Büyük Torbalı

­Gü­zel­li­gin us­ta­la­ri tek ça­ti al­tin­da

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Gü­zel­li­gin us­ta­la­ri tek ça­ti al­tin­da
1.157 Görüntüleme
17 Nisan 2013 - 9:00
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Il­­çe­­nin ön­­de de­­len ku­­a­­för­­le­­rin­­den Kar­­men ve Is­­tan­­bul Ku­­a­­för, tek ça­­ti al­­tin­­da bir­­les­­ti. Güç­­le­­ri­­ni Is­­tan­­bul Ku­­a­­för ça­­ti­­si al­­tin­­da bir­­les­­ti­­ren tec­­rü­­be­­li ku­­a­­för­­ler, ye­­ni dö­­ne­­me ye­­ni­­lik­­ler­­le bas­­la­­di

­­IL­­ÇE­­DE uzun yil­­lar­­dir hiz­­met ve­­ren Kar­­men Ku­­a­­för ve Is­­tan­­bul Ba­­yan Ku­­a­­fö­­rü, ar­­tik tek ça­­ti al­­tin­­da hiz­­met ve­­re­­cek. Kar­­men Ba­­yan Ku­­a­­för is­­let­­me sa­­hip­­le­­ri Hül­­ya Çe­­ki­­ci ve Zeh­­ra Ka­­ra­­man, Is­­tan­­bul Ba­­yan Ku­­a­­fö­­rü Is­­let­­me sa­­hi­­bi Il­­ker Er­­sin ile bir­­lik­­te ça­­li­­sa­­cak. Tec­­rü­­be­­li ekip, güç­­lü bir de­­gi­­sim­­le müs­­te­­ri­­le­­ri­­ne hiz­­met ve­­re­­cek. Bu bir­­le­­sim ile Tor­­ba­­li hal­­ki­­na da­­ha iyi hiz­­met ve­­re­­cek­­le­­ri­­ni söy­­le­­yen Il­­ker Er­­sin, yaz mev­­si­­mi­­ne dam­­ga vu­­ra­­cak­­la­­ri­­ni söy­­le­­di. Uzun yil­­la­­rin tec­­rü­­be­­si ve de­­ne­­yim­­li per­­so­­nel­­le­­riy­­le bir­­lik­­te müs­­te­­ri­­le­­ri­­ne ve­­re­­cek­­le­­ri hiz­­met­­te ka­­li­­te­­den ödün ver­­me­­ye­­cek­­le­­ri­­ni di­­le ge­­ti­­ren Er­­sin, ba­­yan­­la­­rin tek ad­­re­­si ol­­duk­­la­­ri­­ni söy­­le­­di.

­­TUR­­BAN­­LI BA­­YAN­­LAR IÇIN ÖZEL ODA
­­ER­­TUG­­RUL Ma­­hal­­le­­si’n­­de hiz­­met ve­­ren Is­­tan­­bul Ba­­yan Ku­­a­­fö­­rü, bir ye­­ni­­li­­ge da­­ha im­­za at­­ti. Sek­­tör­­de zir­­ve­­de olan Is­­tan­­bul Ba­­yan Ku­­a­­fö­­rü, ba­­yan­­la­­ra özel bir hiz­­met da­­ha yap­­ti. Is­­let­­me­­de tür­­ban­­li ba­­yan­­la­­ra özel ola­­rak bir oda dü­­zen­­len­­di. Ba­­yan­­lar için özel ola­­rak dü­­zen­­le­­nen oda­­da, ge­­lin ba­­si gi­­bi özel hiz­­met­­ler de ve­­ri­­le­­cek.

“­­HER MODELI YAPARIZ”
­­I­­SIN­­DE uz­­man 10 per­­so­­ne­­lin gö­­rev yap­­ti­­gi Is­­tan­­bul Ku­­a­­för’­­de müs­­te­­ri­­le­­rin tüm ih­­ti­­yaç­­la­­ri­­na ve ara­­di­­gi tarz ve mo­­del­­le­­re gö­­re hiz­­met ve­­ri­­li­­yor. Müs­­te­­ri mem­­nu­­ni­­ye­­ti­­nin üst se­­vi­­ye­­de tu­­tul­­du­­gu is­­let­­me içe­­ri­­sin­­de ba­­yan­­la­­rin ha­­ya­­lin­­de­­ki tüm saç ke­­sim­­le­­ri, mak­­yaj, bo­­ya, ma­­ni­­kür pe­­di­­kür hiz­­met­­le­­ri ve­­ri­­li­­yor. “Ya­­pa­­ma­­ya­­ca­­gi­­miz mo­­del yok­­tur” di­­yen Il­­ker Er­­sin, “Müs­­te­­ri­­le­­ri­­miz ba­­zen bi­­zi te­­le­­fon­­la ara­­yip, iz­­le­­di­­gi te­­le­­viz­­yon ka­­na­­lin­­da­­ki ba­­ya­­nin saç mo­­de­­li­­ne bak­­ma­­mi­­zi ve ay­­ni­­si­­ni ken­­di sa­­çin­­da uy­­gu­­la­­ma­­mi­­zi is­­ti­­yor. Ba­­zi­­la­­ri in­­ter­­net­­ten çik­­ti­­si­­ni al­­di­­gi mo­­del­­le­­ri bi­­ze ge­­ti­­ri­­yor. Be­­nim en bü­­yük özel­­li­­gim, ka­­til­­di­­gim se­­mi­­ner­­ler ve egi­­tim­­ler­­de al­­di­­gim tek­­nik­­ler ile fark­­li ol­­mam. Bun­­dan do­­la­­yi çok ter­­cih edi­­li­­yo­­ruz”

­­“­­SEK­­TÖR­­DE LI­­DER KO­­NUM­­DA­­YIM”

ER­­TUG­­RUL Ma­­hal­­le­­si Mit­­hat­­pa­­sa Cad­­de­­si’n­­de 200 met­­re­­ka­­re­­lik dük­­kan­­da hiz­­met ve­­ren Is­­tan­­bul Ku­­a­­för, ka­­pa­­li ala­­nin ya­­ni si­­ra açik ha­­va bah­­çe­­sin­­de de müs­­te­­ri­­le­­ri­­ne hiz­­met ve­­ri­­yor. “Ku­­a­­för­­lük mes­­le­­gin­­de en üst nok­­ta­­lar­­da­­yim” di­­yen Er­­sin, “Ya­­ni­­miz­­da bu­­gü­­ne ka­­dar bir­­çok in­­san ye­­tis­­tir­­dik ve çok sü­­kür su an hep­­si ken­­di isi­­ni kur­­mus du­­rum­­da. Ben bu mes­­le­­gin en üst se­­vi­­ye­­le­­rin­­de­­yim. Sa­­de­­ce Tor­­ba­­li de­­gil; Ba­­yin­­dir, Sel­­çuk, Ti­­re, Öde­­mis gi­­bi il­­çe­­ler­­den de bü­­yük ta­­lep gö­­rü­­yo­­ruz. Biz­­den sü­­rek­­li su­­be aç­­ma­­miz is­­te­­ni­­yor ama biz ka­­li­­te­­yi dü­­sür­­me­­mek adi­­na su­­be­­les­­me­­ye git­­mi­­yo­­ruz. Saç ke­­si­­mi bas­­ta ol­­mak üze­­re yap­­ti­­gi­­miz bü­­tün is­­ler­­de si­­fir ha­­ta ol­­ma­­si­­na özen gös­­te­­ri­­yo­­ruz”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web