REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­In­sa­at­çi­la­ra is gü­ven­li­gi egi­ti­mi

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­In­sa­at­çi­la­ra is gü­ven­li­gi egi­ti­mi
612 Görüntüleme
16 Mart 2013 - 7:20
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Son yil­lar­da ar­tan is ka­za­la­ri ne­de­niy­le bir­çok in­sa­at fir­ma­la­ri is­çi­le­ri­ne egi­tim ve­ri­yor. Bun­lar­dan bir ye­ni­si de dün Özel Ol­gun Ko­le­ji Kon­fe­rans Sa­lo­nu’n­da ya­pil­di. Ekin­ci In­sa­at ve Met­As­kar In­sa­at­’in bir­lik­te dü­zen­le­di­gi egi­tim­de, in­sa­at­çi­la­ra is gü­ven­li­gi egi­ti­mi ve­ril­di

­TOR­BA­LI’­DA yap­mis ol­du­gu ba­sa­ri­li ça­lis­ma­lar­la in­sa­at sek­tö­rün­de ön­cü olan Ekin­ci In­sa­at ve Met­As­kar In­sa­at, per­so­ne­li­ne is gü­ven­li­gi egi­ti­mi ver­di. SGÇ Mü­hen­dis­lik fir­ma­si ile or­tak­la­sa ger­çek­les­ti­ri­len egi­tim­de, is gü­ven­li­gi ve ka­li­te yö­ne­tim sis­te­mi hak­kin­da bil­gi ve­ril­di. Egi­tim so­nun­da ça­li­san is­çi­le­re 1 buçuk sa­at­lik egi­tim son­ra­sin­da ka­ti­lim bel­ge­si ve­ril­di. Egi­ti­min ama­ci is ka­za­la­ri­ni en aza in­dir­mek, ça­li­san is­çi­le­rin ken­di gü­ven­lik ted­bir­le­ri­ni al­ma­la­ri­ni sag­la­mak ve is ka­za­la­ri­nin önü­ne geç­mek. Dün Özel Ol­gun Ko­le­ji Kon­fe­rans Sa­lo­nu’n­da dü­zen­le­nen egi­tim se­mi­ne­ri­ne tam 40 is­çi ka­til­di. Ekin­ci In­sa­at ve Met­As­kar In­sa­at is bir­li­gi ile dü­zen­le­nen ilk se­mi­ne­rin 3 ay­da bir ya­pi­la­ca­gi­ bil­di­ril­di.

­IS GU­VEN­LI­GI EGI­TI­MI VER­ME­YEN IS­VE­RE­NE CE­ZA
­YIL­BA­SIN­DA yü­rür­lü­ge gi­ren ye­ni Is Sag­li­gi ve Gü­ven­li­gi Ya­sa­si, is­ yer­le­ri için be­ra­be­rin­de bir­çok ye­ni yü­küm­lü­lük ge­tir­di. Ya­sa, ge­tir­di­gi bu ye­ni yü­küm­lü­lük­le­re uyul­ma­ma­si ha­lin­de ida­ri pa­ra ce­za­la­ri­ni da bu­gü­ne ka­dar ol­ma­di­gi kadar yük­sek tut­tu. Ye­ni ya­sa­ya bag­li ola­rak ha­zir­la­nan en son yö­net­me­lik­ler­den bi­ri de, is­ve­ren­le­rin ça­li­san­la­ri­na is sag­li­gi ve gü­ven­li­gi ile il­gi­li egi­tim ver­me­si zo­run­lu­lu­gu­nu içe­ren yö­net­me­lik. Hem ya­sa hem de çi­ka­ri­lan yö­net­me­lik, is­ve­ren­le­rin is­ yer­le­rin­de­ki teh­li­ke­le­re gö­re ça­li­san­la­ri­ni egi­ti­me ta­bi tut­ma­la­ri­ni, alin­ma­si ge­re­ken ön­lem­ler hak­kin­da bil­gi­len­di­ril­me­si­ni zo­run­lu kil­mak­ta. Is­çi­si­ni is sag­li­gi ve gü­ven­li­gi ko­nu­sun­da egit­me­yen is­ve­ren, her bir ça­li­san için bin 78 TL ida­ri pa­ra ce­za­si ile kar­si kar­si­ya ka­la­cak. Ye­ni ya­sa­nin uy­gu­lan­ma­si­ni ko­lay­las­tir­mak adi­na çi­ka­ri­lan egi­tim yö­net­me­li­gin­de is­ve­ren, ça­li­san­la­ri­ni ise bas­la­ma­dan ön­ce hem is sag­li­gi ve gü­ven­li­gi ko­nu­sun­da hem de is­ye­ri­ne öz­gü risk­ler ko­nu­sun­da egi­ti­me ta­bi tut­mak zo­run­da. Ay­ri­ca bu egi­tim­ler, ça­lis­ma ye­ri ve is de­gi­sik­li­gi, is ekip­ma­ni­nin de­gis­me­si, ye­ni tek­no­lo­ji uy­gu­lan­ma­si gi­bi du­rum­lar­da da ça­li­san­la­ra ve­ril­mek zo­run­da.

­IS­ÇI­LE­RI­E 1 BUÇUK      SA­AT­LIK EGI­TIM
­SON yil­lar­da Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ar­tan is ka­za­la­ri dik­kat çe­ki­yor. Tor­ba­li’­da hiz­la ar­tan ve be­ra­be­rin­de ge­len is kaz­ala­ri ön­le­ne­mi­yor. Ön­ce­ki gün Özel Ol­gun Ko­le­ji Kon­fe­rans Sa­lo­nu’n­da dü­zen­le­nen Is Gü­ven­li­gi Te­mel Egi­tim Hiz­met­le­ri Se­mi­ne­ri’n­de bir ara­ya ge­len is­çi­ler, 1 buçuk sa­at­lik egi­tim se­mi­ne­ri gör­dü. Se­mi­ner­de SGÇ Mü­hen­dis­lik fir­ma­si Bas De­net­çi Egit­me­ni Ha­lil Ib­ra­him Sa­man­ci; is ko­nu­sun­da uyula­cak ku­ral­la­r, dik­kat edil­me­si gereken hu­sus­lar, is­ke­le­ler­de ze­min sag­lam­li­gi, ko­ru­ma bas­li­gi, gü­ven­lik ke­me­ri gi­bi bir­çok gü­ven­lik ko­nu­sun­da se­mi­ne­re ka­ti­lan is­çi­le­re bil­gi ve­ril­di.
“GÖ­RE­VI­MIZ IS GU­VEN­LI­GI”
­TOR­BA­LI’­DA ba­sa­ri­li pro­je­le­re im­za atan Ekin­ci In­sa­at ve Met­As­kar In­sa­at ile or­tak­la­sa dü­zen­le­nen egi­tim se­mi­ne­rin­de top­lam 40 ki­si ka­til­di. Egi­ti­mi ve­ren Bas De­net­çi Egit­men Ha­lil Ib­ra­him Sa­man­ci, is­çi­le­re çok önem­li bil­gi­ler ver­di. Sa­man­ci, “In­sa­at­lar­da ya­sa­nabi­le­cek her tür­lü egi­ti­mi ve­ri­yo­ruz. Ve­ri­len egi­tim­ler­de en önem­li un­sur, isi­mi na­sil da­ha gü­ven­li ya­pa­rim ko­nu­su olu­yor. Bu ko­nu­yu kav­ra­yan is­çi­le­ri­miz teh­li­ke­le­ri en aza in­dir­mis olu­yor. Biz­ler­ de bu ko­nu­da in­sa­at­lar­da ça­li­san is­çi­le­re bun­la­ri an­la­ti­yo­ruz. Is es­na­sin­da dik­kat edil­me­si ko­nu­la­ri da slayt gös­te­ri­li bir se­kil­de an­la­ti­yo­ruz. Bi­zim tek gö­re­vi­miz in­sa­at is­çi­le­ri­mi­ze ve fir­ma sa­hip­le­ri­ne en iyi bil­gi­yi ak­ta­rip, bil­gi­len­di­ri­yo­ruz”dedi
“IS KA­ZA­LA­RI­NI ÖN­LE­YE­BI­LI­RIZ”

­IS ka­za­la­ri­ni ön­le­yebil­mek için is gü­ven­li­gi te­mel egi­tim hiz­met­le­ri ver­me­ye bas­la­dik­la­ri­ni bil­di­ren Ekin­ci In­sa­at’in sa­hi­bi Os­man Ekin­ci, bu gi­bi egi­tim­le­rin is­çi­le­rin can gü­ven­li­gi­ni ko­ru­ma adi­na ya­pil­di­gi­ni bil­dir­di. Ekin­ci, “Ön­ce­ki gün dü­zen­le­nen se­mi­ner­de 40 is­çi­miz se­mi­ne­re ka­ti­lip, ka­ti­lim bel­ge­le­ri­ni al­di­lar. En önem­li ama­ci­miz is ka­za­la­ri­ni ön­le­mek­tir. Tür­ki­ye’­de çok sa­yi­da is ka­za­si ya­sa­ni­yor. Ya­sa­nan ka­za­la­ri en aza dü­sür­mek için böy­le bir egi­ti­me ge­rek duy­duk. Ilk kez dü­zen­le­di­gi­miz egi­tim 3 ay­da bir de­vam ede­cek­tir” dedi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web