Büyük Torbalı

­Tür­ki­ye’­nin en bü­yük 10 ­yet­ki­li ser­vi­sin­den bi­ri

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Tür­ki­ye’­nin en bü­yük 10 ­yet­ki­li ser­vi­sin­den bi­ri
1.550 Görüntüleme
02 Ağustos 2013 - 8:30
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Tür­ki­ye’­nin en bü­yük 10 yet­ki­li ser­vi­sin­den bi­ri olan Eker Ti­ca­ret, 45 ki­si­lik bir eki­be sa­hip. Müs­te­ri mem­nu­ni­ye­ti­ni ön plan­da tu­tan fir­ma­nin per­so­ne­li­nin ta­ma­mi ise en az li­se me­zu­nu.

TUR­KI­YE’­NIN en bü­yük be­yaz es­ya mar­ka­si olan Ar­çe­lik ­Be­ko ve Al­tus­’un Tor­ba­li Yet­ki­li Ser­vis­li­gi’­ni ya­pan Eker Ti­ca­ret, ka­li­te­li hiz­me­ti ve de­ne­yim­li per­so­ne­liy­le fark olus­tu­ru­yor. 1500 met­re­ka­re­lik bir alan­da hiz­met ve­ren Eker Ti­ca­ret, ay­ni za­man­da Tür­ki­ye’­nin de en bü­yük 10 yet­ki­li ser­vi­sin­den bir ta­ne­si. 45 ki­si­lik dev bir eki­be sa­hip olan fir­ma­da­ki ça­li­san­la­ri ta­ma­mi li­se, ön li­sans ve li­sans me­zu­nu. Per­so­nel, ay­ri­ca Is­tan­bul’­da ve­ri­len 4 ay­lik bir egi­tim­den geç­tik­ten son­ra ça­li­sa­bi­li­yor. 2001 yi­lin­dan bu ya­na Tor­ba­li’­da hiz­met ve­ren Eker Ti­ca­ret, sag­la­di­gi yüz­de 100 müs­te­ri mem­nu­ni­ye­tiy­le de dik­kat çe­ki­yor. Her eki­bin, ari­za­ya git­ti­gi ev­de en az 15 da­ki­ka kal­mak zo­run­da ol­du­gu­nu söy­le­yen fir­ma­nin sa­hi­bi Ra­fet Eker: “Tek­nik ser­vi­si eki­bi ev­den çik­tik­tan son­ra mer­kez­de­ki per­so­ne­li­miz ev sa­hi­bi­ni ara­yip, hiz­met­ten mem­nun olup ol­ma­di­gi­ni so­ru­yor. Bu bag­lam­da, müs­te­ri mem­nu­ni­ye­ti­ni en üst se­vi­ye­de tu­tu­yo­ruz” de­di.

­KU­RUM­SAL FIR­MA­LA­RA BACK UP HIZ­ME­TI
1989 yi­lin­da Ye­sil­yurt’­ta Ar­çe­lik Yet­ki­li Ser­vis­li­gi­ni ya­pa­rak ti­ca­re­te ati­lan 45 ya­sin­da­ki Ra­fet Eker, Tor­ba­li’­nin ya­ka­la­di­gi bü­yük bir ge­li­sim, eko­no­mi­nin bü­yü­me­si, nü­fus po­tan­si­ye­li ve hiz­me­te aç ol­ma­si ne­de­niy­le 2001 yi­lin­da ya­ti­ri­mi­ni bu­ra­ya kay­dir­di. Ar­çe­lik­Be­ko ve Al­tus Yet­ki­li Ser­vi­si’­ni hiz­me­te açan, Ra­fet Eker, 2004 yi­lin­da da Ti­re’­ye yet­ki­li ser­vi­si­ni aç­ti. 2007 yi­lin­da Ar­çe­lik­’in elekt­ro­nik ve be­yaz es­ya ala­nin­da bir­les­me­siy­le bir­lik­te Ti­re’­de­ki ye­ri­mi­zi ka­pa­tan Eker, 2008’­de ise Kar­si­ya­ka Yet­ki­li Ser­vi­si’­ni fa­a­li­ye­te aç­ti. Tor­ba­li su­be­siy­le Ba­yin­dir ve Ay­ran­ci­lar böl­ge­le­ri­ne de hiz­met ve­ren Eker Ti­ca­ret, Men­de­res Hav­za­si’n­da­ki ku­rum­sal fir­ma­la­ra da back up hiz­me­ti ve­ri­yor. 1500 met­re­ka­re­lik bir alan­da hiz­met ve­ren Ar­çe­lik­Be­ko­Al­tus Tor­ba­li Yet­ki­li Ser­vi­si, stan­dart­la­ra uy­gun ge­nis bir araç fi­lo­su­na sa­hip.

­­KU­RUM­SAL SIS­TEM KLI­MA­SI TA­KI­YOR
­IZ­MIR’­DE anah­tar tes­li­mi kom­bi tak­ma açi­sin­dan bi­rin­ci si­ra­da yer alan fir­ma, ti­ca­ri kli­ma­la­rin mon­taj ve ba­kim yet­ki­si­ni de elin­de bu­lun­du­ru­yor. VRSVRF kli­ma­la­rin mon­taj ve ba­kim yet­ki­si­ni alan Iz­mir’­de­ki 6 yet­ki­li ser­vis­ten bi­ri olan Eker Ti­ca­ret, fir­ma ve ku­rum­la­rin çok­lu kli­ma ta­lep­le­ri­ne ce­vap ve­ri­yor. Ku­rum­sal sis­tem kli­ma­la­ri ta­kan fir­ma, ta­lep­le­re kar­si­lik ver­mek için ge­nis bir ekip­le ça­li­si­yor. Yaz ay­la­ri ne­de­niy­le kli­ma mon­ta­jin­da bü­yük bir ar­tis ol­du­gu­nu di­le ge­ti­ren Ra­fet Eker: “Tor­ba­li’­da bir­kaç yil için­de kli­ma­si ev kal­ma­ya­cak­tir. Çün­kü in­sa edi­len ev­le­rin ta­ma­min­da kli­ma bu­lu­nu­yor. Mev­cut ev­ler de kli­ma­ya yö­nel­me­ye bas­la­di. Kli­ma mon­ta­jin­da bü­yük bir pat­la­ma ya­san­iyor. Ekip­le­ri­miz hum­ma­li bir se­kil­de ev­le­re kli­ma ta­ki­yor” dedi. ko­nus­tu.

­PER­SO­NE­L EN AZ LI­SE ME­ZU­NU

TUR­KI­YE’­NIN en bü­yük 10 yet­ki­li ser­vi­sin­den bi­ri olan Eker Ti­ca­ret, ol­duk­ça ge­nis bir hiz­met agi­na sa­hip. Tek­no­lo­jik des­tek ile per­so­ne­li­nin her adi­mi­ni iz­le­yen fir­ma, han­gi tek­nik ser­vis eki­bi­nin han­gi ev­de ol­du­gu­nu anin­da gö­re­bi­li­yor. Ev­de ka­lis sü­re­si ve isin ya­pil­ma­si ko­nu­la­ri bi­le tek bir tus­la ög­re­ni­li­yor. Müs­te­ri mem­nu­ni­ye­ti için gi­di­len ev­de tek­nik ser­vis eki­bi­nin en az 15 da­ki­ka kal­ma­si ge­re­ki­yor. Ser­vis hiz­me­tin­den son­ra ara­nan müs­te­ri­le­re, ser­vis ile il­gi­li her­han­gi bir mem­nu­ni­yet­siz­lik ya­sa­yip ya­sa­ma­dik­la­ri so­ru­lu­yor. En az li­se me­zu­nun­dan olu­san per­so­nel ise sik sik egi­ti­me ta­bi tu­tu­lu­yor. Her bi­ri ken­di bran­sin­da uz­man per­so­nel­le ça­lis­tik­la­ri­ni ifa­de eden Ra­fet Eker, Is­Kur ile ele­man ali­mi ve is ba­si egi­tim prog­ram­la­ri ko­nu­sun­da da or­tak bir ça­lis­ma içe­ri­sin­de ol­duk­la­ri­ni söy­le­di. Ku­rum­sal bir fir­ma olan Eker Ti­ca­ret, tek­nik ser­vis hiz­me­ti­nin ya­ni si­ra ku­rum­sal sis­tem kli­ma­si ve do­gal­gaz te­si­sat dö­se­me­ci­li­gi de ya­pi­yor.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web