REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­In­sa­at­çi­lar bu ma­hal­le­nin ­ima­ji­ni ve ka­de­ri­ni de­gis­tir­di

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­In­sa­at­çi­lar bu ma­hal­le­nin ­ima­ji­ni ve ka­de­ri­ni de­gis­tir­di
811 Görüntüleme
15 Mart 2013 - 7:26
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Tor­ba­li Ma­hal­le­si’n­de ya­ti­rim­lar hiz kes­mi­yor. Ad­li­ye­den son­ra ka­ba in­sa­a­ti bi­ten Ti­ca­ret Oda­si ve ya­pi­min­da bü­yük yol ali­nan IZ­BAN hat­ti, mü­te­ah­hit­le­rin il­gi­si­ni bu­ra­ya çek­ti. Bir za­man­la­rin va­ros ma­hal­le­si sim­di sü­per lüks da­i­re­le­rin yük­sel­di­gi bir yer ol­du.

­TOR­BA­LI Ma­hal­le­si, son za­man­lar­da ya­ti­rim­la­rin göz­de­si ha­li­ne gel­di. Il­çe mer­ke­zi­nin gi­ri­sin­de yer alan ve va­tan­das­la­rin sik sik hiz­met ala­ma­mak­tan do­la­yi si­ka­yet et­ti­gi Tor­ba­li Ma­hal­le­si’n­de­ki ilk ya­ti­rim ad­li­ye ol­du. Ad­li­ye­nin ar­din­dan Ti­ca­ret Oda­si da bu­ra­da ye­ni hiz­met bi­na­si ve kong­re mer­ke­zi yap­mak için ça­lis­ma­la­ra bas­la­di ve ka­ba in­sa­a­ti­ni bi­tir­di. IZ­BAN­’in gel­me­si ve 2014 yi­lin­da da hiz­me­te gi­re­cek ol­ma­si, ma­hal­le­de­ki ya­ti­rim­la­ri hiz­lan­dir­di. Böl­ge­de­ki bir­çok bos ara­zi­de sü­per lüks da­i­re­ler yük­se­lir­ken, mev­cut müs­ta­kil ev­ler ise kat kar­si­li­gin­da sa­ti­li­yor ve ye­ri­ne mo­dern bi­na­lar di­ki­li­yor. Il­çe­nin en bü­yük mü­te­ah­hit­le­ri Tor­ba­li Ma­hal­le­si’n­de ar­di ar­di­na pro­je­le­ri­ni ha­ya­ta ge­çi­rin­ce böl­ge­nin ima­ji da ta­ma­men de­gis­ti.

­YA­TI­RIM­LAR CEZ­BE­DI­YOR
­BIR za­man­lar ar­sa sat­ma­nin ve dük­kan ki­ra­la­ma­nin ne­re­dey­se im­kan­siz ol­du­gu Tor­ba­li Ma­hal­le­si, ba­kir bir böl­gey­di. Ya­ti­rim­lar ge­nel­lik­le Er­tug­rul, Te­pe­köy ve Mu­rat­bey ma­hal­le­le­ri­ne ya­pi­li­yor­du. An­cak ad­li­ye­nin bu­ra­ya in­sa edil­me­si, Ti­ca­ret Oda­si bi­na­si ve kong­re mer­ke­zi­nin ya­pi­mi­na bas­lan­ma­si, IZ­BAN hat­tin­da so­na ge­lin­me­si gi­bi ya­ti­rim­lar rüz­ga­rin bir an­da ter­si­ne dön­me­si­ne ne­den ol­du. Ya­ti­rim­ci­la­rin is­ta­hi ka­bar­di ve böl­ge­de in­sa­at yap­mak için mü­te­ah­hit­ler ade­ta bir­bir­le­riy­le ya­ris­ma­ya bas­la­di.

15 MU­TE­AH­HIT BÖL­GE­DE
­YA­TI­RIM­LA­RIN ar­ka ar­ka­ya ya­pil­di­gi Tor­ba­li Ma­hal­le­si, in­sa­at fir­ma­la­ri­nin da is­ta­hi­ni ka­bart­ti. Hiz­met bi­na­la­ri­nin  ya­pi­mi­na bir bir bas­la­nan böl­ge­de; Ye­ni Umit In­sa­at, Ye­sil­bas In­sa­at, Vet Ya­pi, De­mir­güç In­sa­at, Do­ga­ner In­sa­at, Öz­çe­lik In­sa­at, Gold In­sa­at, As­lan Yük­sel In­sa­at, Yil­di­rim Kar­des­ler In­sa­at, Alan­yurt In­sa­at, Ba­kan In­sa­at, Bü­yük Bay­ram In­sa­at, Ekin­ci In­sa­at gi­bi in­sa­at sek­tö­rü­nün önem­li fir­ma­la­ri, pro­je­le­ri­ni ha­ya­ta ge­çi­ri­yor. Mü­te­ah­hitler pro­je­le­ri­ni ta­mam­la­ma­ya ça­li­sir­ken, ye­ni yer­ler ala­bil­mek için de kol­la­ri si­va­di. Bü­yük bir ha­re­ket­li­li­gin ya­san­di­gi Tor­ba­li Ma­hal­le­si’­nin nü­fu­su da her ge­çen gün ar­ti­yor.

­IZ­BAN IL­GI­YI ART­TIR­DI
­ IL­GI­NIN yük­sek ol­ma­si, fir­ma sa­hip­le­ri­ni de faz­la­siy­la mem­nun edi­yor. Böl­ge­ye bü­yük bir ya­ti­rim ya­pan mü­te­ah­hit­ler­den bi­ri de Gold In­sa­at. 32 da­i­re­lik bü­yük bir bi­na in­sa eden fir­ma­nin sa­hi­bi Or­han Ak­bas, “Tor­ba­li Ma­hal­le­si ge­li­si­me açik bir böl­ge ve çok bü­yük bir il­gi gö­rü­yor. Pro­je­miz ise ta­mam­lan­mak üze­re. In­sa­a­ti­miz, IZ­BAN­’a sa­de­ce 150 met­re uzak­lik­ta. IZ­BAN hat­ti­nin ge­le­cek ol­ma­si il­gi­nin art­ma­sin­da­ki en bü­yük ne­den.” de­di.

“­TOR­BA­LI  MA­HAL­LE­SI’­NI GU­ZEL­LES­TIR­DIK”
­TOR­BA­LI Ma­hal­le­si’­ne en bü­yük ya­ti­rim­lar­dan bi­ri­ni de Meh­met Ye­sil­bas ya­pi­yor. Yak­la­sik 200 da­i­re­lik bü­yük bir pro­je ya­pan Ye­sil­bas In­sa­at, ilk bi­na­si­ni ta­mam­la­di. 24 da­i­re­lik ve 3 dük­kan­lik bi­na­nin ya­ni­na 2 bi­na da­ha yer­les­ti­ri­le­cek. 3 fark­li böl­ge­de de ye­ni in­sa­at­la­rin ya­pi­mi de­vam edi­yor. Ye­sil­bas, “Bu­ra­ya ya­ti­rim ya­pan ilk mü­te­ah­hit be­nim. Ar­din­dan böl­ge­ye bir­çok mü­te­ah­hit geldi. Has­ta­ne, IZ­BAN ve ad­li­ye gi­bi fak­tör­ler de il­gi­nin art­ma­sin­da­ki en bü­yük ne­den­dir” seklinde ko­nustu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web