Büyük Torbalı

­In­sa­at­çi­nin ye­ni göz­de­si ply­wo­od, Can Efe’­de

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­In­sa­at­çi­nin ye­ni göz­de­si ply­wo­od, Can Efe’­de
1.229 Görüntüleme
10 Temmuz 2013 - 8:31
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ya­rim as­ra mer­di­ven da­ya­yan Can Efe Or­man Urün­le­ri, ikin­ci su­be­si­ni de hiz­me­te aç­ti. ES­HOT Ga­ra­ji kar­si­sin­da­ki su­bey­le bir­lik­te it­hal ke­res­te ve in­sa­at­çi­la­rin göz­de­si olan ply­wo­od sa­tis­la­ri bas­la­di.

­MER­KE­ZI Çay­ba­si Ma­hal­le­si’n­de bu­lu­nan Can Efe Or­man Urün­le­ri, ikin­ci su­be­si­ni de aç­ti. Fir­ma, Iz­mir­Ay­din As­fal­ti üze­ri ES­HOT Ga­ra­ji kar­si­sin­da hiz­me­te gi­ren su­be­siy­le, il­çe­de­ki mü­te­ah­hit­le­re da­ha iyi bir hiz­met ver­me­yi he­def­li­yor. 40 yi­li as­kin bir sü­re­dir or­man ürün­le­ri sek­tö­rün­de yer al­dik­la­ri­ni be­lir­ten Can Efe Or­man Urün­le­ri’­nin sa­hi­bi Ugur Yag­li, ye­ni su­be­le­riy­le bir­lik­te ürün ga­mi­ni da art­tir­dik­la­ri­ni be­lirt­ti. Sim­di­ler­de pi­ya­sa­nin ara­nan ürü­nü olan ply­wo­o­du Tor­ba­li’­ya ge­tir­dik­le­ri­ni ifa­de eden Ugur Yag­li, “Or­man ürün­le­ri­nin ana ürün grup­la­rin­dan olan ply­wo­od (be­ton ka­li­bi  kontrp­lak) ge­rek de­ko­ra­tif, ge­rek­se ka­lip­lik kontrp­lak ola­rak ya­pi ve in­sa­at sek­tö­rü­nün de­gis­me­zi ol­du. Biz de il­çe­de­ki ya­pi ve in­sa­at sek­tö­rü­nün ta­le­bi­ne bu ya­ti­ri­mi­miz­la kar­si­lik ver­dik” de­di.

­­I­KIN­CI SU­BE HIZ­MET­TE
­YA­PI ve in­sa­at sek­tö­rü­nün, or­man ürün­le­rin­de­ki çö­züm or­ta­gi, Can Efe Or­man Urün­le­ri fir­ma­si, ah­sap içe­rik­li tüm ürün çe­sit­le­rin­de ge­rek ima­lat­çi ve ge­rek­se ana it­ha­lat­çi ola­rak hiz­met ve­ri­yor. Or­man ürün­le­ri sek­tö­rün­de mar­ka ve ön­cü ol­ma­yi he­def­le­yen fir­ma, Çay­ba­si Ma­hal­le­si’n­den son­ra ikin­ci ya­ti­ri­mi­ni da ger­çek­les­tir­di. Iz­mir­Ay­din As­fal­ti üze­rin­de hiz­me­te gi­ren ikin­ci su­bey­le bir­lik­te ha­zir it­hal ke­res­te ve ply­wo­od sa­tis­la­ri da bas­la­di. Ge­nel ola­rak in­sa­at sek­tö­rün­de kul­la­ni­lan bir or­man ürü­nü olan ply­wo­od, yük­sek mu­ka­ve­me­ti ve su­ya da­ya­nik­li ol­ma­si se­be­bi ile sek­tör için ol­duk­ça önem arz edi­yor. Iyi bir me­ka­nik da­ya­nik­li­li­ga sa­hip ol­ma­si­na kar­sin son de­re­ce ha­fif bir mal­ze­me olan ply­wo­od­lar, ge­rek da­ya­nik­li­lik ge­rek­se uy­gun ma­li­yet­le­ri ile sek­tö­rün en ter­cih edi­len be­ton ka­li­bi al­ter­na­ti­fi ol­du.

­RUS MA­LI PLY­WO­OD­LAR
­ES­HOT Ga­ra­ji’­nin kar­si­sin­da­ki ye­ni su­be­le­riy­le in­sa­at sek­tö­rü tem­sil­ci­le­ri­ne da­ha iyi bir hiz­met ve­re­cek­le­ri­ni ifa­de eden Ugur Yag­li, bi­rin­ci si­nif it­hal ke­res­te ile bir­lik­te Rus ma­li ply­wo­od sa­ti­si ger­çek­les­ti­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. Ply­wo­o­dun, in­sa­at sek­tö­rün­de be­ton ka­lip­la­ri ve ça­ti kap­la­ma­la­ri bas­ta olmek üze­re çe­sit­li alan­lar­da kul­la­nil­di­gi­ni di­le ge­ti­ren Yag­li, “Ply­wo­od­lar; ki­zil­çam, ka­ra­çam ve­ya it­hal çam tom­ruk­la­rin­dan el­de edi­lir. Genel­likle yepi sek­tö­rün­de kul­la­ni­lan ve diger ke­res­te çeset­lerine gö­re da­ha çok ter­cih edelen bir ke­reste çe­si­di olan ply­wo­o­du il­çe­mi­ze ka­zan­dir­dik. Agir islemlerde kul­la­nil­di­gi için di­ger kereste çesitlerine na­za­ran da­ha sag­lam. Ka­lip, ko­lon ve ki­ris­ler­de kul­la­ni­lan ply­wo­od­la­rin is­çi­li­gi de ol­duk­ça ko­lay. Bu ne­den­le mü­te­ah­hit­le­rin ter­cih si­ra­la­ma­sin­da en üst si­ra­da bu­lu­nu­yor. Ke­res­te ve ply­wo­od fi­yat­la­ri­miz ol­duk­ça uy­gun. Müs­te­ri­le­ri­miz bi­ze ug­ra­ma­dan ke­res­te al­ma­sin” de­di.

TE­MEL­LE­RI 45 YIL ÖN­CE ATIL­DI
45 yil ön­ce Ib­ra­him Yag­li ta­ra­fin­dan Men­de­res­’in Bul­gur­ca Kö­yü’n­de ku­ru­lan Yag­li­og­lu Ke­res­te, 1975 yi­lin­dan bu ya­na Tor­ba­li’­da fa­a­li­yet gös­te­ri­yor. 8 yil ön­ce is­mi de­gi­se­rek Can Efe olan is­let­me, ay­ni za­man­da viz­yo­nu­nu da ge­nis­le­te­rek yo­lu­na de­vam edi­yor. Men­de­res Hav­za­si’­na ke­res­te sa­ti­si ya­pan fir­ma, Çay­ba­si Ma­hal­le­si’n­de­ki bin met­re­ka­re­lik hiz­met ala­nin­da in­sa­at sek­tö­rü­ne ke­res­te te­min edi­yor. 13 yil­dir fir­ma­nin ba­sin­da bu­lu­nan Ugur Yag­li, de­gi­sen ve ge­li­sen sek­tö­rü ya­kin­dan ta­kip ede­rek, sir­ke­ti bü­yüt­me yo­lun­da emin adim­lar­la iler­li­yor. Ya­ta­gan, Mug­la, Na­zil­li ve De­niz­li’­den yer­li, Uk­ray­na ve Bul­ga­ris­tan’­dan da ya­ban­ci ol­mak üze­re çe­sit­li ebat­lar­da çam ke­res­te alan fir­ma, bun­la­ri is­le­dik­ten son­ra sa­ti­sa ha­zir ha­le ge­ti­ri­yor.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web