Büyük Torbalı

­Köf­te­nin mar­ka­si Sul­ta­nah­met ­Köf­te­ci­si Sa­dik Ile­ri Bul­va­ri’n­da

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Köf­te­nin mar­ka­si Sul­ta­nah­met ­Köf­te­ci­si Sa­dik Ile­ri Bul­va­ri’n­da
1.224 Görüntüleme
03 Nisan 2013 - 9:01
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

 Tür­ki­ye’­nin köf­te mar­ka­si olan Sul­ta­nah­met Köf­te­ci­si, Tor­ba­li’­da. Be­kir Özel­’in is­let­me sa­hip­li­gi­ni yap­ti­gi me­kan, Sa­dik Ile­ri Bul­va­ri’n­da hiz­met ve­ri­yor. Me­kan­da bir­bi­rin­den lez­zet­li ürün­ler, mü­da­vim­le­ri­ni bek­li­yor.

­TUR­KI­YE’­DE 140­’a ya­kin su­be­si bu­lu­nan ve Is­tan­bul­’un en es­ki lez­zet du­rak­la­rin­dan bi­ri olan Sul­ta­nah­met Köf­te­ci­si ar­tik Tor­ba­li’­da da hiz­met ve­re­cek. Tor­ba­li’­nin genç is adam­la­rin­dan Be­kir Özel­’in sa­hip­li­gi­ni yap­ti­gi Sul­ta­nah­met Köf­te­ci­si, il­çe hal­ki­na de­gi­sik tat­lar sun­ma­yi he­def­li­yor. Sa­dik Ile­ri Bul­va­ri’n­da ka­pi­la­ri­ni hiz­me­te açan me­kan, Sul­ta­nah­met Köf­te­ci­si su­be­le­ri ara­sin­da res­ta­u­rant kon­sep­ti­ne sa­hip olan tek is­let­me özel­li­gi­ne sa­hip. Ge­nis me­nü­ye sa­hip olan is­let­me, cu­ma gü­nü ger­çek­les­ti­ri­le­cek olan açi­lis tö­re­ni ile ka­pi­la­ri­ni res­men hiz­me­te aça­cak.

­TUR­KI­YE’­NIN HER YE­RIN­DE AY­NI LEZ­ZET
­KEN­DI­NE öz­gü lez­ze­tiy­le ge­le­nek­sel Türk ye­mek kül­tü­rün­de yil­lar­dir özel bir ye­ri olan Sul­ta­nah­met Köf­te­ci­si, çag­das me­kan­lar­da ge­nis kit­le­le­re ula­san res­ta­u­rant zin­ci­ri ile bas­ta Is­tan­bul, An­ka­ra, Iz­mir ve An­tal­ya ol­mak üze­re Tür­ki­ye’­nin pek çok seh­rin­de müs­te­ri­le­ri­ne ka­li­te­li hiz­met su­nu­yor. Ken­di fab­ri­ka­sin­da ve ta­ma­men sih­hi ko­sul­lar­da el deg­me­den ha­zir­la­nan köf­te­siy­le gün­de or­ta­la­ma 15.000 müs­te­ri­ye ula­san Sul­ta­nah­met Köf­te­ci­si, ge­le­nek­sel yi­ye­cek kül­tü­rü ve mo­dern hiz­met an­la­yi­si­ni bir ara­ya ge­ti­ren viz­yo­nu sa­ye­sin­de ya­ban­ci ser­ma­ye­li fast fo­od zin­cir­le­riy­le ya­ri­san bir ko­nu­ma eris­ti. Tor­ba­li’­da da hiz­met ver­me­ye bas­la­yan Sul­ta­nah­met Köf­te­ci­si, ki­sa sü­re­de bü­yük il­gi gör­me­ye bas­la­di. Sa­dik Ile­ri Bul­va­ri’n­da fa­a­li­yet gös­te­ren is­let­me, Sul­ta­nah­met Köf­te­ci­si su­be­le­ri ara­sin­da res­ta­u­rant kon­sep­ti­ne sa­hip olan tek me­ka­ni ol­du.

­SUL­TA­NAH­MET­’IN GE­LE­NEK­SEL LEZ­ZE­TI
­KÖK­LU ve se­vi­len bir mar­ka olan Sul­ta­nah­met Köf­te­ci­si, ar­tik Tor­ba­li’­da. Türk mut­fa­gi­nin en önem­li tem­sil­ci­le­rin­den bi­ri olan, Sul­ta­nah­met Köf­te­ci­si, yil­lar­dir ge­le­nek­sel lez­ze­ti­ni ko­ru­ma­yi ba­sar­di. Urün­le­ri­nin lez­ze­ti, ka­li­te­si ve hij­ye­nik sart­lar­da üre­til­me­si­nin te­mi­na­ti­ni da ve­ren is­let­me­de, hay­van ke­sim­le­ri ve­te­ri­ner kont­ro­lün­de ger­çek­les­ti­ri­li­yor. He­lal et bel­ge­si­ne de sa­hip olan Sul­ta­nah­met Köf­te­ci­si, bu alan­da da bir il­ke im­za at­ma­yi ba­sar­di. Tür­ki­ye’­nin do­gu­sun­dan ba­ti­si­na ka­dar bir­çok böl­ge­de hiz­met ve­ren Sul­ta­nah­met Köf­te­ci­si’­nin 140­’a ya­kin su­be­si bu­lu­nu­yor. Iz­mir’­de­ki ye­din­ci su­be­si Tor­ba­li’­da hiz­me­te gi­ren Sul­ta­nah­met Köf­te­ci­si’­nin mü­da­vim­le­ri de ki­sa sü­re­de art­ma­ya bas­la­di. Sa­dik Ile­ri Bul­va­ri’n­da­ki is­let­me ki­sa sü­re­de il­çe­nin ug­rak me­kan­la­ri ara­sin­da­ki ye­ri­ni al­ma­yi ba­sar­di. De­ne­yim­li 10 per­so­ne­lin gö­rev yap­ti­gi is­let­me­de, bir­bi­rin­den es­siz lez­ze­te sa­hip ye­mek çe­sit­le­ri müs­te­ri­le­rin be­ge­ni­si­ne su­nu­lu­yor.

­TOR­BA­LI, GER­ÇEK KÖF­TEY­LE TA­NI­SA­CAK
100 yil­lik bir mar­ka olan Sul­ta­nah­met Köf­te­ci­si, lez­ze­tin­den ödün ver­me­den bü­tün Tür­ki­ye’­de­ki su­be­le­rin­de hiz­met ve­ri­yor. Is­tan­bul San­cak­te­pe’­de­ki fab­ri­ka­da üre­ti­len ürün­ler, ek­si 18 de­re­ce­de su­be­le­re ulas­ti­ri­li­yor. Bu sa­ye­de ürün­ler lez­ze­ti­ni en iyi se­kil­de ko­ru­yor. Gi­da ve ürün ga­mi ko­nu­sun­da fir­ma yet­ki­li­le­ri ta­ra­fin­dan sik sik de­net­le­nen is­let­me, bu ba­sa­ri­si sa­ye­sin­de Tür­ki­ye’­nin köf­te mar­ka­si ol­ma­yi ba­sar­di. Tor­ba­li’­nin ar­tik met­ro­pol bir kent ol­du­gu­nu sa­vu­nan is­let­me sa­hi­bi Be­kir Özel, “Il­çe­miz ye­ni mar­ka­la­ra ve is­let­me­le­re ev sa­hip­li­gi ya­pa­bi­le­cek bir po­tan­si­ye­le sa­hip. Biz de bu ge­li­si­mi gö­re­rek Türk mut­fa­gi­nin es­siz lez­ze­ti­ni il­çe hal­ki­na sun­ma­ya ka­rar ver­dik. Tor­ba­li­li­lar ger­çek köf­tey­le ta­ni­sa­cak. Çok cü­zi fi­yat­lar ve bir­bi­rin­den lez­zet­li ürün­le­ri­miz­le Tor­ba­li­li­la­rin hiz­me­tin­de­yiz” di­ye ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web