Büyük Torbalı

­U­re­ti­ci, ara­di­gi­ni bu ­mar­ket­te bu­la­bi­le­cek

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­U­re­ti­ci, ara­di­gi­ni bu ­mar­ket­te bu­la­bi­le­cek
1.188 Görüntüleme
20 Mayıs 2013 - 8:30
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Uzun yil­lar pa­zar­la­ma­ci­lik ya­pan Ali Ih­san Tav­san, Des­tek Ta­rim Mar­ket ile bah­çe, park, or­man ve hay­van­ci­lik ekip­man­la­ri sa­ti­si­na bas­la­di. Ge­nis bir ürün yel­pa­ze­si­ne sa­hip olan fir­ma, Tor­ba­li­li­la­rin Iz­mir­’e git­me­si­nin de önü­ne geç­ti.

­TAM bir ta­rim ve hay­van­ci­lik ken­ti olan Tor­ba­li’­da, önem­li bir fir­ma da­ha ka­pi­la­ri­ni hiz­me­te aç­ti. Uzun yil­lar­dir ta­rim ve hay­van­ci­lik mal­ze­me­le­ri­nin üre­tim ve sa­tis sek­tö­rün­de yer alan Ali Ih­san Tav­san, Des­tek Ta­rim Mar­ket’­le Tor­ba­li­li­la­rin hiz­me­tin­de. Iz­mir­Ay­din As­fal­ti üze­rin­de 700 met­re­ka­re­lik bü­yük bir alan­da fa­a­li­yet gös­te­ren fir­ma, bu ka­dar ge­nis ürün ga­mi­na sa­hip ilk ve tek fir­ma. Bah­çe, park, or­man ve hay­van­ci­lik ekip­man­la­ri­nin sa­ti­sa su­nul­du­gu Des­tek Ta­rim Mar­ket, sa­de­ce Tor­ba­li’­ya de­gil Iz­mir­’in di­ger il­çe­le­ri­ne de hi­tap edi­yor. Ma­yis ayin­dan bu ya­na hiz­met­te olan Des­tek Ta­rim Mar­ket, il­çe­de­ki önem­li bir ek­sik­li­gi gi­de­re­rek üre­ti­ci­le­rin im­da­di­na ye­tis­ti. Dün­ya­ca ün­lü bir­çok mar­ka­nin ba­yi­li­gi­ni de ya­pan fir­ma, ka­li­te­li ürün ve uy­gun öde­me ko­sul­la­riy­la da dik­kat çe­ki­yor.

­EN BU­YUK HA­YA­LI­NI GER­ÇEK­LES­TIR­DI
­KAY­SE­RI do­gum­lu olan Ali Ih­san Tav­san, da­ha ço­cuk sa­yi­la­cak yas­lar­da bak­kal olan ba­ba­si­nin ya­nin­da ça­lis­ma­ya bas­la­di. Ti­ca­re­te hep me­ra­ki olan Tav­san, 20 yil bo­yun­ca çe­sit­li sek­tör­ler­de pa­zar­la­ma­ci­lik yap­ti. Sü­rek­li ola­rak ken­di is ye­ri­ni aç­ma­yi ar­zu­la­yan Ali Ih­san Tav­san, 6 yil bo­yun­ca da Ya­zi­ba­si’n­da fa­a­li­yet gös­te­ren Ko­ca­maz Ma­ki­ne’­de Pa­zar­la­ma Mü­dü­rü ola­rak gö­rev yap­ti. Geç­ti­gi­miz ay­lar­da gö­re­vin­den ay­ri­lan Ali Ih­san Bey, ha­ya­li olan ti­ca­re­te atil­mak için kol­la­ri si­va­di. Tor­ba­li’­da bah­çe, park, or­man ve hay­van­ci­lik ekip­ma­ni sa­ti­sin­da cid­di bir bos­luk ol­du­gu­nu tes­pit eden Ali Ih­san Tav­san, bu alan­da ya­ti­rim yap­ma­ya ka­rar ver­di. Yer ara­yis­la­ri­ni ta­mam­la­yan Al Ih­san Bey, Ata­türk Ma­hal­le­si Iz­mir­Ay­din As­fal­ti üze­rin­de 700 met­re­ka­re­lik bü­yük bir alan­da kur­du­gu Des­tek Ta­rim Mar­ket ile hiz­met ver­me­ye bas­la­di.

­DUN­YA­CA UN­LU MAR­KA­LA­R
­TA­RIM böl­ge­si olan Tor­ba­li’­da üre­ti­ci­le­rin ih­ti­yaç­la­ri­na ce­vap ve­re­bi­le­cek olan is­let­me­de Cam­pak­no­la, Ci­fa­rel­li, Ka­an, Ko­ca­maz Ma­ki­ne, Hus­qa­va­ra, Al­pi­na, Wolf Gar­ten ve Ec­ho gi­bi mar­ka­la­ra ait ürün­ler bu­lu­nu­yor. Al­man, Ital­yan, Fran­siz, Ja­pon ve Türk fir­ma­la­ri­nin ba­yi­li­gi­ni ya­pan Des­tek Ta­rim Mar­ket’­te; ha­sat, ilaç­la­ma, top­rak is­le­me, yem, süt sa­gim, çim biç­me ve tir­pan ma­ki­ne­le­ri bu­lu­nu­yor. Fir­ma, mey­ve ve zey­tin bah­çe­si olan­la­ra ürün sat­ma­yi he­def­li­yor. Agaç­la­ri bu­da­ma, kes­me, ilaç­la­ma ve top­ra­gi sür­me gi­bi ih­ti­yaç­la­ra ce­vap ve­re­bi­le­cek bir­çok ürü­nün yer al­di­gi Des­tek Ta­rim Mar­ket, ay­ni za­man­da hay­van­ci­lik sek­tö­rün­de­ki ta­lep­le­re de kar­si­lik ve­ri­yor. Ge­nis bir ürün ga­mi­na sa­hip olan fir­ma, Tor­ba­li­li­la­rin, alis­ve­ris yap­mak için Iz­mir­’e git­me dert­le­ri­ne de son ver­mis ol­du.

­­SA­TIS VE SER­VIS HIZ­ME­TI

TUM Iz­mir­’e hi­tap et­tik­le­ri­ni di­le ge­ti­ren fir­ma sa­hi­bi Ali Ih­san Tav­san; Ur­la, Bu­ca, Me­ne­men ve Öde­mis gi­bi il­çe­ler­den alis­ve­ris yap­mak için ge­len müs­te­ri­le­ri ol­du­gu­nu be­lirt­ti. Tor­ba­li’­nin tam bir ta­rim ve hay­van­ci­lik mer­ke­zi ol­du­gu­nu di­le ge­ti­ren Ali Ih­san Bey, “An­cak bu sek­tö­rün ih­ti­yaç­la­ri­ni kar­si­la­ya­cak fir­ma sa­yi­si ol­duk­ça az. Özel­lik­le ekip­man sa­ti­si ya­pan fir­ma yok de­ne­cek ka­dar az. Bu ne­den­le Tor­ba­li­li­lar, Gi­da Çar­si­si’­na gi­de­rek ürün ali­yor­du. An­cak sa­tis son­ra­si ser­vis hiz­me­ti al­ma ko­nu­sun­da si­kin­ti ya­sa­ni­yor­du. Bu si­kin­ti­la­ri ve prob­lem­le­ri bil­di­gi­miz için böy­le bir ya­ti­rim ger­çek­les­tir­dik. Ge­nis bir ürün yel­pa­ze­si­ne sa­hi­biz. Ure­ti­ci bu­ra­ya gel­di­gin­de ih­ti­yaç duy­du­gu her se­yi bu­la­bi­lir. Un­lü mar­ka­la­rin ürün­le­ri­ni sa­ti­yo­ruz. Sa­tis ve sa­tis son­ra­si ser­vis hiz­me­ti ile si­kin­ti­la­ri da or­ta­dan kal­dir­dik” dedi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web