Büyük Torbalı

­Si­laj­lik mi­sir­da ­ha­sat bas­la­di

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Si­laj­lik mi­sir­da ­ha­sat bas­la­di
1.245 Görüntüleme
28 Haziran 2013 - 7:03
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ar­ti Si­laj fir­ma­si, 1997 yi­lin­dan bu ya­na Tor­ba­li’­da hiz­met ve­re­rek Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki çift­çi­le­rin ih­ti­yaç­la­ri­na ce­vap ve­ri­yor. Fir­ma­nin müs­te­ri­le­ri mi­sir si­la­jin­da se­zo­nu bir ay ön­ce­den bas­lat­ti.

1997 yi­lin­da Çay­ba­si Ma­hal­le­si’n­de fa­a­li­ye­te bas­la­yan Ar­ti Si­laj fir­ma­si, çift­çi­le­rin ih­ti­yaç­la­ri­na ce­vap ver­me­ye de­vam edi­yor. Fir­ma, bü­yük ve kü­çük­bas hay­van­lar­da eko­no­mik ve hij­ye­nik bes­le­me­yi Tür­ki­ye’­de ilk kez de­ne­nen ‘va­kum­lu si­laj’ tek­no­lo­ji­si ile sag­la­ya­rak adin­dan söz et­tir­di. 50 ve 1 ton­luk po­set­ler­de va­kum­la­di­gi am­ba­laj­lar­la is­tif­te ve tü­ke­tim­de ko­lay­lik sag­la­yan is­let­me, Tür­ki­ye’­nin dört bir ya­ni­na ürün gön­de­ri­yor. Fir­ma­nin hiz­met ver­di­gi müs­te­ri­le­ri ise si­laj­lik mi­sir ha­sa­di­ni 1 ay er­ken bas­lat­ti. Ba­yin­dir Can­li’­da bas­la­yan ha­sat, üre­ti­ci­le­re hem iki kez mah­sul al­ma im­ka­ni sag­li­yor hem de ürün­le­ri­ni da­ha iyi fi­ya­ta sa­ta­bil­me­le­ri­ne ola­nak sag­li­yor.

IH­TI­YA­CA CE­VAP VE­RI­YOR
­A­LA­NIN­DA ilk­le­ri ba­sa­ran fir­ma, yil­la­rin ver­di­gi tec­rü­bey­le adi­ni mar­ka­las­tir­mis du­rum­da. Tür­ki­ye’­nin her ye­ri­ne ürün gön­de­ren Ar­ti Si­laj fir­ma­si, ay­lik 3 bin ton üre­tim ka­pa­si­te­siy­le çift­çi­le­rin ih­ti­yaç­la­ri­na ce­vap ve­ri­yor. Ay­ni za­man­da hem hij­ye­nik bes­le­me hem de fi­re­siz bir tü­ke­tim su­nan is­let­me, ka­li­te­den ödün ver­me­den hiz­met an­la­yi­si ile müs­te­ri­le­ri­nin ih­ti­yaç­la­ri­na ce­vap ve­ri­yor. Ar­ti Si­laj fir­ma­si, is­let­me­le­re hem mi­sir si­la­ji hem de ka­ba yem te­mi­ni ya­pi­yor.
 ­NE­DEN AR­TI SI­LAJ?
­AR­TI si­laj ko­nu­su­na da açik­lik ge­ti­ren Elif Ak­yüz, “Gö­mül­müs si­laj, ilk açil­di­gin­da ar­zu edi­len bes­le­yi­ci­li­ge ya­kin­dir. An­cak bu açil­ma­lar sik­las­tik­ça ha­va ile te­ma­si­nin art­ma­sin­dan do­la­yi agir, kat­la­ni­la­maz ko­ku ve küf olus­tur­ma­ya bas­lar. Ilk göm­dü­gü­nüz­de ve bir­kaç kul­la­nim­dan son­ra ka­lan si­la­ji­ni­zi tah­lil et­ti­re­cek olur­sa­niz ara­da­ki kor­kunç de­ger kay­bi­ni gö­re­bi­lir­si­niz. Bi­lin­di­gi üze­re af­la­tok­sin, hay­van­lar­da yav­ru at­ma­ya ve ölüm­le­re se­bep ol­mak­ta­dir. Ar­ti Si­laj, si­lo­su­na da­hil ede­ce­gi mi­sir­la­rin tar­la­da­ki du­rum­la­ri­ni ge­rek bi­çim za­ma­ni ge­rek­se ko­çan sa­yi­si ba­ki­min­dan iz­le­me­de tu­tar. Tam ol­gun­las­mis si­laj­lik ki­vam­da­ki mi­sir­lar, uz­man eki­bi­miz­ce de onay­lan­dik­tan son­ra is­le­me ta­bi tu­tu­lur­lar. Her çu­val­da tap­ta­ze bir gö­mü açi­li­yor­mus­ça­si­na ko­ku­su ile hay­van­la­rin se­ve­rek yi­ye­ce­gi bir ta­mam­la­yi­ci be­sin olur” de­di.

­“­ÇIFT­ÇI­LE­RI­MI­ZIN YA­NIN­DA­YIZ”

FIR­MA bün­ye­sin­de kon­sant­re si­laj, mi­sir si­la­ji, el­ma küs­pe­si gi­bi ürün­ler üre­ti­le­rek sa­ti­sa su­nu­lu­yor. Bu yil mi­sir eki­mi­nin bir hay­li re­vaç­ta ol­du­gu­nu söy­le­yen fir­ma­nin Zi­ra­at Mü­hen­di­si Elif Ak­yüz, “Bu yil mi­sir eki­mi geç­ti­gi­miz yil­la­ra oran­la ol­duk­ça faz­la. Biz, fir­ma ola­rak çift­çi­le­ri­mi­zin ih­ti­yaç­la­ri­na ce­vap ve­ri­yo­ruz ve su an­da Ba­yin­dir Can­li’­da­ki bir müs­te­ri­miz er­ken ha­sa­da bas­la­di. Bu, çift­çi­miz için bü­yük bir kat­ki sag­la­mak­ta­dir. Ge­rek ürü­nün da­ha iyi pa­ra et­me­si ge­rek­se de iki mah­su­lü ar­ka ar­ka­ya ala­cak ol­ma­si avan­taj sag­la­ya­cak­tir. Biz de fir­ma ola­rak des­tek ve­rip müs­te­ri­le­ri­mi­zin ya­nin­da olu­yo­ruz” seklinde konusarak sözlerini noktaladi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web