Büyük Torbalı

­Mug­la Sta­dyumu’nun çim­le­ri Tor­ba­li’­dan

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Mug­la Sta­dyumu’nun çim­le­ri Tor­ba­li’­dan
1.246 Görüntüleme
02 Mart 2013 - 7:19
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Tor­ba­li’­da genç gi­ri­sim­ci Hik­met Avar­’in üret­ti­gi çim­ler ke­sil­me­ye bas­lan­di. Ege Böl­ge­si’­nin ta­ma­mi­na hi­tap eden fir­ma, Mug­la Be­le­di­ye­si’­nin yap­ti­gi stad­yu­mun çim­le­ri­ni kar­si­li­yor. Fir­ma, Ye­di Ey­lül Stad­yu­mu’­nun ze­mi­ni­ne de ta­lip.

­KUS­ÇU­BU­RUN Ma­hal­le­si’n­de ika­met eden çift­çi Hik­met Avar­’in üret­ti­gi çim­ler, ru­lo­lar ha­lin­de top­lan­ma­ya bas­lan­di. Ege Böl­ge­si’­nin ta­ma­mi­na hi­tap ede­bi­le­cek ka­dar üre­tim ya­pan Avar, dün Mug­la Be­le­di­ye­si’­nin yap­tir­di­gi fut­bol sa­ha­si­nin çim­le­ri­ni yet­ki­li­le­re tes­lim et­ti. Bü­yük öz­ve­riy­le ha­zir­la­nan çim­ler, böl­ge­den bir­çok ta­lep gör­me­ye bas­la­di. Ge­rek sa­ha­lar ge­rek­se pey­zaj ça­lis­ma­la­ri için bir­çok be­le­di­ye ve is ye­ri si­pa­ris ver­me­ye bas­la­di. Genç gi­ri­sim­ci­nin bu fik­ri ise di­ger çift­çi­ler ta­ra­fin­dan bü­yük be­ge­ni top­lu­yor. 110 dö­nüm­lük bir ara­zi­de pey­zaj fir­ma­la­ri­na çim üre­ten Avar, üret­ti­gi çim­le­ri met­re­ka­re üze­rin­den fir­ma­la­ra sa­ti­yor. 2 ber­mu­da, 1 ta­ne de ye­sil çim üre­te­rek sek­tö­re 3 çe­sit çim sa­ti­si ger­çek­les­ti­ren Avar, ki­sa sü­re­de Ege Böl­ge­si’­nin ta­ma­mi­na hi­tap et­me­yi ba­sar­di. Avar, dün yap­ti­gi açik­la­ma­da ye­ni­le­me ça­lis­ma­la­ri­nin ya­pi­la­ca­gi Tor­ba­li Stad­yu­mu’­nun da çim isi­ne ta­lip ol­du­gu­nu söy­le­di.

­U­RE­TIM KA­PA­SI­TE­SI­NI ART­TI­RA­CAK
­SON yil­lar­da ta­rim­da üre­ti­len ürün­le­rin pa­ra et­me­me­si, çift­çi­le­ri fark­li ara­yis­la­ra sü­rük­lü­yor. Kus­çu­bu­run Ma­hal­le­si’n­de­ki çift­li­gin­de ön­ce­ki yil­lar­da hay­van üre­ti­mi ya­pan ve da­ha son­ra ta­rim­sal ürün­ler ek­me­ye bas­la­yan Hik­met Avar, 2009 yi­lin­dan bu ya­na tar­la­sin­da çim üre­ti­mi ya­pi­yor. Çim Dün­ya­si isim­li bir sir­ket ku­ran genç gi­ri­sim­ci, pey­zaj fir­ma­la­ri­na 3 çe­sit ha­zir ru­lo çim üre­ti­yor. 110 dö­nüm ara­zi­de çim üre­ti­mi ya­pan Avar­’in he­de­fi ise, 2013 yi­li içe­ri­sin­de ka­pa­si­te­si­ni art­ti­ra­rak 250 dö­nüm­lük alan­da çim üre­ti­mi yap­mak. Böl­ge­de­ki tüm pey­zaj fir­ma­la­ri­na çim üre­ten genç gi­ri­sim­ci, Tor­ba­li’­da bü­yük bir çim üre­tim mer­ke­zi olus­tur­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di.

­YAG­MUR­LA­MA SIS­TE­MIY­LE URE­TI­LI­YOR
­BE­LIR­LI ara­lik­lar­la ha­sat edi­len çim­le­rin ke­si­mi, dün ya­pil­ma­ya bas­lan­di. Ke­si­len çim­ler, fork­lift­ler­le kam­yon­la­ra yük­len­di. Mug­la Be­le­di­ye­si’­nin yap­tir­di­gi stad­yum için ke­si­len çim­ler, met­re­ka­re­si 5 li­ra­dan sa­ti­sa su­nul­du. Özen­le ke­si­len çim­ler­den yak­la­sik 1000 met­re­ka­re gön­de­ril­di. Çim­le­ri yag­mur­la­ma sis­te­miy­le su­la­dik­la­ri­ni da söz­le­ri­ne ek­le­yen Avar, “Çi­min ba­ki­mi ve üre­ti­mi bi­raz zah­met­li, ama zevk­li bir is. Di­ger ürün­le­re gö­re da­ha az zah­met­li. Yag­mur­la­ma sis­te­mi ve özel ma­ki­ne­ler­le sü­rek­li ba­kim ya­pi­yo­ruz. Uret­ti­gi­miz ürün­le­rin mar­ka tes­ci­li­ni al­dik ve ken­di mar­ka­miz­la üre­tip pa­za­ra su­nu­yo­ruz. Bu ürün­ler pey­zaj fir­ma­la­ri ara­ci­li­giy­la otel­le­re, ta­til köy­le­ri­ne, apart­man­la­ra, si­te­le­re ve be­le­di­ye­le­re sa­ti­li­yor. Park ve bah­çe­ler bas­ta ol­mak üze­re bir­çok alan­da kul­la­ni­li­yor” dedi.

­“7 EY­LUL STA­DI’­NA TA­LI­BIZ”

HE­DEF­LE­RI­NIN yurt di­si­na açil­mak ol­du­gu­nu be­lir­ten Avar, “He­de­fi­miz, bu­ra­dan tüm Tür­ki­ye, Irak ve Kib­ris­’a çim üret­mek. Hem bu se­kil­de il­çe­miz­de ye­ni bir is­tih­dam ala­ni da ya­rat­mis ola­ca­giz ve bir­çok in­san çim tar­la­la­rin­da ça­li­sa­cak­lar” de­di. Tor­ba­li Stad­yu­mu’­nun ya­pi­mi­na da ta­lip ol­duk­la­ri­ni söy­le­yen Avar, “7 Ey­lül Stad­yu­mu’n­da ye­ni­le­me ça­lis­ma­la­ri ya­pil­ma­si gün­dem­de. Biz de Tor­ba­li­li fir­ma ola­rak il­çe­mi­zin stad­yu­mu­nun çi­mi­ni yap­ma­ya ta­li­biz. Çim iha­le­si­ni al­mak is­te­riz, ko­nu­da gi­ri­sim­le­ri­miz ola­cak. Hiz­me­tin en ka­li­te­li­si­ni su­nu­yo­ruz. Geç­mis yil­lar­da sa­ha­nin ze­mi­niy­le il­gi­li çok si­ka­yet ya­sa­ni­yor­du. Ge­rek fut­bol­cu­lar ge­rek­se tek­nik ekip bun­dan muz­da­rip­ti. Böl­ge­de ya­pa­ca­gi­miz ça­lis­may­la il­çe­mi­ze Av­ru­pa stan­dart­la­rin­da bir sa­ha ka­zan­di­ra­bi­li­riz” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web