Büyük Torbalı

­Sa­na­yi­den dün­ya­ya fu­ar sayesinde açi­li­yor

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Sa­na­yi­den dün­ya­ya fu­ar sayesinde açi­li­yor
978 Görüntüleme
12 Mart 2013 - 7:26
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ata­türk Sa­na­yi Si­te­si’n­de fa­a­li­yet gös­te­ren DGS Ma­ki­ne, dün­ya­nin en bü­yük mer­mer­ci­lik fu­ar­la­rin­dan olan Marb­le Fu­a­ri’­na ka­ti­la­cak. Fir­ma, fu­ar­da 3 ma­ki­ne­si­ni ta­ni­ta­cak.

­DUN­YA­NIN ön­de ge­len 3 bü­yük fu­a­ri ara­sin­da gös­te­ri­len Ulus­la­ra­ra­si Do­gal­tas ve Tek­no­lo­ji­le­ri Fu­a­ri (MARB­LE), bu yil 2730 Mart ta­rih­le­ri ara­sin­da 19. kez ka­pi­la­ri­ni aça­cak. Fu­ar, bu yil 45 ül­ke­den ka­ti­lim­ci agir­la­ya­cak. Yurt içi ve yurt di­sin­dan yak­la­sik bin 200 fir­ma­nin ka­ti­la­ca­gi fu­a­rin, 60 bi­nin üze­rin­de zi­ya­ret­çi­yi agir­la­ma­si bek­le­ni­yor. Bu yil fu­a­ra Ame­ri­ka, Av­ru­pa, Or­ta­do­gu ve Uzak­do­gu ül­ke­le­rin­den önem­li sa­yi­da ka­ti­lim­ci ve zi­ya­ret­çi ge­le­cek. Fu­a­rin mü­da­vi­mi olan Tor­ba­li­li DGS Ma­ki­ne de ye­ni ürün­le­riy­le bu önem­li fu­ar­da boy gös­te­re­cek. 2010 yi­lin­dan bu ya­na fu­ar­da boy gös­te­ren ve yap­ti­gi ih­ra­cat­lar­la dik­kat çe­ken DGS Ma­ki­ne’­nin sa­hip­le­rin­den Ser­kan Gü­ler, “Fu­ar­lar dün­ya­ya açi­lan pen­ce­re­dir. Biz de bu fu­ar­dan dün­ya­ya açi­li­yo­ruz” de­di.

2010 YI­LIN­DAN BU YA­NA FU­A­RA KA­TI­LI­YOR
­MER­MER sek­tö­rü­nün yil için­de dü­zen­le­nen en önem­li fu­ar­la­rin­dan bi­ri olan MARB­LE 19. Ulus­la­ra­ra­si Do­gal Tas ve Tek­no­lo­ji­le­ri, bu ay için­de Iz­mir’­de ger­çek­les­ti­ri­le­cek. 2010 yi­lin­da si­fir ser­ma­ye ile ku­ru­lan ve ay­ni yil fu­a­ra ka­ti­lan DGS Ma­ki­ne, her yil fu­ar­da boy gös­te­ri­yor. 2012 yi­lin­da bir de Is­tan­bul’­da­ki mer­mer­ci­lik ve do­gal­tas fu­a­rin­da boy gös­te­ren DGS Ma­ki­ne, yurt için­de bir­çok fir­ma­ya ürün sa­ti­si ger­çek­les­ti­ri­yor. Ta­ma­men yer­li ser­ma­ye ile üre­ti­len üç ma­ki­ney­le fu­a­ra ka­ti­la­cak olan DGS Ma­ki­ne, Azer­bay­can, Rus­ya ve Irak gi­bi ül­ke­le­re de ih­ra­cat ger­çek­les­ti­ri­yor. Ata­türk Sa­na­yi Si­te­si’n­de ba­ba­o­gul ta­ra­fin­dan is­le­ti­len fir­ma­nin dün­ya ça­pin­da­ki bu fu­ar­da her yil boy gös­ter­me­si de bü­yük bir ba­sa­ri ola­rak gös­te­ri­li­yor.

­SIZ IS­TE­YIN, BU MA­KI­NE YAP­SIN
­IZ­FAS ta­ra­fin­dan dü­zen­le­ne­cek olan fu­ar, mer­mer sek­tö­rü­nün ya­ni si­ra is ma­ki­ne­le­ri ve ekip­man­la­ri için de yi­lin önem­li or­ga­ni­zas­yon­la­ri ara­sin­da yer ali­yor. 43 bin 625 met­re­ka­re­lik bir alan­da ku­ru­lan fu­a­ra, geç­ti­gi­miz yil 45 ül­ke­den top­lam bin 200 fir­ma ka­ti­la­cak. Bu dev fu­a­ra, Tor­ba­li’­dan da ba­ba­o­gul ta­ra­fin­dan is­le­ti­len DGS Ma­ki­ne ka­ti­la­cak. Fir­ma, fu­a­ra CNC kök­lü mer­mer ma­ki­ne­si, mer­mer pah ma­ki­ne­si ve mer­mer yan kes­me ma­ki­ne­si (full oto­ma­tik) ile ka­ti­la­cak. Bu yil üre­ti­len CNC kök­lü mer­mer ma­ki­ne­si; çi­zim, ma­nu­el ve in­ter­net üze­rin­den uzak­tan ku­man­da­li ola­rak ça­li­si­yor. Mer­me­ri is­te­nen her tür­lü se­kil­de ke­se­bi­len ma­ki­ne­nin fu­ar­da bü­yük il­gi gör­me­si bek­le­ni­yor. Ma­ki­ne­le­rin fu­a­ra ye­tis­me­si için ge­ce gün­düz ça­li­san is­let­me, ka­li­te­li ürün­le­riy­le göz dol­du­ru­yor. Tür­ki­ye ça­pin­da mer­mer ma­ki­ne­si üre­ten en önem­li ku­ru­lus­lar­dan olan DGS Ma­ki­ne, ta­ma­men ken­di di­zay­ni ve ser­ma­ye­si ile pi­ya­sa­da boy gös­te­ri­yor.

“­PEN­CE­RE­YI AÇ­TIK”
B­RE­ZIL­YA, Gü­ney Af­ri­ka, Vi­et­nam, Uk­ray­na, In­gil­te­re, Fran­sa, Ital­ya, Ja­pon­ya, Lüb­nan, Hol­lan­da, Tay­van ve Su­ri­ye gi­bi ül­ke­le­rin ka­til­di­gi dün­ya ça­pin­da­ki fu­ar, 2 haf­ta son­ra bas­li­yor. Fu­ar­da boy gös­te­re­cek fir­ma­nin sa­hip­le­rin­den Ser­kan Gü­ler, “2010 yi­lin­dan bu ya­na fu­a­ra ka­ti­li­yo­ruz. Her fu­ar bek­len­ti­le­ri­mi­zi kar­si­li­yor. Za­ten fu­ar­lar dün­ya­ya açi­lan pen­ce­re­dir. Biz de bu pen­ce­re­yi aç­tik. Yurt içi ve yurt di­sin­da­ki bir­çok fir­ma­ya ma­ki­ne gön­de­ri­yo­ruz. Bu fu­ar da ye­ni ürün­le­ri­mi­zin ta­ni­ti­mi açi­sin­dan çok ve­rim­li ge­çe­cek­tir” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web