Büyük Torbalı

­Mi­ra, zen­gin hur­ma çe­sit­le­riy­le if­tar sof­ra­la­ri­ni tat­lan­di­ri­yor

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Mi­ra, zen­gin hur­ma çe­sit­le­riy­le if­tar sof­ra­la­ri­ni tat­lan­di­ri­yor
1.049 Görüntüleme
20 Temmuz 2013 - 7:31
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Uç­yil­diz­lar Ku­ru­ye­mis­’in pe­ra­ken­de sek­tö­rün­de­ki Mi­ra, bir­bi­rin­den lez­zet­li hur­ma çe­sit­le­riy­le Ra­ma­zan­’a dam­ga vur­du. Fir­ma ay­ni za­man­da, özel ola­rak odun ate­sin­de ka­vur­du­gu kah­ve ile dik­kat çe­ki­yor.

­RA­MA­ZAN Ayi’­nin vaz­ge­çil­mez be­sin­le­rin­den olan hur­ma sa­tis­la­ri ta­van yap­ti. Tor­ba­li’­da uzun yil­lar­dir çe­rez ve ku­ru­ye­mis ala­nin­da hiz­met ve­ren Uç­yil­diz­lar Ku­ru­ye­mis­’in bir ku­ru­lu­su olan Mi­ra’­da bir­bi­rin­den fark­li on­lar­ca çe­sit hur­ma sa­ti­sa su­nu­lu­yor. 2 ay gi­bi ki­sa bir sü­re ön­ce açil­ma­si­na rag­men, Tor­ba­li­li­la­rin akin et­ti­gi Mi­ra’­da 7 li­ra­dan 60 li­ra­ya ka­dar hur­ma bul­mak müm­kün. Bu yil­ki Ra­ma­zan ayin­da geç­mis yil­la­ra oran­la hur­ma sa­ti­sin­da çok da­ha faz­la bir sa­tis ol­du­gu­nu ifa­de eden Mi­ra Ma­ga­za Mü­dü­rü Cü­neyt Arik: “Bu yil ali­si­la­gel­mi­sin di­sin­da fark­li hur­ma­lar ge­tirt­tik. Hur­ma çe­si­di­miz ol­duk­ça zen­gin. Ar­tik in­san­lar, yi­lin 12 ayi ma­ga­za­miz­da hur­ma bu­la­bi­le­cek.”

­KA­LI­TE GU­LER­YUZ­LE SU­NU­LU­YOR
­ÇE­REZ ve ku­ru­ye­mis ala­nin­da uzun yil­lar­dir Ege Böl­ge­si’­ne yö­ne­lik top­tan sa­tis ya­pan Uç­yil­diz­lar Ku­ru­ye­mis, 2 ay­dir Mi­ra mar­ka­siy­la pe­ra­ken­de sek­tö­rün­de bu­lu­nu­yor. Er­tug­rul Ma­hal­le­si Ka­zim­di­rik Cad­de­si üze­rin­de hiz­met ve­ren Mi­ra on­lar­ca çe­sit çe­rez, lo­kum ve ku­ru­ye­mis ile Tor­ba­li­li­la­rin da­mak zev­ki­ne hi­tap edi­yor. En iyi fir­ma­lar­la ça­li­sip en ka­li­te­li ürün­le­ri il­çe hal­ki­na sun­duk­la­ri­ni ifa­de eden Cü­neyt Arik, sek­tö­re ye­ni bir so­luk ge­tir­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Ka­li­te­yi, gü­ler yüz­lü hiz­met­le müs­te­ri­le­ri­nin be­ge­ni­si­ne sun­duk­la­ri­ni söy­le­yen Arik, Mi­ra ola­rak iyi bir yol­da iler­le­dik­le­ri­ni di­le ge­tir­di. Hal­kin Mi­ra’­yi be­nim­se­di­gi­ni ifa­de eden Cü­neyt Arik: “Her gün ye­ni bir sey­ler ög­re­ni­yo­ruz. Ma­ga­za­miz, çe­rez­ci­lik ala­nin­da bir­çok il­ki de bün­ye­sin­de ba­rin­di­ri­yor. Tor­ba­li­li­lar Mi­ra mar­ka­si­na ki­sa sü­re­de sa­hip çik­ti. 2 ay­lik he­de­fi­mi­ze ulas­tik” de­di.

­HUR­MA 12 AY TU­KE­TI­LI­YOR
­RA­MA­ZAN ayi­nin gel­me­siy­le be­ra­ber tez­gah­lar­da­ki ye­ri­ni alan hur­ma­la­ra, va­tan­das­lar bü­yük il­gi gös­ter­di. Sa­tis­lar­da Ra­ma­zan do­la­yi­siy­la bü­yük ar­tis ol­du­gu­nu ifa­de eden Cü­neyt Arik, “Hur­ma sa­tis­la­ri­miz ade­ta pat­la­di. Sa­tis­la­ri­miz çok iyi gi­di­yor. Nor­mal sa­ir za­man­da da sa­tis­lar iyi du­rum­da. Ra­ma­zan ayin­da oru­cu hur­may­la aç­mak hem se­vap hem de bes­le­yi­ci ol­du­gun­dan do­la­yi hur­ma sa­tis­la­ri­miz bir hay­li art­ti. Özel­lik­le Ku­düs Hur­ma­si di­ye ge­çen iri ve yu­mu­sak özel­lik­te­ki hur­ma­mi­zin sa­ti­si da­ha faz­la. Her ke­se­ye uy­gun ve çe­sit­li fi­yat ara­lik­la­rin­da hur­ma bu­lu­nu­yor. Hur­ma fi­yat­la­ri ka­li­te­si­ne gö­re de­gi­si­yor. Mi­ra ola­rak bun­dan böy­le ay­ni çe­sit ve ka­li­te­de­ki hur­ma­la­ri yi­lin 12 ayi bo­yun­ca ma­ga­za­miz­da sa­ti­sa su­na­ca­giz. In­san­lar, hur­ma­nin fay­da­si­ni ög­ren­dik­ten son­ra ta­lep de art­ti” di­ye ko­nus­tu.­

BU KAH­VE BAS­KA KAH­VE

2 ay­da Mi­ra’­nin sek­tör­de ara­nan bir mar­ka ha­li­ne gel­di­gi­ni be­lir­ten Arik, özel­lik­le Türk kah­ve­le­ri­nin bü­yük bir il­gi gör­dü­gü­nü söy­le­di. Çok özel bir kah­ve­ye sa­hip ol­duk­la­ri­ni di­le ge­ti­ren Arik: “1 yil son­ra in­san­lar Mi­ra’­da­ki kah­ve­den bas­ka kah­ve iç­me­ye­cek. Odun ate­sin­de kav­ru­lan kah­ve çe­kir­dek­le­ri, bel­li bir ögüt­me­den ge­çi­yor. Çok fark­li bir aro­ma­ya sa­hip mü­kem­mel bir kah­ve. Tor­ba­li’­da bu za­ma­na ka­dar böy­le bir kah­ve içil­me­di. Agiz­lar­da çok hos bir tat bi­ra­kan kah­ve­miz, mar­ka­miz­la öz­des­le­se­cek­tir. Ar­tik kah­ve den­di­gin­de ak­la ilk ola­rak Mi­ra ge­le­cek­tir” diye ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web