REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Ke­ba­bin sa­nat­çi­la­ri Ay­ran­ci­lar’­da

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Ke­ba­bin sa­nat­çi­la­ri Ay­ran­ci­lar’­da
901 Görüntüleme
29 Mart 2013 - 7:01
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

 Kus­çu­bu­run’­da 2003 yi­lin­da ku­ru­lan Gül Efe, ikin­ci su­be­si­ni Ay­ran­ci­lar­’a aç­ti. Ke­bap ve pi­de ko­nu­sun­da ol­duk­ça id­di­a­li olan res­to­ran, ge­nis me­nü­süy­le böl­ge­ye en iyi hiz­me­ti ver­me­yi he­def­li­yor.

­KU­RUL­DU­GU gün­den bu ya­na Tor­ba­li’­ya bir­çok fark­li lez­zet ka­zan­di­ran Kus­çu­bu­run’­da­ki Gül Efe’­nin ikin­ci su­be­si geç­ti­gi­miz ay­lar­da Ay­ran­ci­lar’­da açil­di. Is­let­me­nin ku­ru­cu­su Meh­met Bü­yük­be­be­ci ve Fa­tih­Il­yas Sü­mer kar­des­ler ta­ra­fin­dan or­tak­la­sa ola­rak açi­lan Gül Efe 2, ki­sa sü­re­de bü­yük il­gi gör­me­ye bas­la­di. 250 met­re­ka­re bü­yük­lü­ge sa­hip olan ve 150 ki­si ka­pa­si­te­li me­kan, mo­dern ve otan­tik ha­va­yi bir ara­da ya­sa­ti­yor. Ke­bap, pi­de ve çor­ba çe­sit­le­ri­nin yer al­di­gi Gül Efe 2 de özel­lik­le ke­bap­lar bü­yük il­gi gö­rü­yor. Ege Böl­ge­si’­nin en iyi ke­bap us­ta­la­riy­la ça­lis­tik­la­ri­ni ifa­de eden Fa­tih Sü­mer: “Ke­bap yap­mak bir sa­nat­tir. Biz­de bu isi en iyi ya­pan sa­nat­çi­lar­la ya­pi­yo­ruz” dedi.

TAR­LA­DAN MASAYA
­TA­LEP ve po­tan­si­ye­lin yük­sek ol­du­gu Ay­ran­ci­lar’­da ka­pi­la­ri­ni açan Gül Efe 2’­de ke­bap, pi­de ve çor­ba çe­sit­le­ri bu­lu­nu­yor. 24 sa­at açik olan me­kan ta­ma­men ye­ni­le­nip el de­gis­tir­di. Ye­ni isim, ye­ni me­kan, ye­ni is­let­me ve ye­ni hiz­met an­la­yi­siy­la yo­la çi­kan Gül Efe 2, ge­nis bir me­nü­ye sa­hip. 9 çe­sit çor­ba, 15 çe­sit pi­de ve 15 çe­sit ke­ba­bin bu­lun­du­gu me­kan­da gün­de 6 de­fa çor­ba çi­ki­yor. 4 sa­at­te bir ye­ni­le­nen çor­ba­lar bü­yük il­gi gö­rü­yor. Özel di­zayn edil­mis san­dal­ye ve ma­sa­lar ile me­kan mo­dern ve otan­tik ha­va­yi bir ara­da ya­sa­ti­yor.  Ye­sil­lik­le­rin gün­lük ve ta­ze ol­du­gu Gül Efe 2’­de, et­ler gün­lük ta­ze ola­rak ke­si­li­yor. Ye­sil­lik­ler tar­la­dan res­to­ra­na ka­lin­ti­siz bir se­kil­de ge­li­yor. Is­let­me yet­ki­li­le­ri ken­di­le­ri­ne o ka­dar gü­ve­ni­yor ki, is­te­yen müs­te­ri­le­rin ye­sil­lik­ler­de ana­liz ya­pa­bi­le­ce­gi­ni be­lirt­ti. Gül Efe 2, hij­yen ko­nu­sun­da da ol­duk­ça ka­ti ku­ral­la­ra sa­hip. Me­kan­da­ki ti­tiz­lik, müs­te­ri­le­ri­ne mut­fa­gin ka­pi­si­ni aça­bi­le­cek ka­dar faz­la.

15 ÇE­SIT KE­BAP
­E­GE Böl­ge­si’­nin en iyi ke­bap ve pi­de us­ta­la­ri­na sa­hip ol­duk­la­ri­ni ifa­de eden Fa­tih Sü­mer, 40 gün­lük sü­re zar­fin­da he­def­le­dik­le­ri­nin de üs­tün­de bir müs­te­ri po­tan­si­ye­li ya­ka­la­dik­la­ri­ni be­lirt­ti. Ta­hin­li, ot­lu, su­cuk­lu­ka­sar­li ve An­tep lah­ma­cun gi­bi bir­çok pi­de çe­si­di­nin ol­du­gu is­let­me ke­bap ko­nu­sun­da da ol­duk­ça id­di­a­li. 15 çe­sit ke­ba­bin yer al­di­gi me­nü­süy­le dik­kat çe­ken Gül Efe 2, ‘Ke­bap yap­mak bir sa­nat­tir’ slo­ga­niy­la müs­te­ri­le­ri­ne hiz­met ve­ri­yor. Lez­zet­li ye­mek­le­ri ve mo­dern gö­rü­nü­me sa­hip me­ka­nin müs­te­ri­le­ri ara­sin­da is adam­la­ri, böl­ge­de­ki fab­ri­ka­la­rin üst dü­zey yet­ki­li­le­ri, ban­ka ça­li­san­la­ri, me­mur­lar da bu­lu­nu­yor. Me­kan, tep­si ke­ba­bi, Ma­ni­sa ke­ba­bi ve bey­ti ke­ba­biy­la dik­kat çe­ki­yor.

10 YIL SON­RA DA AY­NI LEZ­ZE­TI VE­RE­CE­GIZ
­GUL Efe 2 ola­rak da­mak zev­ki­ne ve müs­te­ri mem­nu­ni­ye­ti­ne çok faz­la önem ver­dik­le­ri­ni be­lir­ten Fa­tih Sü­mer: “10 yil son­ra da ye­mek­le­ri­mi­zin lez­ze­ti de­gis­me­ye­cek. Müs­te­ri­le­ri­miz ilk gün­kü lez­ze­ti aran­da yil­lar geç­se de ay­nen ala­cak­tir. Is­let­me ola­rak çok id­di­a­li­yiz. Ha­va­la­rin isin­ma­siy­la bir­lik­te te­ra­si­mi­zi da fa­a­li­ye­te aça­ca­giz. Ay­ran­ci­lar hal­ki­nin bu gü­zel lez­ze­ti tat­ma­si­ni is­te­dik ve ki­sa sü­re­de de bun­da ba­sa­ri­li ol­duk. Böl­ge­de­ki in­san­la­rin gös­ter­di­gi il­gi biz­le­ri faz­la­siy­la mem­nun et­ti.” Ge­le­cek yil­lar­da, bas­ka böl­ge­ler­de de su­be aç­mak plan­la­ri­miz ara­sin­da yer ali­yor.” di­ye ko­nus­tu.

­3 DE­FA YE­MEK YE­DI OR­TAK OL­DU

KUS­ÇU­BU­RUN Ma­hal­le­si’n­de 10 yil ön­ce ku­ru­lan Gül Efe Res­to­ran için, bir­çok ki­si ‘1 ay son­ra ka­pa­tir’ di­yor­du. An­cak me­kan 10 yil­dir müs­te­ri­le­ri­ne en iyi hiz­met ve­ri­yor. Tor­ba­li’­ya ilk ba­lon pi­de­yi, bey­ti ke­ba­bi, nar ek­si­li sa­la­ta­yi, An­tep lah­ma­cu­nu ve tep­si ke­ba­bi­ni ge­tir­ten is­let­me da­mak zev­ki­ne faz­la­siy­la önem gös­te­ri­yor. Me­kan, ye­mek sek­tö­rün­de bir mar­ka ha­li­ne gel­di. Ay­ran­ci­lar­li Fa­tih Sü­mer­’in de yo­lu geç­ti­gi­miz ay­lar­da bu me­ka­na düs­tü. Bir­kaç kez bu­ra­da ke­bap ve pi­de yi­yen Sü­mer, ye­mek­le­rin lez­ze­ti­ne hay­ran kal­di. Ar­din­dan da bu lez­ze­ti Ay­ran­ci­lar­’a ta­si­ma­ya ka­rar ver­di. Ye­me­gi­ni ye­dik­ten son­ra is­let­meci Meh­met Bü­yük­be­be­ci’­ye or­tak­lik tek­li­fi yap­ti. Bu or­tak­lik, 40 gün ön­ce­ de Gül Efe 2’­nin Ay­ran­ci­lar’­da açil­ma­si­na ne­den ol­du.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web