Büyük Torbalı

­Si­fir ser­ma­ye ile is kur­du

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Si­fir ser­ma­ye ile is kur­du
980 Görüntüleme
20 Nisan 2013 - 9:01
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Uni­ver­si­te ög­ren­ci­siy­ken kur­du­gu sir­ke­ti sim­di­ler­de Tür­ki­ye’­de­ki mes­lek oda­la­ri ve be­le­di­ye­le­rin akil ho­ca­li­gi­ni ya­pi­yor.  Sel­vi, genç ya­sin­da­ki bu ba­sa­ri­si­ni ise bir ki­tap­ta top­lu­yor.

­ÇA­NAK­KA­LE 18 Mart Uni­ver­si­te­si’n­de okur­ken, si­fir ser­ma­ye ile Al­ter­na­tif Gi­ri­sim­ci­lik Egi­tim ve Da­nis­man­lik sir­ke­ti­ni ku­ra­rak ala­nin­da fark ya­ra­tan Ya­zi­ba­si­li Al­per Sel­vi, sim­di­ler­de Tür­ki­ye’­nin dört bir ya­nin­da bu­lu­nan mes­lek oda­la­ri, be­le­di­ye­ler, si­vil top­lum ku­ru­lus­la­ri ve özel fir­ma­la­ra, ku­rum­sal ge­li­sim hiz­met­le­ri, ku­rum­sal ge­li­sim egi­tim­le­ri, ile­tim tek­nik­le­ri, gi­ri­sim­ci­lik, pro­je ve da­nis­man­lik hiz­met­le­ri, bel­ge­len­dir­me da­nis­man­li­gi, hi­be, kre­di ve dev­let des­te­gi da­nis­man­li­gi gi­bi bir­çok alan­da da­nis­man­lik hiz­me­ti ve­ri­yor. 27 ya­sin­da bü­yük ba­sa­ri­la­ra im­za atan Sel­vi, 2013 yi­li­nin Ocak ayin­dan bu ya­na ise Tor­ba­li Ti­ca­ret Oda­si ve KOS­GEB­’e egi­tim des­te­gi ve­ri­yor. Genç ya­sin­da rag­men ala­nin­da ba­sa­ri­dan ba­sa­ri­ya ko­san Al­per Sel­vi, si­fir ser­ma­ye ile ise bas­la­ma­si­ni ve ha­yat­ta­ki ba­sa­ri­si­ni ise bir ki­tap­ta top­la­ma­ya ha­zir­la­ni­yor.

­40 KI­SI­LIK UZ­MAN KAD­RO
­GENÇ ya­sin­da rag­men ba­sa­ri­dan ba­sa­ri­ya ko­san Al­per Sel­vi’­nin su­an­da 2 da­nis­man­lik sir­ke­ti, bir ta­ne ise arit­me­tik zi­hin­sel egi­tim mer­ke­zi bu­lu­nu­yor. 4 bag­li 40 ba­gim­siz ça­li­sa­niy­la hiz­met ver­dik­le­ri­ni be­lir­ten Sel­vi, “Biz Al­ter­na­tif Gi­ri­sim­ci­lik Egi­tim ve Da­nis­man­lik sir­ke­ti ola­rak, in­san kay­nak­la­ri­nin ge­lis­ti­ril­me­si hu­su­su bas­ta ol­mak üze­re, se­mi­ner, kong­re, zir­ve ve ki­si­sel ge­li­sim egi­tim­le­riy­le far­kin­da­li­gi yük­sek, ken­di­le­ri­ni is dün­ya­si için do­na­nim­li ye­tis­tir­mek­te olan ög­ren­ci­le­ri­ni egi­ti­yo­ruz. Is­let­me­le­rin ih­ti­yaç­la­ri dog­rul­tu­sun­da ekip ça­lis­ma­si­na yat­kin, in­te­rak­tif, çö­züm odak­li, so­rum­lu­luk ala­bi­len bi­rey­le­rin egi­tim sü­reç­le­ri­ni is­let­me­ler­le senk­ro­ni­ze ola­rak sür­dü­rü­yo­ruz. Uni­ver­si­te ög­ren­ci­le­ri­ne ge­le­ce­gin ye­ni dal­ga­si ha­li­ne gel­me­ye bas­la­yan gi­ri­sim­ci­lik kül­tü­rü­nü ak­tar­mak, me­zun aday­la­ri­ni ki­si­sel ge­li­sim­le­ri­ni ta­mam­la­mis ve mo­ti­vas­yon­la­ri yük­sek bir adim­la is dün­ya­si­na ha­zir ha­le ge­tir­me­yi is­ti­yo­ruz. Ku­ru­mu­muz ça­ti­si al­tin­da pro­fes­yo­nel­le­ri­miz­den egi­tim ve da­nis­man­lik des­te­gi al­mis her bir ki­si, ku­rum ve kit­le­nin ki­si­sel yet­kin­lik­le­ri­ni ve far­kin­da­lik­la­ri­ni pe­kis­tir­me­le­ri­ni sag­la­mak, ba­sa­ri­li gi­ri­sim­ci­le­rin, yö­ne­ti­ci­le­rin ve bi­rey­le­rin ge­le­cek­le­ri­ne ya­ti­rim yap­ma­la­ri­na im­kan ve or­tam sag­la­mak­tir” de­di. Sun­da bir ki­tap ha­zir­li­gi için­de ol­du­gu­nu be­lir­ten genç gi­ri­sim­ci Al­per Sel­vi, “Si­fir ser­ma­ye ile na­sil sir­ket kur­du­gu­mu an­la­tan bir ki­tap ya­zi­yo­rum. Bu ki­tap­ta ba­sim­dan ge­çen bir­çok il­ginç hi­ka­ye­nin ya­ni si­ra, zir­ve­ye na­sil ula­si­lir bu­nu an­lat­ma­ya ça­li­sa­ca­gim” di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­di.

TUR­KI­YE GE­NE­LI­NE DA­NIS­MAN­LIK

1986 Tor­ba­li do­gum­lu olan Al­per Sel­vi, ilk, or­ta ve li­se egi­ti­mi­ni Iz­mir’ de ta­mam­la­di. Li­se egi­ti­min­den son­ra ka­ri­ye­ri­ne özel bir sir­ket­te pa­zar­la­ma ve sev­ki­yat so­rum­lu­su ola­rak de­vam eden Sel­vi, 2007 yi­lin­da Ça­nak­ka­le On­se­kiz Mart Uni­ver­si­te­si Bay­ra­miç Mes­lek Yük­sek Oku­lu Pa­zar­la­ma Prog­ra­min­da oku­du ve 2009 yi­lin­da me­zun ol­du. Uni­ver­si­te oku­du­gu yil­lar­da bir ar­ka­da­sin­dan al­di­gi 400 li­ra ile Al­ter­na­tif Gi­ri­sim­ci­lik Egi­tim ve Da­nis­man­lik sir­ke­ti­ni ku­ran Sel­vi, bu­gün 40­’in üze­rin­de pro­fe­sör, do­çent gi­bi uz­man kad­ro­suy­la sir­ket­le­rin da­nis­man­li­gi­ni ya­pi­yor. Genç gi­ri­sim­ci­nin kur­du­gu bu da­nis­man­lik sir­ke­ti, bu­gün mes­lek oda­la­ri bas­ta ol­mak üze­re, ku­rum ve ku­ru­lus­la­ra, is sag­li­gi ve is gü­ven­li­gi egi­tim­le­ri ve da­nis­man­lik hiz­me­ti ve­ri­yor.
cak ayin­dan bu ya­na Tor­ba­li Ti­ca­ret Oda­si ve KOS­GEB adi­na pro­fe­sör ve do­çent­ler­den olu­san uz­man kad­ro­suy­la da­nis­man­lik ve egi­tim hiz­me­ti su­nu­yor. Fir­ma bün­ye­sin­de ak­re­di­te egi­tim­le­ri, bi­rey­sel ve ku­rum­sal egi­tim­ler, ög­ren­ci ku­lüp­le­ri­ne özel egi­tim­ler ve is­let­me­le­re zo­run­lu egi­tim hiz­met­le­ri de su­nu­yor.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web