Büyük Torbalı

Sen­türk: S­tan­darta ha­kim de­gil­se­niz kü­re­sel pa­zar­da ba­sa­ri­li ola­maz­si­niz

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Sen­türk: S­tan­darta ha­kim de­gil­se­niz kü­re­sel pa­zar­da ba­sa­ri­li ola­maz­si­niz
707 Görüntüleme
13 Mart 2013 - 7:25
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ticaret Oda­si’­nin dün kü ko­nu­gu TSE Bas­ka­ni Hu­lu­si Sen­türk’­tü. Çok sa­yi­da sa­na­yi­ci, es­naf ve is adam­inin ka­ti­ldi­gi top­lan­ti­da, “Kü­re­sel Eko­no­mik Sis­tem­de Stan­dar­di­zas­yon ve Bel­ge­len­dir­me­nin St­ra­te­jik Öne­mi” hak­kin­da bil­gi ve­ril­di.

­TOR­BA­LI Ti­ca­ret Oda­si üye­le­rinin TSE hiz­met­le­rin­den da­ha uy­gun ma­li­yet­ler­le na­sil fay­da­la­na­bi­le­cek­le­ri ko­nu­sun­da kah­val­ti­li bir top­lan­ti ger­çek­les­tir­di. Yu­suf Us­ta’­da ger­çek­les­ti­ri­len top­lan­ti­ya; Türk Stan­dart­la­ri Ens­ti­tü­sü Bas­ka­ni Hu­lu­si Sen­türk, TSE Ege Böl­gesi Ko­or­di­na­tö­rü To­pel Gül, Kay­ma­kam Ay­din Me­mük, TTO Mec­lis Bas­ka­ni Ab­dul­va­hap Ol­gun ve çok sa­yi­da sa­na­yi­ci, is ada­mi ve es­naf­ ka­til­di. TSE Bas­ka­ni Hu­lu­si Sen­türk, “Kü­re­sel dün­ya­ya bak­ti­gi­nizda stan­dar­tin ol­ma­di­gi bir dün­ya­da ya­sa­mak müm­kün de­gil­dir” di­ye­rek stan­dar­tin öne­mi­ne dik­kat çek­ti.

­ “TURKIYE’DE 20 ODA ARASINA GIRDIK”
­TOP­LAN­TI­DA ki­sa bir ko­nus­ma ger­çek­les­ti­ren Ti­ca­ret Oda­si Mec­lis Bas­ka­ni Ab­dul­va­hap Ol­gun, üye­le­ri­ için sik­lik­la bu tür top­lan­ti­lar ger­çek­les­tir­dik­le­ri­ni ve TSE bel­ge­li bir oda ol­duk­la­ri­ni be­lir­te­rek, “Ti­ca­ret Oda­miz Tür­ki­ye’­de 20 oda ara­si­na gir­mis, ak­re­di­te ol­mus bir oda­dir. Eko­no­mi­le­rin gi­de­rek bir­bi­ri­ne en­teg­re ol­ma­si­nin do­gal bir so­nu­cu ola­rak, dün­ya­ ar­tik tek bir pa­zar ha­li­ne gel­di. Si­nir­la­rin ürün ve hiz­met­ler için ge­çer­li­li­gi­ni yi­tir­di­gi bu sis­tem­de ka­çi­nil­maz ola­rak tüm dün­yay­la re­ka­bet et­mek du­ru­mun­da­yiz. Bu da be­ra­be­rin­de tek bel­ge, tek stan­dart an­la­yi­si ge­ti­ri­yor. Biz de Tor­ba­li ola­rak dün­ya­nin yüz­den faz­la ül­ke­si­ne ih­ra­cat ya­pi­yor, ürün sa­ti­yo­ruz. Bu ih­ra­ca­ti­mi­zin ar­ta­rak de­vam ede­bil­me­si için stan­dart­la­ra uy­gun üre­tim yap­ma­miz ka­çi­nil­maz­dir. Özel­lik­le kü­çük is­let­me­le­rin TSE hiz­met­le­rin­den da­ha faz­la ya­rar­la­na­bil­me­si, Türk Eko­no­mi­si­’nin ve özel­lik­le Türk Dis Ti­ca­re­ti­nin ge­li­si­mi için bü­yük önem arz et­mek­te­dir. Bu yüz­den bu ko­nu­da siz­le­ri bil­gi­len­dir­mek is­te­dik. Türk Stan­dart­la­ri Ens­ti­tü­sü Bas­ka­ni Sa­yin Hu­lu­si Sen­türk­’e ken­ti­mi­ze ge­le­rek biz­le­re bu des­te­gi ver­di­gi için te­sek­kür edi­yo­rum” seklinde konustu.

“S­TAN­DART­LA­RA UY­GUN URET­MI­YOR­SA­NIZ BA­SA­RI­LI OLA­MAZ­SI­NIZ”
­AR­DIN­DAN ko­nus­ma­yi dev­ra­lan T­SE Bas­ka­ni Hu­lu­si Sen­türk, ‘Kü­re­sel Eko­nomide Standardizasyon ve Bel­ge­len­dir­me­nin St­ra­te­jik Öne­mi” ko­nu­lu ko­nus­ma yap­ti. Sen­türk, Tür­ki­ye’­nin kü­re­sel eko­no­mi­ler ara­sin­da yer ala­bil­me­si için sa­na­yi­ci­nin stan­dart­la­ra uy­gun üre­tim yap­ma­nin bir adim da­ha öte­si­ne ge­çe­rek, stan­dart­la­ri be­lir­le­yen güç ol­ma­si ge­rek­ti­gi­ni söy­le­di. ­Hu­lu­si Sen­türk, “Is­ter des­tek ve­re­lim is­ter kar­si çi­ka­lim, kü­re­sel­les­me bu­gün dün­ya­da bir re­a­li­te­dir. Do­la­yi­siy­la ül­ke­ler bu re­a­li­te­yi göz önün­de bu­lun­dur­mak zo­run­da­dir. Kü­re­sel­les­me­nin te­me­li­ni ise eko­no­mik kü­re­sel­les­me olus­tur­mak­ta­dir. Biz de ya­sa­nan sü­re­cin ge­rek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­re­bil­mek ve bu sü­reç­te var ola­bil­mek için ge­rek­li ön­lem­le­ri al­mak mec­bu­ri­ye­tin­de­yiz. Kü­re­sel eko­no­mi­nin da­yan­di­gi en önem­li te­mel­ler­den bir ta­ne­si stan­dar­di­zas­yon­dur. Çün­kü kü­re­sel eko­no­mi­nin ol­maz­sa ol­ma­zi stan­dart­tir. Uret­ti­gi­niz bir par­çayi o ürü­ne mon­te ede­bil­me­niz için o ürü­nün stan­dar­ti­na uy­gun ol­ma­si la­zim. Ak­si tak­dir­de bu üre­ti­mi­ni­zin hiç­bir an­la­mi yok. Do­la­yi­siy­la stan­dart­lar, dün­ya eko­no­mi­sin­de öne­mi hiz­la ar­tan bir kav­ram­dir. Eger stan­dart­la­ra ha­kim de­gil­se­niz ve stan­dart­la­ra uy­gun üre­tim ger­çek­les­tir­mi­yor­sa­niz kü­re­sel pa­zar­da ba­sa­ri­li ol­ma san­si­niz yok” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web