REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­Ye­ni imar yö­net­me­li­gi­ ­o­nay­la­nma­di, Mü­te­ah­hit­ler ra­hat­la­di

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­Ye­ni imar yö­net­me­li­gi­ ­o­nay­la­nma­di, Mü­te­ah­hit­ler ra­hat­la­di
520 Görüntüleme
12 Nisan 2013 - 9:01
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Tor­ba­li’­dan da mag­du­ri­yet­le­re yol açan Bü­yük­se­hir­’in ye­ni imar yö­net­me­li­gi, Çev­re ve Se­hir­ci­lik Ba­kan­li­gi ta­ra­fin­dan onay­lan­ma­di. Bu ka­rar ile il­çe­de­ki yüz­ler­ce mü­te­ah­hit ra­hat bir ne­fes al­di.

­IZ­MIR Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si’­nin 5 Ka­sim’­da yü­rür­lü­ge gi­ren ve ge­tir­di­gi ba­zi dü­zen­le­me­ler­le mü­te­ah­hit ile ya­ti­rim­ci­la­ri is­yan et­ti­ren ye­ni imar yö­net­me­li­gi­ne Çev­re ve Se­hir­ci­lik Ba­kan­li­gi’n­dan mü­da­ha­le gel­di. Bü­yük­se­hir­’e ya­zi gön­de­ren ba­kan­lik, ya­pi­lan imar yö­net­me­li­gin­de ek­sik­ler bu­lun­du­gu­nu ve uy­gu­la­na­bi­lir ol­ma­di­gi­ni bil­dir­di. Ba­kan­lik, si­kin­ti­la­rin asi­la­bil­me­si için ba­kan­lik bün­ye­sin­de­ki mev­cut Plan­li Alan­lar Yö­net­me­li­gi’­nin esas alin­ma­si­ni is­te­di. Il­çe­den de bir­çok mü­te­ah­hi­din bü­yük si­kin­ti ya­sa­di­gi imar ko­nu­sun­da ge­ri adim atil­ma­si, in­sa­at sek­tö­rün­de bü­yük bir se­vinç­le kar­si­lan­di.

­BE­LE­DI­YE­LER RUH­SAT VE­RE­ME­DI
­IZ­MIR Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si, çar­pik ya­pi­las­ma­nin önü­ne ge­çil­me­si ama­ciy­la ye­ni bir imar yö­net­me­li­gi ha­zir­la­di. Ka­sim ayin­da yü­rür­lü­ge gi­ren yö­net­me­lik­te yer alan, ‘bü­yük­lü­gü 216 met­re­ka­re­nin al­tin­da ka­lan par­sel­le­re imar iz­ni ve­ril­me­si­nin önü­ne ge­çil­me­si’ mad­de­si kriz çi­kar­di. Plan­da­ki, her par­sel için 5 met­re bah­çe me­sa­fe­si ko­nul­ma­si, kent­sel ça­lis­ma alan­la­rin­da in­sa­at yap­mak için “en az 2 bin met­re­ka­re si­ni­ri” ge­ti­ril­me­si gi­bi dü­zen­le­me­ler, in­sa­at sek­tö­rü ve sa­na­yi­ci­le­rin tep­ki­si­ni çek­ti. Ruh­sat ve­re­me­yen il­çe be­le­di­ye­ler, ta­pu­lu ar­sa­sin­da in­sa­at ya­pa­ma­yan va­tan­das­lar ve in­sa­at sek­tö­rü yö­net­me­lik­ten olum­suz et­ki­len­di. Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si, bu­nun üze­ri­ne il­çe be­le­di­ye­le­ri­ne ya­zi gön­de­re­rek, bu yö­net­me­li­gin sa­de­ce ye­ni plan­la­nan par­sel­ler­de uy­gu­lan­ma­si­ni is­te­di. An­cak ara­dan ge­çen sü­reç­te il­çe be­le­di­ye­le­ri­nin 30 bin imar bas­vu­ru­su­nu ge­ri çe­vir­mek zo­run­da kal­di­gi be­lir­til­di.

­BAKANLIKTAN ‘IP­TAL EDIN’ YA­ZI­SI

­BU­NUN ar­din­dan Çev­re ve Se­hir­ci­lik Ba­kan­li­gi du­ru­ma el koy­du. Ba­kan­li­gin Bü­yük­se­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fin­dan ha­zir­la­nan bu yö­net­me­li­gi onay­la­ma­di­gi or­ta­ya çik­ti. Geç­ti­gi­miz haf­ta be­le­di­ye­ye ya­zi gön­de­ren ba­kan­lik, imar yö­net­me­li­gin­de ek­sik­ler bu­lun­du­gu­nu, imar is­lem­le­rin­de­ki si­kin­ti­la­rin asi­la­bil­me­si için mev­cut Plan­li Alan­lar Yö­net­me­li­gi’­nin esas alin­ma­si­ni ve be­le­di­ye­ler ta­ra­fin­dan ha­zir­la­nan imar yö­net­me­lik­le­ri­nin yü­rür­lük­ten kal­di­ril­ma­ si­ni is­te­di. Be­le­di­ye­nin, ba­kan­li­gin bu ta­le­bi­ni ha­ya­ta ge­çir­me­siy­le, ya­pi­lar­da yo­la 12 met­re uzun­luk ve 18 met­re ge­nis­lik cep­he­si bu­lun­ma­si sar­ti­nin (216 met­re­ka­re) or­ta­dan kal­ka­ca­gi açik­lan­di.
­SEK­TÖR NE­LER­DEN SI­KA­YET­ÇI?

* Yö­net­me­li­ge gö­re kent­sel ça­lis­ma alan­la­rin­da in­sa­at yap­mak için ge­ti­ri­len “En az 2 bin met­re­ka­re si­ni­ri” ya­ti­rim ya­pa­cak­la­ri zor­lu­yor­du.
* Bi­na de­rin­lik­le­ri­nin 22 met­re­yi geç­me­me­si sar­ti si­kin­ti ya­ra­ti­yor­du.
* Bah­çe me­sa­fe­si ola­rak yol­dan iti­ba­ren 5 met­re bi­ra­kil­ma­si is­te­ni­yor­du.
* Yo­la 12 met­re uzun­lu­gun­da ve 18 met­re ge­nis­li­gin­de cep­he sar­ti is­te­ni­yor­du.
* 4 kat­li bi­na­lar için asan­sör zo­run­lu­lu­gu ge­ti­ri­li­yor­du.
* 49 kat ara­sin­da­ki bi­na­la­ra ay­ni cep­he ge­nis­li­gi is­te­ni­yor­du.
* Ay­ni ada için­de di­ger par­sel­ler­le bir­lik­te su­u­lan­dir­ma zo­run­lu­lu­gu ge­ti­ri­yor­du.
* Ya­pi­las­ma­ya ilis­kin ta­nim­lar ile bi­na­la­ra ilis­kin ta­nim­lar­da­ki de­gi­sik­lik­ler si­kin­ti olus­tu­ru­yor­du.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web