Büyük Torbalı

­Mil­li ta­ki­ma de­mir yum­ruk­lar ye­tis­e­cek

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Mil­li ta­ki­ma de­mir yum­ruk­lar ye­tis­e­cek
1.138 Görüntüleme
13 Haziran 2013 - 8:31
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Kick­boks egi­tim­ci­si Ba­ris Kö­se, Ak­tif Form Spor Ih­ti­sas Ku­lü­bü’­nün ikin­ci su­be­si­ni Tor­ba­li’­da hiz­me­te aç­ti. Kö­se, bu sa­lon­da mil­li ta­kim­la­ra yil­diz ye­tis­tir­me­yi he­def­le­dik­le­ri­ni söy­le­di.

­DÖ­VUS spor­la­ri­na bü­yük il­gi gös­te­ri­len Tor­ba­li’­da ye­ni bir spor ku­lü­bü açil­di. 25 yil­dir Ga­zi­e­mir’­de fa­a­li­yet gös­te­ren ve 3 yil ön­ce adi­ni Ak­tif Form Spor Ih­ti­sas Ku­lü­bü ola­rak de­gis­ti­ren ku­lüp, ikin­ci su­be­si­ni il­çe­de hiz­me­te aç­ti. Kick­boks Ant­re­nö­rü Ba­ris Kö­se’­nin so­rum­lu­lu­gun­da­ki spor sa­lo­nun­da agir­lik­li ola­rak dö­vüs spor­la­ri egi­ti­mi ve­ri­le­cek. 28 ya­sin­da­ki Kö­se, as­len Ye­ni­köy­lü. Tor­ba­li’­da çok ye­te­nek­li isim­le­rin bu­lun­du­gu­nu, an­cak on­la­ra dog­ru yön ve­re­cek kim­se­nin bu­lun­ma­di­gi­ni söy­le­yen Ba­ris Kö­se, “Il­çe­de­ki genç­ler ama­tör tur­nu­va­lar­da sam­pi­yon olu­yor ama on­dan ile­ri­si­ne gi­de­mi­yor. Is­te biz bu hiz­me­ti ve­re­ce­giz ve genç­le­ri­mi­zi mil­li ta­ki­ma ka­dar yük­sel­te­ce­giz” di­ye ko­nus­tu.

­DÖ­VUS SPOR­LA­RI EGI­TI­MI VE­RI­LE­CEK
­ER­TUG­RUL Ma­hal­le­si 3002 So­kak üze­rin­de ka­pi­la­ri­ni hiz­me­te açan Ak­tif Form Spor Ih­ti­sas Ku­lü­bü, 125 met­re­ka­re bü­yük­lü­ge sa­hip olan spor sa­lo­nun­da ai­ki­do, kick­boks, ta­ek­won­do, mu­ay thai gi­bi spor­la­rin egi­ti­mi ve­ri­le­cek. Hep­si ala­nin­da uz­man ant­re­nör­ler ta­ra­fin­dan ve­ri­le­cek olan egi­tim­ler sa­ye­sin­de dö­vüs spor­la­rin­da ye­te­nek­li genç­ler, spor dün­ya­si­na ka­zan­di­ri­la­cak. Tor­ba­li’­da dö­vüs spor­la­ri egi­ti­mi ve­ril­me­si­ne rag­men, ku­lüp tar­zin­da bir ek­sik­lik ya­san­di­gi­ni be­lir­ten Kö­se, bu­nu gi­de­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. Tor­ba­li’­da bir­çok ye­te­nek­li gen­cin bu­lun­du­gun fa­kat on­la­ri dog­ru yön­len­di­rip el­le­rin­den tu­tan­la­rin ol­ma­di­gi­ni di­le ge­tir­di. Dö­vüs sa­nat­la­ri üze­ri­ne ve­re­cek­le­ri egi­tim­ler ile ye­te­nek­ler or­ta­ya çi­ka­ri­la­cak ve Türk dö­vüs spo­ru­na ar­ma­gan edi­le­cek.

­“U­ÇUN­CU KU­LU­BU DE AÇA­BI­LI­RIM”
­AK­TIF Form Spor Ih­ti­sas Ku­lü­bü, 2 ay son­ra mev­cut spor sa­lo­nu­nun he­men ya­nin­da 125 met­re­ka­re bü­yük­lü­gün­de bir body sa­lo­nu­nu hiz­me­te aça­cak. Ba­yan­lar için özel gün­ler be­lir­le­nip egi­tim­ler ve­ri­le­cek. Ay­ri­ca pi­la­tes ders­le­ri ile ba­yan­lar form tu­ta­cak. Ga­zi­e­mir’­de 1000­’e ya­kin spor­cu­la­ri ol­du­gu­nu söy­le­yen Ba­ris Kö­se, “Tor­ba­li’­da da ge­nis bir po­tan­si­yel var. Eger önü­mü­zü gö­re­bi­lir­sek, 5 ay içe­ri­sin­de ge­nel­de üçün­cü, Tor­ba­li’­da ise ikin­ci su­be­mi­zi hiz­me­te aça­ca­giz. Ama­ci­miz mil­li ta­ki­ma ög­ren­ci ka­zan­dir­mak. Egi­tim­le­ri­miz bas­la­di ve il­gi ga­yet iyi. Ver­di­gi­miz egi­tim­ler­le far­ki­mi­zi or­ta­ya ko­ya­ca­giz. Tor­ba­li’­nin ye­te­nek­li dö­vüs­çü­le­ri­ni da­ha iyi bir se­kil­de egi­tip, pro­fes­yo­nel­les­tir­me­yi plan­li­yo­ruz” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web