REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Ti­ca­ret Oda­si, yil bo­yun­ca ­gi­ri­sim­ci­le­ri des­tek­le­ye­cek

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Ti­ca­ret Oda­si, yil bo­yun­ca ­gi­ri­sim­ci­le­ri des­tek­le­ye­cek
432 Görüntüleme
06 Mart 2013 - 7:26
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Uy­gu­la­ma­li Gi­ri­sim­ci­lik Kur­su’­nun üçün­cü­sü için ön­ce­ki gün pro­to­kol im­za­lan­di. KOS­GEB Gü­ney Hiz­met­le­ri Böl­ge Mü­dü­rü Mus­ta­fa Ça­nak­çi, egi­tim­le­rin bun­dan böy­le yil bo­yu sü­re­ce­gi­nin müj­de­si­ni ver­di.

­TOR­BA­LI Ti­ca­ret Oda­si ve KOS­GEB is bir­li­giy­le sür­dü­rü­len Uy­gu­la­ma­li Gi­ri­si­ci­lik Egi­ti­mi­nin bil­gi­len­dir­me top­lan­ti­si geç­ti­gi­miz haf­ta ya­pil­mis­ti. Uçün­cü­sü ya­pi­la­cak olan egi­tim­de, genç gi­ri­sim­ci­le­rin ken­di is yer­le­ri­ni kur­ma­la­ri­na im­kan sag­lan­ma­si amaç­la­ni­yor. Dün Ti­ca­ret Oda­si Bas­ka­ni Beh­çet Çi­nar ve KOS­GEB, Gü­ney Hiz­met­le­ri Böl­ge Mü­dü­rü Mus­ta­fa Ça­nak­çi im­za­la­nan pro­to­kol­le egi­tim­le­rin star­ti­ni ver­di­ler. Dü­zen­le­ne­cek olan kur­sa bas­vu­ran­la­rin ara­sin­dan se­çi­len 30 aday gi­ri­sim­ci­lik egi­ti­mi­ne ta­bi tu­tu­la­cak. Pro­to­kol­de ati­lan im­za­la­rin ar­din­dan bir açik­la­ma ya­pan Mus­ta­fa Ça­nak­çi, da­ha ön­ce yil­da 3 kez bu gi­ri­sim­ci­lik egi­ti­mi ve­ril­me­si­ne im­kan sag­la­nir­ken, de­gi­sen ka­nun ta­sa­ri­si­nin ar­din­dan bun­dan böy­le yil bo­yu bu egi­tim­le­rin ve­ri­le­ce­gi­nin müj­de­si­ni ver­di. TTO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Bas­ka­ni Beh­çet Çi­nar ise, he­def­le­ri­nin bu yil 250 gi­ri­sim­ci­ye is ye­ri aç­tir­mak ol­du­gu­nu söy­le­di.

­U­ÇUN­CU EGI­TI­MIN PRO­TO­KO­LU IM­ZA­LAN­DI
­DA­HA ön­ce­ki yil­lar­da yil­da sa­de­ce 3 kez kurs açil­ma­si­na izin ve­ren KOS­GEB, de­gi­sen ka­nun­la bir­lik­te ar­tik yil bo­yun­ca uy­gu­la­ma­li gi­ri­sim­ci­lik kurs­la­ri­nin açil­ma­si­na ola­nak sag­la­ya­cak. Iz­mir’­de ilk kez Tor­ba­li Ti­ca­ret Oda­si’­nin ön­der­li­gin­de bas­la­ti­lan ve sim­di­ye ka­dar bir­çok ki­si­nin egi­tim gör­dü­gü ve des­tek­le­ne­rek is ye­ri sa­hi­bi ol­ma­si­ni sag­la­yan bu egi­tim­ler, bun­dan son­ra­da sü­re­li ola­rak de­vam ede­cek. Bu yil üçün­cü­sü dü­zen­le­ne­cek olan Uy­gu­la­ma­li Gi­ri­sim­ci­lik Egi­ti­mi için dün KOS­GEB ve Ti­ca­ret Oda­si ara­sin­da pro­to­kol im­za­lan­di. TTO Yö­ne­tim Ku­ru­lu Bas­ka­ni Beh­çet Çi­nar ve KOS­GEB, Gü­ney Hiz­met­le­ri Böl­ge Mü­dü­rü Mus­ta­fa Ça­nak­çi, gi­ri­sim­ci aday­la­ri­nin yü­re­gi­ne su ser­pe­cek açik­la­ma­lar­da bu­lun­du.

­ÇA­NAK­ÇI: TOR­BA­LI BU KO­NU­DA ÇOK IYI
­KOS­GEB Gü­ney Hiz­met­le­ri Böl­ge Mü­dü­rü Mus­ta­fa Ça­nak­çi, bu kurs­la­ra Tor­ba­li’­dan yo­gun bir il­gi­lin ol­du­gu­nu be­lir­te­rek ko­nus­ma­sin­da su cüm­le­le­re yer ver­di, “Tor­ba­li Ti­ca­ret Oda­si ile bu egi­tim­le­rin üçün­cü­sü­nü dü­zen­li­yo­ruz. Da­ha ön­ce yil­da sa­de­ce üç kez dü­zen­len­me­si­ne izin ve­ri­li­yor­du. Bu ku­ral de­gis­ti ve yil bo­yun­ca egi­tim­ler ola­cak. Tor­ba­li bu ko­nu­da çok iyi ve çok ta­lep var. KOS­GEB Si­ner­ci Oda­gi­ni ilk kez yi­ne bu­ra­da aç­tik. Egi­tim­le­ri­miz ve des­tek­le­ri­mi­zi sür­dü­re­ce­giz” de­di.

­ÇI­NAR: HE­DEF 250 KUR­SI­YER

DA­HA çok ki­si­ye egi­tim ve­re­rek is ye­ri aç­ti­ra­cak­la­ri­ni be­lir­ten Ti­ca­ret Oda­si Yö­ne­tim Ku­ru­lu Bas­ka­ni Beh­çet Çi­nar, he­def­le­ri­nin bu yil içe­ri­sin­de 250 ki­si­ye gi­ri­sim­ci­lik egi­ti­mi­ni al­dir­mak ol­du­gu­nu söy­le­di. De­gi­sen ta­sa­ri­nin se­vin­di­ri­ci ol­du­gu­nu da söz­le­ri­ne ek­le­yen Çi­nar, “Yil­da üç kez açil­ma­si­na mü­sa­a­de edi­len ta­sa­ri­nin de­gis­ti­ril­me­si çok se­vin­di­ri­ci­dir. Çün­kü il­çe­miz­den bu kurs­la­ra ka­til­mak is­te­yen in­san sa­yi­si ol­duk­ça faz­la. Bun­dan böy­le da­ha faz­la in­sa­na egi­tim ve­rip, pro­je­le­ri­ni ha­zir­la­ma­si­na ve des­tek­le­me­ler­den fay­da­lan­ma­la­ri­na yar­dim­ci­si ola­ca­giz. Bu­nun il­çe­miz açi­sin­dan ge­ti­ri­si çok­ olacaktir. Yatirim yapmak isteyen arkadaslar bu kurs firsatlarini degerlendirsinler” seklinde ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web