Büyük Torbalı

­I­kin­ci su­be­si­ni Tor­ba­li’­ya aç­ti, a­san­sör sa­yi­si­ni 200­’e çi­kar­di

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­I­kin­ci su­be­si­ni Tor­ba­li’­ya aç­ti, a­san­sör sa­yi­si­ni 200­’e çi­kar­di
1.136 Görüntüleme
13 Mayıs 2013 - 8:31
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Iz­mir mer­kez­li olan ve ikin­ci su­be­si­ni Tor­ba­li’­ya açan E&­Norm Grup Asan­sör Sis­tem­le­ri, bu yil 200 asan­sör mon­ta­ji yap­mak is­ti­yor. Fir­ma, ge­nis ürün sto­gu ile da­ha iyi hiz­met ver­me­yi plan­li­yor.

­IZ­MIR­’IN kök­lü asan­sör fir­ma­la­rin­dan olan E&­Norm Grup Asan­sör Sis­tem­le­ri, ikin­ci su­be­si­ni Tor­ba­li’­ya aç­ti. Iz­mir mer­kez­li fir­ma, Ali­a­ga’­dan son­ra Tor­ba­li’­ya aç­ti­gi su­be ile Men­de­res Hav­za­si’­na da hiz­met ver­me­yi plan­li­yor. 2004 yi­lin­da ku­ru­lan E Asan­sör, 2007 yi­lin­da ise Norm Asan­sör­’ü de bün­ye­si­ne ka­ta­rak gü­cü­ne güç kat­ti. 2001 yi­lin­dan bu ya­na Iz­mir’­de en çok asan­sör mon­ta­ji ger­çek­les­ti­ren bes fir­ma­dan bi­ri olan E&­Norm Grup Asan­sör Sis­tem­le­ri, 50 per­so­ne­li ve ge­nis mal­ze­me sto­gu ile en iyi hiz­me­ti ver­me­yi he­def­li­yor. Otel, has­ta­ne, ku­rum bi­na­la­ri ve apart­man­la­rin asan­sör pro­je­le­ri­ni ger­çek­les­ti­ren fir­ma­nin en bü­yük he­de­fi ise Ege Böl­ge­si’­ne ya­yil­mak ve hiz­met agi­ni ge­nis­let­mek. Ka­li­te­yi uy­gun fi­ya­ta sun­duk­la­ri­ni be­lir­ten is­let­me sa­hi­bi Umit Tur­han, “Tor­ba­li’­ya re­ka­bet için de­gil, ka­li­te­li hiz­me­ti­mi­zi Tor­ba­li­li­la­ra sun­mak için gel­dik. Bi­zim için geç ka­lin­mis bir ya­ti­rim ol­du” dedi.

­SA­HI­BI PA­MUK­YA­ZI­LI
2004 yi­lin­da Iz­mir’­de ku­ru­lan E Asan­sör, ver­di­gi ka­li­te­li hiz­met ile ki­sa sü­re­de sek­tör­de adin­dan söz et­tir­me­yi ba­sar­di. Pa­muk­ya­zi­li olan Umit Tur­han ta­ra­fin­dan ku­ru­lan fir­ma, 3 yil son­ra Iz­mir­’in ilk ve en kök­lü asan­sör fir­ma­si olan Norm Asan­sör­’ü al­di. Bu ya­ti­rim­la gü­cü­ne güç ka­tan ve sek­tör­de­ki ko­nu­mu­nu sag­lam­las­ti­ran fir­ma, hiz­met ka­li­te­si­ni de her ge­çen gün art­tir­di. Tek­no­lo­ji­yi ya­kin­dan ta­kip eden E&­Norm Grup Asan­sör Hiz­met­le­ri, özel­lik­le ürün sto­gu­nu ge­nis tu­tu­yor. Si­pa­ris­le ça­lis­mak ye­ri­ne de­po­sun­da sü­rek­li ola­rak 2025 adet asan­sör ve mal­ze­me­le­ri­ni bu­lun­du­ran fir­ma, bu sa­ye­de müs­te­ri­le­ri­ne da­ha iyi ve hiz­li bir hiz­met su­nu­yor. Asan­sör­le­re ya­sal ola­rak ve­ri­len 2 yil­lik ga­ran­ti­nin ya­ni si­ra fir­ma da ar­ti bir yil da­ha ga­ran­ti ve­re­rek, yap­ti­gi ise duy­du­gu gü­ve­ni or­ta­ya ko­yu­yor.

“­TOR­BA­LI, IK­MAL  NOK­TA­SI OLA­CAK”
­IZ­MIR mer­kez­li olan E&­Norm Grup Asan­sör Sis­tem­le­ri, 2008 yi­lin­da ilk su­be­si­ni Ali­a­ga’­da hiz­me­te aç­ti. Ali­a­ga böl­ge­sin­de ya­pi­lan asan­sör­le­rin yüz­de 90­’i­ni ya­pan fir­ma, ikin­ci su­be­si­ni ise Tor­ba­li’­ya aç­ti. Fir­ma­nin Tor­ba­li­li sa­hi­bi Umit Tur­han, il­çe­de­ki bü­yük ge­li­sim ne­de­niy­le ya­ti­rim­la­ri­ni bu­ra­ya kay­dir­dik­la­ri­ni söy­le­di. 2011, 2012 ve 2013 yi­lin­da Iz­mir ge­ne­lin­de en çok asan­sör mon­ta­ji ya­pan bes fir­ma­dan bi­ri olan E&­Norm Grup Asan­sör Sis­tem­le­ri, Er­tug­rul Ma­hal­le­si Tor­ba­li Cad­de­si üze­rin­de­ki su­be­siy­le böl­ge hal­ki­na hiz­met ve­re­cek. Tor­ba­li su­be­si, Ay­ran­ci­lar, Ku­sa­da­si, Sel­çuk ve Ke­mal­pa­sa gi­bi il­çe­le­re de hi­tap ede­cek. Tor­ba­li’­nin Men­de­res Hav­za­si’­nin tam or­ta­sin­da yer al­di­gi­ni ve bu ne­den­le de ya­ti­rim­la­ri­ni bu­ra­ya kay­dir­dik­la­ri­ni di­le ge­ti­ren Tur­han, “Çev­re il­çe­ler­den sik sik is ali­yo­ruz. An­cak ula­sim prob­le­mi ne­de­niy­le za­man kay­bi ya­si­yo­ruz. Tor­ba­li su­be­si­ni aça­rak, hiz­met ka­li­te­mi­zi da­ha da art­ti­ra­cak ve çok da­ha hiz­li is ya­pa­ca­giz. Tor­ba­li bi­zi­mi için bir ik­mal nok­ta­si ola­cak” de­di.

­“ÖN­CE KA­LI­TE­YI SO­RUN”
­BU yil 200 adet asan­sö­rün mon­ta­ji­ni yap­ma­yi he­def­le­yen fir­ma, yü­rü­yen mer­di­ven ve yü­rü­yen bant hiz­me­ti de ve­ri­yor. Stan­dart mar­ka­lar­la ça­li­san ku­ru­lus, ka­li­te stan­dar­di­ni ise hep ko­ru­yor. Ye­ni­lik­le­ri ta­kip et­tik­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Umit Tur­han, “Fir­ma ola­rak has­ta­ne, 5 yil­diz­li otel ve apart­man­la­rin asan­sör­le­ri­ni ya­pi­yo­ruz. Ege Uni­ver­si­te­si, Ba­yin­dir­lik Il Bi­na­si, Yu­nan Kon­so­los­lu­gu ve Ata­türk Kül­tür Mer­ke­zi’­nin asan­sör­le­ri­nin mon­ta­ji­ni da fir­ma ola­rak biz ger­çek­les­tir­dik. He­def­le­ri­mi­zi art­tir­dik. Ka­li­te­li mal­ze­me­ler­le hiz­met ve­ri­yo­ruz. Ma­a­le­sef asan­sör yap­ti­ran­la­rin bü­yük bir bö­lü­mü ucu­za ka­çi­yor. Ön­ce fi­yat so­ru­yor­lar. Asan­sör yap­ti­ri­lir­ken ön­ce fi­yat de­gil, ka­li­te ve kul­la­ni­lan mal­ze­me so­rul­ma­li” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web