Büyük Torbalı

­De­mi­ray’­dan ög­ren­ci­le­re es­ya­li ev

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­De­mi­ray’­dan ög­ren­ci­le­re es­ya­li ev
1.226 Görüntüleme
26 Mart 2013 - 7:22
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

21 yil­lik de­ne­yi­me sa­hip Izmirli De­mi­ray In­sa­at, Pancar Ust Geçidi’nin yüzde 40’ini tamamladi. Firma Torbali’ya 100 da­i­re­lik ve es­ya­li ev­ler in­sa ede­rek ög­ren­ci­le­rin, ge­çi­ci sü­re­li me­mur­la­rin ve be­kar­la­rin ev so­ru­nu­nu çö­ze­cek

­IZ­MIR mer­kez­li De­mi­ray In­sa­at, Tor­ba­li’­da ger­çek­les­tir­di­gi pro­je­ler­le in­sa­at sek­tö­rü­ne hiz­li bir gi­ris yap­ti. IZ­BAN pro­je­si kap­sa­min­da ya­pi­la­cak olan üst ge­çit­ler­den 5’i­nin iha­le­si­ni alan ve ya­pi­mi­na bas­la­yan fir­ma, Tor­ba­li Ma­hal­le­si’n­de de 36 da­i­re­lik bir bi­na­yi ta­mam­la­di. Tor­ba­li’­da­ki bü­yü­yen ve ge­li­sen in­sa­at sek­tö­rü­ne bir kat­ki yap­mak is­te­yen De­mi­ray In­sa­at, il­çe­de­ki ikin­ci pro­je­si için de kol­la­ri si­va­di. Yi­ne Tor­ba­li Ma­hal­le­si’n­de yer ala­cak olan pro­je kap­sa­min­da 100 da­i­re in­sa edi­le­cek. Bü­yük bir ya­sam ala­ni­nin olus­tu­ru­la­ca­gi bu pro­je­nin en bü­yük özel­li­gi, apart da­i­re­ler­den olus­ma­si. Es­ya­li da­i­re­ler; ge­çi­ci me­mur­lar, be­kar­lar ve ög­ren­ci­le­re hi­tap ede­cek.

­IZ­MIR­’E IM­ZA­SI­NI AT­TI
1992 yi­lin­da Ca­fer De­mir ta­ra­fin­dan Iz­mir’­de ku­ru­lan De­mi­ray In­sa­at, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de fa­a­li­yet­le­ri­ni özel­ya­ri özel­res­mi in­sa­at ta­ah­hü­tü ala­nin­da sür­dü­rü­yor. Ku­rul­du­gu yil­dan iti­ba­ren ka­li­te­li hiz­met ver­me­yi, bü­yü­me­yi ve müs­te­ri mem­nu­ni­ye­ti­ni il­ke edi­nen De­mi­ray In­sa­at; ge­nel in­sa­at ta­ah­hüt­le­ri­nin ya­ni si­ra yap­sat, mü­sa­vir­lik, ya­pi pro­je­le­ri, in­ce in­sa­at is­le­ri, her tür­lü te­si­sat is­le­ri, çev­re dü­zen­le­me ve su­la­ma, köp­rü, alt ge­çit ol­mak üze­re in­sa­na da­ir her tür­lü hiz­me­ti ve­ri­yor. De­mi­ray In­sa­at, top­lum­sal ya­sam stan­dart­la­ri­nin iyi­les­ti­ril­me­si­ne ve ge­lis­ti­ril­me­si­ne hiz­met et­mek ama­ciy­la sa­hip ol­du­gu tüm ve­ri­le­ri müs­te­ri­le­ri­nin ih­ti­yaç­la­ri, bek­len­ti­le­ri ve mem­nu­ni­ye­ti dog­rul­tu­sun­da kul­la­ni­yor.

5 UST GE­ÇIT IN­SA EDI­YOR
­MUS­TE­RI­LE­RI­NIN ta­lep ve bek­len­ti­le­ri­ni en iyi se­kil­de ye­ri­ne ge­ti­re­rek fa­a­li­yet­le­ri­ni ye­ter­li ve uy­gun ele­man­lar, tek­no­lo­jik ekip­man­lar ve ekip ça­lis­ma­siy­la ger­çek­les­ti­ren De­mi­ray In­sa­at; ka­li­te­yi, bir an­la­yis ve ya­sam tar­zi ola­rak be­nim­se­yip uy­gu­lu­yor. 1992 yi­lin­dan bu ya­na bir­çok pro­je­ye im­za atan fir­ma; alt ya­pi, oto­yol ge­çis köp­rü­le­ri ve ko­nut pro­je­le­ri ger­çek­les­ti­ri­yor. Kar­si­ya­ka’­da 60 bin met­re­ka­re­lik bir yol dü­zen­le­me­si ger­çek­les­ti­ren fir­ma, Bu­ca’­da bu­lu­nan Ha­sa­na­ga Bah­çe­si’­nin de dü­zen­le­me­si­ni yap­ti. Iz­mir­’in en bü­yük in­sa­at fir­ma­la­rin­dan bi­ri olan De­mi­ray In­sa­at, Iz­mir Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fin­dan iha­le edi­len IZ­BAN üst ge­çit­le­rin­den de 5 ge­çi­din iha­le­si­ni al­di. Fir­ma; Kus­çu­bu­run, Pan­car, Te­ke­li, Men­de­res Göl­cük­ler ve Gür­çes­me ka­ra­yo­lu üst ge­çit­le­ri­nin ya­pi­mi­na da bas­la­di

­PAN­CAR UST GE­ÇI­DI’­NIN YUZ­DE 40­’I BIT­TI
­MUH­TE­LIF ka­ra­yo­lu üst ge­çi­di ya­pil­ma isi iha­le­si­ni 8 mil­yon 680 bin li­ra­ya alan De­mi­ray In­sa­at, 2012’­nin son­la­rin­da üst ge­çit­le­rin ya­pi­mi­na bas­la­di. Pan­car’­da ya­pi­mi de­vam eden üst ge­çi­din yüz­de 40­’i ta­mam­lan­di. Te­ke­li’­de­ki üst ge­çi­din yüz­de 70­’i, Göl­cük’­de­ki üst ge­çi­din yüz­de 40­’i ta­mam­la­nir­ken, Kus­çu­bu­run’­da­ki üst ge­çi­din ya­pi­mi da 2 haf­ta içe­ri­sin­de bas­la­ya­cak. Pan­car’­da­ki üst ge­çi­din bas­lan­giç ve bi­tis me­sa­fe­si ara­si 320 met­re uzun­lu­gu­na sa­hip olur­ken, ze­min­den yük­sek­li­gi ise 10 met­re. Ta­sit üst ge­çi­di­nin ya­nin­da ya­ya yü­rü­yüs ban­di ola­cak. 15 gün içe­ri­sin­de köp­rü ki­ris­le­ri ta­ki­la­cak. Ar­din­dan da yo­lun be­to­nar­me kis­mi­na bas­la­na­cak. Ust ge­çi­din üst kis­mi ise pre­fab­rik ola­cak. Köp­rü son­ra­sin­da olu­sa­cak olan dev alan, oto­park ve­ya pa­zar ola­rak kul­la­ni­la­bi­lir. Fir­ma yet­ki­li­le­ri, 5 üst ge­çi­din ya­pim ta­ah­hüt­le­ri­nin agus­tos ayin­da bit­ti­gi­ni, an­cak da­ha hiz­li bir se­kil­de ça­li­sa­rak is­le­ri da­ha er­ken tes­lim ede­cek­le­ri­ni be­lirt­ti.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web