Büyük Torbalı

700 fabrikadan kan toplanacak

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
700 fabrikadan kan toplanacak
205 Görüntüleme
20 Şubat 2013 - 7:18
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Türkiye Kizilay Dernegi Izmir Kan Bagisi Merkezi, Torbali’daki fabrikalardan ve esnaftan kan toplayacak. Kurum yetkilileri, konu hakkinda kendilerine yardimci olmasi için Ticaret Odasi ve Esnaf Odasi’ni ziyaret etti.

DU­ZEN­LI ola­rak Tor­ba­li’­da kan ba­gi­si alan Tür­ki­ye Ki­zi­lay Der­ne­gi Iz­mir Kan Ba­gi­si Mer­ke­zi, sim­di ye­ni bir pro­je­ye da­ha im­za at­ma­ya ha­zir­la­ni­yor. Da­ha ön­ce si­ya­si par­ti­le­ri, si­vil top­lum ör­güt­le­riy­le is bir­li­gi ya­pa­rak kan top­la­yan mer­kez, sim­di de il­çe­de bu­lu­nan fab­ri­ka­lar­dan, es­naf­tan ve ka­mu ku­ru­lu­su per­so­nel­le­rin­den kan ba­gis­la­ri­ni ka­bul ede­cek. Dün il­çe­ye ge­len Iz­mir Ki­zi­lay Kan Mer­ke­zi Mü­dü­rü Bu­rak Yur­da­kul ve Kan Ba­gis­çi­si Ka­za­nim Uz­ma­ni Se­vi­lay Ko­çak, ko­nu hak­kin­da Ti­ca­ret Oda­si ile Es­naf Oda­si’n­dan yar­dim is­te­di. TTO yet­ki­li­le­ri, fab­ri­ka sa­hip­le­riy­le ir­ti­ba­ta ge­çip, ça­li­san­la­rin kan­la­ri­ni ver­me­si ko­nu­sun­da ara­ci­lik ede­cek. “Ne ka­dar kan top­lar­sak o ka­dar ha­yat kur­ta­ri­riz” di­yen Bu­rak Yur­da­kul, “Bu ko­nu­da her­ke­sin du­yar­li­lik gös­ter­me­si­ni bek­li­yo­ruz” de­di.

­AD­LI­YE ÇA­LI­SAN­LA­RI DA KAN VE­RE­CEK
­KI­ZI­LAY yet­ki­li­le­ri, önü­müz­de­ki pa­zar­te­si gü­nü Ka­pa­li Pa­zar Ye­ri’n­de kan ba­gi­si ara­ci­nin ge­le­rek kan ala­ca­gi­ni, kan ba­gi­sin­da bu­lun­mak is­te­yen­le­ri da­vet et­tik­le­ri­ni söy­le­di. Ki­zi­lay, 2012 yi­lin­da Iz­mir ge­ne­lin­de 102 bin, Ege Böl­ge­si ge­ne­lin­de ise 270 bin üni­te kan top­la­di. Geç­ti­gi­miz ay­lar­da Be­sik­tas­li­lar Der­ne­gi’n­den 47, Fe­ner­bah­çe­li­ler Der­ne­gi’n­den de 47 üni­te kan alan Ki­zi­lay, bu ba­gis­la­ri sim­di fab­ri­ka­lar­da ka­bul ede­cek. Öte yan­dan Ki­zi­lay araç­la­ri 4 Mart Pa­zar­te­si gü­nü Tor­ba­li Ad­li­ye­si önün­de ad­li­ye ça­li­san­la­ri­nin kan ba­gis­la­ri­ni da ka­bul ede­cek. Tor­ba­li’­da bin­ler­ce fab­ri­ka ça­li­san­la­rin­dan kan al­ma­yi plan­la­yan ku­rum, bu kam­pan­ya için is­ve­ren­le­rin des­te­gi­ni be­li­yor. Ki­zi­lay, ay­ri­ca Es­naf Oda­si ara­ci­li­giy­la da il­çe­de­ki es­naf­tan kan al­ma­yi plan­li­yor.

­“IS­VE­REN­LER­DEN DU­YAR­LI­LIK BEK­LI­YO­RUZ”
­HA­VA­LA­RIN so­guk ol­ma­si ve in­san­la­rin ça­lis­ma­la­rin­dan ötü­rü kan ba­gi­si araç­la­ri­nin ol­du­gu böl­ge­le­re ge­lip kan ver­me­dik­le­ri­ni be­lir­ten Dr. Bu­rak Yur­da­kul, “Tor­ba­li hal­ki kan ver­me ko­nu­sun­da ol­duk­ça du­yar­li. Ama is­çi ken­ti ol­du­gun­dan ötü­rü in­san­lar kan ba­gi­si alan araç­la­ri­mi­zin ol­du­gu böl­ge­ye gel­mek­te si­kin­ti çe­ki­yor. Bu yüz­den fab­ri­ka­lar­la is bir­li­gi yap­ma ka­ra­ri al­dik. Ti­ca­ret Oda­si yet­ki­li­le­ri­nin bi­ze yar­dim et­me­si için gel­dik. Is­ve­ren­ler de ka­bul eder­se iyi bir se­kil­de kan top­la­riz. Top­la­nan bu kan­lar bir gün kan ba­gis­çi­si­nin ken­di­si­ne de la­zim ola­bi­lir. Ör­ne­gin Tor­ba­li Dev­let Has­ta­ne­si hiç kan ba­gi­si al­mi­yor, çün­kü ora­nin ka­ni­ni biz te­min edi­yo­ruz. Her­ke­sin du­yar­li­lik gös­ter­me­si­ni bek­li­yo­ruz” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web