Büyük Torbalı

­Cam bal­kon ile bal­kon­lar 12 ay kul­la­nis­li ha­le gel­di

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Cam bal­kon ile bal­kon­lar 12 ay kul­la­nis­li ha­le gel­di
1.014 Görüntüleme
11 Haziran 2013 - 8:30
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Isi cam sek­tö­rün­de fa­a­li­yet gös­te­ren ve bu yil agir­li­gi­ni cam bal­ko­na ve­ren Po­lat Isi Cam, Gü­ney Iz­mir böl­ge­si­ne hiz­met ve­ri­yor. He­men he­men ye­ni ya­pi­lan her ev­de bu­lu­nan cam bal­kon­lar ile ev­ler da­ha kul­la­nis­li bir hale büründü.

­A­TA­TURK Sa­na­yi Si­te­si’n­de fa­a­li­yet gös­te­ren Po­lat Isi Cam, bün­ye­sin­de­ki is ma­ki­ne­le­ri­ni art­ti­ra­rak da­ha ge­nis alan­da hiz­met ve­ri­yor. 2006 yi­lin­da ku­ru­lan ve böl­ge­nin tek Isi Cam fir­ma­si olan Po­lat Isi Cam, ar­tik da­ha bü­yük bir alan­da hiz­met ve­ri­yor. 300 met­re­ka­re­lik alan­da fa­a­li­yet gös­te­ren fir­ma, 7 yil­da ya­rim mil­yon li­ra­lik ya­ti­rim ger­çek­les­tir­di. Bir­bi­ri ar­di­na ali­nan fark­li ma­ki­ne­ler sa­ye­sin­de, Gü­ney Iz­mir­’e cam sa­tan fir­ma, cam bal­kon isi­ne de el at­ti. Ta­ma­men fab­ri­kas­yon sis­te­miy­le ça­li­san fir­ma, Mug­la’­ya da­hi cam bal­kon sa­ti­si ya­pi­yor. Fir­ma sa­hi­bi Ke­nan Ye­ke: “A­gir­li­gi­mi­zi cam bal­ko­na ver­dik. Sek­tör­de bü­yük bir ha­re­ket­li­lik var. Cam bal­kon­lar ile ev­le­rin kul­la­nim ala­ni da bü­yü­yor” de­di.

­ CAM­CI­LI­GIN  MAR­KA­SI OL­DU
­SA­NA­YI­SI hiz­la ge­li­sen Tor­ba­li’­da fark­li sek­tör­ler­de ye­ni­lik­ler de ar­di ar­di­na ge­li­yor. In­sa­at sek­tö­rü­nün bü­yü­me­si­ne pa­ra­lel ola­rak cam­ci­lik sek­tö­rün­de de hiz­li bir bü­yü­me var. Il­çe­de çok sa­yi­da cam­ci­lik ile ug­ra­san es­naf ve fir­ma bu­lu­nu­yor. An­cak is­let­me­le­rin bü­yük bir bö­lü­mü cam ke­nar is­le­me, de­sen ver­me, kes­kin­lik al­ma gi­bi bir­çok is­lem için Iz­mir­’in yo­lu­nu tu­tu­yor­du. Ya­pi­lan bir­çok in­sa­at­ta ar­tik ye­ni mo­da cam ve ay­na­lar kul­la­ni­lir­ken, es­naf bu de­gi­sik­li­ge ayak uy­dur­mak için il mer­ke­zi­ne git­mek zo­run­da ka­li­yor­du. Bu yol­cu­luk, es­na­fin ma­li­ye­ti­ne ma­li­yet kat­ti­gi gi­bi, va­tan­da­sin da ce­bin­den çi­kan pa­ra­yi art­ti­ri­yor­du. Sek­tör­de­ki bu bos­lu­gu gö­ren Po­lat Isi Cam, 2006 yi­lin­da 60 met­re­ka­re­lik dük­kan­da hiz­me­te gir­di. Fir­ma ilk ola­rak, cam­ci­lik sek­tö­rün­de­ki is­let­me­le­rin en çok rag­bet gös­ter­di­gi ve ta­lep et­ti­gi Bi­zo­te ma­ki­ne­si­ni bün­ye­si­ne da­hil et­ti. Cam ke­nar­la­ri­na is­le­me ya­pa­rak de­sen ver­me özel­li­gi­ne sa­hip olan ma­ki­ne sa­ye­sin­de es­na­fin Iz­mir­’e git­me­si­ne de ge­rek kal­ma­di.

­ CAM BAL­KON­LAR  RE­VAÇ­TA
­MA­KI­NE po­tan­si­ye­li ile sek­tör­de­ki bü­tün ta­lep­le­re kar­si­lik ve­ren Po­lat Isi Cam, Ata­türk Sa­na­yi Si­te­si 3558 So­kak üze­rin­de fa­a­li­yet gös­te­ri­yor. De­ne­yim­li per­so­ne­liy­le isi cam ve cam bal­kon is­le­ri ya­pan fir­ma, sek­tö­rün ön­cü­le­ri ara­sin­da yer ali­yor. Kat­la­ma­li cam ka­pa­ma sis­tem­le­ri son yil­lar­da bü­yük bir ta­lep gör­me­ye bas­la­di. Bal­kon key­fi­nin dört mev­sim ya­san­ma­si­ni sag­la­yan bu sis­tem­ler, ya­zin açi­lip, ki­sin ka­pan­ma özel­li­gi sa­ye­sin­de PVC ve alü­min­yum pen­ce­re sis­tem­le­ri­nin de bir an­da ra­ki­bi ol­du. Apart­man da­i­re­le­rin­de bal­kon­la­rin kis bah­çe­le­ri­ne dö­nüs­me­si­ni sag­la­yan bu sis­tem, es­te­tik gö­rü­nü­mü ve pra­tik kul­la­ni­mi sa­ye­sin­de bal­kon­la­ri atil alan ol­mak­tan kur­ta­ri­yor. Dar­be­le­re da­ya­nik­li 8 ile 10 mi­li­met­re tem­per­li ve­ya la­mi­ne cam­dan olu­san bu sis­tem­le­rin ba­ki­mi ve te­miz­li­gi de ko­lay ger­çek­le­si­yor.

­BAL­KON­LAR YAZ­KIS KUL­LA­NI­LI­YOR

TOR­BA­LI’­DA cam bal­kon sis­tem­le­ri­nin ali­ci kit­le­si­ni, ye­ni ya­pil­mis, gü­ven­lik­li ve sos­yal im­kan­la­ra sa­hip, üst, or­ta ve or­ta al­ti ge­lir grup­la­ri­na ait ko­nut­lar olus­tu­ru­yor. Ye­ke, cam bal­ko­nun ter­cih edil­me ne­den­le­ri­ni, “Sis­tem, ha­ya­tin bü­yük bö­lü­mü­nün geç­ti­gi ev­le­rin da­ha is­lev­sel kul­la­nil­ma­si­ni sag­li­yor. Evin par­ça­si olan bal­kon­la­rin sa­de­ce ya­zin kul­la­ni­lan alan­lar ol­ma­si ra­hat­siz edi­ci. Cam bal­kon ka­pa­ma sis­te­mi sa­ye­sin­de, bi­na­nin dis gö­rü­nü­sü gü­zel­le­si­yor, bal­kon­lar atil kal­mak­tan kur­tu­lu­yor, ev­ler so­guk ve si­ca­ga kar­si tam­pon özel­li­gi ka­za­ni­yor. Kü­çük ço­cuk­la­rin da em­ni­ye­ti sag­la­ni­yor. Kul­la­nim ala­ni son de­re­ce ge­nis olan bu sis­tem­ler, gü­zel ha­va sart­la­rin­da kay­di­ri­la­rak kö­se­ler­de iç içe top­lan­ma­si sag­la­ni­yor. Böy­le­ce, hiç ka­pan­ma­mis gi­bi me­kan­lar­dan ya­rar­la­nil­ma­si­ni sag­li­yor. Rüz­gar, yag­mur, kar, toz gi­bi kö­tü ha­va ko­sul­la­rin­da ise açi­la­rak bal­kon­la­rin ka­pa­ti­la­rak, kul­la­nil­ma­si­ni sag­la­ni­yor” di­ye si­ra­la­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web