Büyük Torbalı

Re/­Max bay­ra­gi­ni ­zir­ve­ye di­ke­ce­giz

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Re/­Max bay­ra­gi­ni ­zir­ve­ye di­ke­ce­giz
830 Görüntüleme
24 Nisan 2013 - 9:00
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Em­lak sek­tö­rün­de dün­ya­nin en bü­yük mar­ka­si olan Re/­Max­’in Tor­ba­li ofi­sin­de bay­ra­gi Ay­nur Sa­hin Sa­ri­yer dev­ral­di. Re/­Max Kar­de­len Ofi­si, ye­ni­len­mis ve bü­yük kad­ro­suy­la, müs­te­ri­le­ri­ne da­ha iyi hiz­met ver­mek is­ti­yor.

­TOR­BA­LI’­DA üç yil­dir fa­a­li­yet gös­te­ren Re/­Max Kar­de­len Gay­ri­men­kul Da­nis­man­lik Hiz­met­le­ri fir­ma­sin­da, Ay­nur Sa­hin Sa­ri­yer bay­ra­gi dev­ral­di. 2 yil­dir sek­tör­de hiz­met ve­ren ve bu sü­re içe­ri­sin­de çok önem­li ça­lis­ma­lar ya­pan Sa­ri­yer, ye­ni bir kad­roy­la yo­lu­na de­vam edi­yor. Es­ki kad­ro­su­na ye­ni isim­le­ri de da­hil eden Ay­nur Sa­hin Sa­ri­yer, ye­ni or­ga­ni­zas­yon se­ma­si ile sek­tör­de da­ha ak­tif ol­ma­yi he­def­li­yor. Fir­ma, gay­ri­men­kul da­nis­man­li­gi­nin ya­ni si­ra önü­müz­de­ki ay­lar­da da in­sa­at pro­je­le­ri­ne de im­za ata­cak. Ko­nut in­sa ede­cek olan Re­max Kar­de­len, bu sa­ye­de Tor­ba­li­li­la­ra da­ha fay­da­li ol­ma­yi amaç­li­yor. Bro­ker Ay­nur Sa­hin Sa­ri­yer: “Ye­ni ekip ar­ka­das­la­ri­miz­la bir­lik­te Re/­Max bay­ra­gi­ni zir­ve­ye di­ke­ce­giz” de­di.

89 UL­KE­DEN SA­TIS IM­KA­NI
­EM­LAK sek­tö­rü­nün ku­rum­sal­las­mis en bü­yük fir­ma­la­rin­dan bi­ri olan Re/­Max Kar­de­len Gay­ri­men­kul Da­nis­man­lik Hiz­met­le­ri, 3 yil ön­ce Tor­ba­li’­da su­be­si­ni aç­ti. Dün­ya ça­pin­da en çok gay­ri­men­kul sa­ti­si­na ara­ci­lik eden sir­ket­ler­den olan ABD kö­ken­li Re/­Max­’in ha­len 89 ül­ke­de 6 bin 500 ofis ve 90 bin ci­va­rin­da da ça­li­sa­ni bu­lu­nu­yor. 1997’­den bu ya­na Tür­ki­ye’­de fa­a­li­yet gös­te­ri­yor. 2010 yi­lin­da da Tor­ba­li’­da ofi­si­ni açan Re/­Max, il­çe­de­ki em­lak sek­tö­rü­ne bü­yük bir ha­re­ket­li­lik ve ka­li­te ge­tir­di. Re/­Max ça­ti­si al­tin­da fa­a­li­yet gös­ter­mek is­te­yen da­nis­man­lar, al­dik­la­ri egi­tim son­ra­sin­da ak­tif ola­rak ça­li­sa­bi­li­yor. Ta­ma­men pro­fes­yo­nel bir kad­ro­nun bu­lun­du­gu Re/­Max Kar­de­len Gay­ri­men­kul Da­nis­man­lik Hiz­met­le­ri Ofi­si, il­çe­de bir­çok önem­li ça­lis­ma­ya im­za atar­ken, hem sa­ti­ci­la­ra hem de ali­ci­la­ra en iyi hiz­me­ti ver­me­yi he­def­li­yor.

­­SO­NUÇ ODAK­LI HIZ­MET
3 yil içe­ri­sin­de önem­li ça­lis­ma­la­ra im­za atan ve yüz­ler­ce gay­ri­men­kul sa­ti­si ya­pan fir­ma, 2013 yi­lin­da ye­ni da­nis­man­lar­la be­ra­ber da­ha çok gay­ri­men­kul sat­ma­yi he­def­li­yor. Ko­nu­sun­da egi­tim­li in­san gü­cü ile so­nuç odak­li ça­li­sa­rak, müs­te­ri­le­ri­ne gay­ri­men­kul ko­nu­sun­da hiz­li ve dü­rüst hiz­met et­me mis­yo­nuy­la yo­la çi­kan Re/­Max Kar­de­len, gay­ri­men­kul­de ni­te­lik­li in­san gü­cü ile müs­te­ri­le­ri­nin bek­len­ti­le­ri­ne en üst se­vi­ye­de ce­vap ve­ren sir­ket ol­ma­yi ken­di­ne viz­yon edin­di. Sar­sil­maz da­ya­nis­ma ve ta­kim ru­hu­na sa­hip olan Re/­Max gay­ri­men­kul­de bir gü­ven mar­ka­si­dir. Müs­te­ri­le­ri­ne ku­rum­sal bir man­tik­la pro­fes­yo­nel ola­rak hiz­met ver­dik­le­ri­ni ifa­de eden Ay­nur Sa­hin Sa­ri­yer: “Müs­te­ri­le­ri­mi­ze ku­rum­sal­li­gin avan­taj­la­ri­ni su­nu­yo­ruz. Gay­ri­men­kul­le­rin de­ge­rin­de sa­til­ma­si­ni sag­li­yo­ruz. Ku­rum­sal fir­ma­lar­da müs­te­ri mem­nu­ni­ye­ti her sey­den ön­ce gel­mek­te­dir. Bu sa­ye­de gay­ri­men­kul sa­hip­le­ri, mülk­le­ri­ni de­ge­rin­de sa­ta­bi­li­yor” di­ye ko­nus­tu.

­E­GI­TIM­LI DA­NIS­MAN­LAR
­YE­NI bir olu­sum içe­ri­sin­de ol­duk­la­ri­ni ifa­de eden Bro­ker Ay­nur Sa­hin Sa­ri­yer, Re/­Max Kar­de­len ai­le­si­nin müs­te­ri­ye sa­mi­mi bir se­kil­de gü­ler yüz­lü hiz­met ver­mek ama­cin­da ol­duk­la­ri­ni be­lirt­ti. So­nuç odak­li, sa­mi­mi ça­lis­ma­la­ri­nin so­nu­cu ola­rak, müs­te­ri­le­rin port­föy­le­ri­ni ken­di­le­ri­ne gü­ven­le tes­lim et­tik­le­ri­ni be­lir­ten Sa­ri­yer: “Gay­ri­men­kul her za­man ali­nip sa­ti­la­bi­lir bir de­ger­dir. Ye­ter ki için­de bu­lun­du­gu­muz pi­ya­sa­yi dog­ru yo­rum­la­ya­bi­le­cek ki­si­ler­le ça­li­sin. Ça­lis­ma agi ve pi­ya­sa bil­gi­si güç­lü, isi­ne emek ve­ren, egi­tim­li, uz­man bir eki­be sa­hi­biz. Gay­ri­men­kul pro­fes­yo­nel­le­ri­nin da­nis­man­li­gi ile her tür­lü gay­ri­men­kul al­mak sat­mak ya da ki­ra­la­mak müs­te­ri­le­ri­miz için çok da­ha ko­lay. Da­nis­man­la­ri­miz, her tür­lü gay­ri­men­kul ih­ti­yaç­la­ri kar­si­la­ya­bil­mek için özel egi­tim­ler al­di. Eki­bi­mi­zi bü­yüt­mek is­ti­yo­ruz. Bu ne­den­le ye­ni ta­kim ar­ka­das­la­ri ari­yo­ruz” sek­lin­de ko­nus­tu.
­YE­NI VE ENER­JIK BIR KAD­RO

YAY­GIN ofis agi ile stan­dart müs­te­ri­den ti­ca­ri gay­ri­men­kul pa­zar­la­ma­si­na ka­dar her alan­da hiz­met ve­ren Re/­Max, dün­ya­nin dört bir ya­nin­dan gay­ri­men­kul sa­ti­si ger­çek­les­ti­ri­yor. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 250’­ye ya­kin ofi­si bu­lu­nan Re/­Max ge­nis bir port­fö­ye sa­hip. Egi­tim ve tek­no­lo­ji­yi bir ara­ya ge­ti­ren Re/­Max Kar­de­len Gay­ri­men­kul Da­nis­man­lik Hiz­met­le­ri Ofi­si’­nin ba­si­na ge­çen Ay­nur Sa­hin Sa­ri­yer, dev­ral­di­gi bay­ra­gi da­ha da yu­ka­ri­la­ra ta­si­ma­yi he­def­li­yor. Böl­ge­de so­nuç odak­li çö­züm­ler­le ku­sur­suz hiz­met su­nan bir Re/­Max or­ga­ni­zas­yo­nu olus­tur­ma­yi he­def­le­dik­le­ri­ni söy­le­yen Sa­ri­yer: “Ba­sa­ri­ya gi­den yo­lun müs­te­ri­le­rin he­def­le­ri­ne gi­den yo­lu in­sa et­mek­ten geç­ti­gi­ni  iyi bi­li­yo­ruz.” 2013 yi­lin­da bu amaç­la sir­ke­tin hac­mi­ni bü­yüt­me­ye ka­rar ver­dik. Mo­dern ofi­si­miz­de ge­nis kad­ro­muz­la ba­sa­ri­la­ra im­za ata­ca­giz. Pro­fes­yo­nel, tut­ku­lu ve ener­jik is or­tak­la­riy­la fark ya­ra­tan hiz­met­ler sun­ma­ya de­vam ede­ce­giz” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web