Büyük Torbalı

­U­gur Fut­bol Cup ile ­li­se­li­ler sa­ha­ya ine­cek

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­U­gur Fut­bol Cup ile ­li­se­li­ler sa­ha­ya ine­cek
1.073 Görüntüleme
20 Mart 2013 - 7:18
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ugur Ders­ha­ne­si, li­se ög­ren­ci­le­ri­ne yö­ne­lik bü­yük bir tur­nu­va dü­zen­le­ye­cek. Ka­ti­li­min üc­ret­siz ol­du­gu tur­nu­va­da 16 ta­kim mü­ca­de­le ede­cek. Tur­nu­va, sa­de­ce li­se­li­le­rin ka­til­ma­si ba­ki­min­dan da bir ilk ola­cak.

­E­GI­TIM ög­re­tim ala­nin­da bir­çok il­ke im­za atan Ugur Ders­ha­ne­si, bir ye­ni­li­gi da­ha ger­çek­les­tir­me­ye ha­zir­la­ni­yor. Ugur Ders­ha­ne­si, il­çe­de­ki ög­ren­ci­le­re yö­ne­lik bü­yük bir fut­bol tur­nu­va­si dü­zen­le­ye­cek. ‘E­gi­tim­de­ki ba­sa­ri­ni­zi sa­ha­ya ta­si­ma za­ma­ni’ slo­ga­niy­la ger­çek­les­ti­ri­le­cek olan fut­bol tur­nu­va­si­na, sa­de­ce li­se ög­ren­ci­le­ri ka­ti­la­bi­le­cek. Ugur Fut­bol Cup’­ta 16 ta­kim mü­ca­de­le ede­cek. Uc­ret­siz ola­rak ger­çek­les­ti­ri­le­cek olan tur­nu­va­da oy­na­ya­cak ta­kim­lar­da 3 ta­ne Ugur Ders­ha­ne­si ög­ren­ci­si ol­ma sar­ti ara­ni­yor. Met­ro­park Ipek­li Te­sis­le­ri’n­de dü­zen­le­ne­cek olan tur­nu­va için bas­vu­ru­lar bas­la­di. Ugur Ders­ha­ne­si ög­ret­men­le­rin­den Bu­rak Ak­kol­’un ko­or­di­na­tör­lü­gün­de dü­zen­le­ne­cek olan tur­nu­va, Tor­ba­li’­da bir ilk ola­cak.

16 TA­KIM MU­CA­DE­LE EDE­CEK
­KU­RUL­DU­GU gün­den bu ya­na il­çe­de­ki egi­tim çi­ta­si­ni yu­ka­ri­ya dog­ru çe­ken ve her si­nav­da ge­rek kit­le­sel ge­rek­se de bi­rey­sel ba­sa­ri­la­ra im­za atan Tor­ba­li Ugur Ders­ha­ne­si ye­ni­lik­le­ri­ne de­vam edi­yor. Ders­ha­ne, 45. yil et­kin­lik­le­ri kap­sa­min­da bü­yük bir fut­bol tur­nu­va­si dü­zen­le­ye­cek. Ugur Fut­bol Cup için bas­vu­ru­lar 1 Ni­san­’a ka­dar de­vam ede­cek. Ka­ti­li­min üc­ret­siz ol­du­gu tur­nu­va­ya sa­de­ce 16 ta­kim ka­ti­la­bi­le­cek. Tur­nu­va­ya 9., 10., 11. ve 12. si­nif ög­ren­ci­le­ri ka­ti­la­bi­le­cek. Zor­lu tur­nu­va, 16 Ni­san Pa­zar­te­si gü­nü ya­pi­la­cak olan açi­lis tö­re­niy­le bas­la­ya­cak. Maç­lar grup ve tek maç­li ele­mi­nas­yon sis­te­mi ile oy­na­na­cak. Maç­lar­da ga­li­bi­ye­te 3, be­ra­ber­li­ge ise 1 pu­an ve­ri­le­cek. Ma­ça gel­me­yen ta­kim­lar hük­men 30 ye­nik sa­yi­la­cak. Tur­nu­va maç­la­ri 40 da­ki­ka ola­rak oy­na­na­cak. Mü­sa­ba­ka­lar 18.00 ve 19.00 sa­at­le­ri ara­sin­da yapilacak. Maç­lar be­ra­be­re kal­di­gin­da, se­ri se­kil­de ya­pi­la­cak 5 pe­nal­ti ati­sin­da ka­za­nan ta­raf ga­lip ge­le­cek.

­ÖG­REN­CI­LER DERS ST­RE­SIN­DEN UZAK­LA­SA­CAK
­TOR­BA­LI’­DA­KI egi­tim ka­li­te­si­ni yük­selt­mek için üstlerine dü­sen bü­tün gö­re­vi ek­sik­siz bir se­kil­de ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­lis­tik­la­ri­ni söy­le­yen Ugur Ders­ha­ne­si Ku­ru­cu­su ve Egi­tim­Ög­re­tim Ko­or­di­na­tö­rü Yil­di­rim Bay­te­kin, “Bu tur­nu­vay­la il­çe­de­ki ög­ren­ci­le­ri kay­nas­tir­mak is­ti­yo­ruz. Li­se­ye gi­den bü­tün ög­ren­ci­ler, ken­di ara­la­rin­da olus­tu­ra­cak­la­ri ta­kim­lar­la tur­nu­va­ya ka­ti­la­bi­lir. Bu tur­nu­va ile hem ög­ren­ci­le­ri bir ara­ya ge­tir­mek hem de ders st­re­sin­den kur­tar­mak is­ti­yo­ruz. Tor­ba­li’­da bir ilk ola­cak olan tur­nu­va­ya ka­ti­la­cak bü­tün ta­kim­la­ra sim­di­den ba­sa­ri­lar di­li­yo­rum” de­di. Tur­nu­va­da sam­pi­yon olan ta­ki­ma sürp­riz ödül­ler ve­ri­le­cek.

­BU­YUK SI­NAV BU­GUN
­U­GUR Ders­ha­ne­si, bu­gün ger­çe­gi­ni arat­ma­ya­cak bir de­ne­me si­na­vi­na im­za ata­rak ög­ren­ci­le­re si­nav at­mos­fe­ri­ni ya­sa­ta­cak. Ger­çek­les­ti­ri­le­cek olan si­na­vin, ger­çe­gi­ni arat­ma­ya­cak dü­zey­de ola­ca­gi­ni be­lir­ten Ugur Ders­ha­ne­si Mü­dür Sel­ma Asi­tan Cos­kun, bu si­na­vin Tor­ba­li’­da ilk de­fa uy­gu­la­na­ca­gi­ni be­lirt­ti. Cos­kun, ög­ren­ci­le­rin üze­ri ara­na­rak si­nav sa­lo­nu­na gi­re­ce­gi ve cep te­le­fo­nu, sa­at, ka­lem, su gi­bi ürün­le­rin­ de si­nav sa­lo­nu­na alin­ma­ya­ca­gi­ni be­lirt­ti. Si­nav at­mos­fe­ri­ni tam an­la­miy­la olus­tu­ra­cak­la­ri­ni be­lir­ten Selma Asitan Cos­kun, ög­ren­ci­le­re ka­lem, su, pe­çe­te da­hil bü­tün ih­ti­yaç­la­ri­nin, ders­ha­ne ta­ra­fin­dan ve­ri­le­ce­gi­ni söy­le­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web