yor. Ya­pi­lan lüks ko­nut­lar ile sek­tör bü­yük bir ha­re­ket­li­lik ka­za­nir­ken, Iz­mir’­den il­çe­ye bü­yük bir il­gi olus­tu. Ya­ti­rim­ci­nin göz­de­si ha­li­ne ge­len Tor­ba­li, gi­ri­sim­ci­le­rin aki­ni­na ug­rar­ken, bü­yük mar­ka­la­rin da ya­kin mar­ka­jin­da.

­AY­RAN­CI­LAR TOR­BA­LI’­YI GE­ÇE­CEK
­IZ­BAN se­fer­le­ri­nin ki­sa sü­re­de bas­la­ya­cak ol­ma­si, Ad­li­ye Sa­ra­yi’­nin in­sa edil­me­si ve ye­ni Tor­ba­li Dev­let Has­ta­ne­si’­nin de in­sa edi­le­cek ol­ma­si Tor­ba­li Ma­hal­le­si’­nin ka­de­ri­ni de­gis­ti­ri­yor. In­sa­at sek­tö­rü­nün göz­de­si olan Tor­ba­li Ma­hal­le­si’n­de nü­fus da is­let­me sa­yi­si da hiz­la ar­ti­yor. Ge­li­sim sa­de­ce kent mer­ke­zin­de ya­san­mi­yor. Ay­ran­ci­lar’­da bü­yük bir hiz­la ge­li­sen böl­ge­le­rin ba­sin­da ge­li­yor. Su­yun ba­si me­si­re ala­ni ve Me­di­fe­ma Has­ta­ne­si’n­den son­ra ya­ti­rim­lar da hiz­la art­ma­ya bas­la­di. In­sa­at sek­tö­rüy­le za­ten ha­re­ket­li olan Ay­ran­ci­lar, bu iki bü­yük ya­ti­rim­la da­ha da dik­kat çe­ki­ci bir böl­ge ha­li­ne gel­di. Bu bü­yü­me hi­zi devam ederse Ay­ran­ci­lar­’in Tor­ba­li’­yi geç­me­si iç­ten bi­le de­gil.

­KENT MER­KE­ZI­ AR­TIK DE­GI­SI­YOR

SON yil­lar­da ol­duk­ça ge­li­sen Tor­ba­li’­da ar­tik kent mer­ke­zi­nin ad­re­si de ar­tik de­gi­si­yor. Ön­ce­ki yil­lar­da kent mer­ke­zi de­nil­di­gin­de Ka­zim Di­rik Cad­de­si, Do­gan Bur­sa­li­og­lu Cad­de­si, Is­met­pa­sa Cad­de­si ve Mit­hat­pa­sa Cad­de­si akil­la­ra ge­lir­ken, sim­di­ler­de Sa­dik Ile­ri Bul­va­ri, Met­ro­po­lis Cad­de­si, Tor­ba­li Cad­de­si ve Na­ci Tun­cel Cad­de­si ca­zi­be mer­ke­zi ol­du. Ge­nis yol­lar ve yan ya­na di­zil­mis dük­kan­lar ile bu böl­ge­ler ya­ti­rim­ci­nin göz­de­si ha­lin­de. Son yil­lar­da ya­pi­lan in­sa­at­lar­la Tor­ba­li’­da ca­zi­be mer­ke­zi hâ­li­ne ge­len bu böl­ge­ler­de açi­lan is­let­me­ler ile alis ve­ris yo­gun­lu­gu da bu­ra­la­ra ta­sin­mis ol­du. Sa­dik Ile­ri Bul­va­ri’n­da­ki dük­kan­lar tek tek do­lar­ken, Met­ro­po­lis Cad­de­si’n­de­ki ya­pi­las­ma da hiz­la de­vam edi­yor. Cad­de üze­rin­de kar­si­lik­li ya­pi­lan bi­na­la­rin alt­la­rin­da yer alan dük­kan­lar, es­na­fin bu­ra­ya kay­ma­si­ni sag­li­yor.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web