Büyük Torbalı

Hamalliktan patronluga

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Hamalliktan patronluga
529 Görüntüleme
07 Mayıs 2013 - 8:30
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Tam 35 yil önce hamallik yapan Nazim Yildiz tarafindan kurulan Yildizlar Kuruyemis, simdilerde büyük bir firma. 3 farkli markayla kuruyemis ve çerezcilik  sektöründe faaliyet gösteren firma büyümeye devam ediyor.

­TOR­BA­LI’­NIN en kök­lü ku­ru­ye­mis­çi­le­rin­den olan Na­zim Yil­diz ve og­lu Fa­tih ta­ra­fin­dan 1978 yi­lin­da ku­ru­lan Yil­diz­lar Ku­ru­ye­mis, sek­tö­rün zir­ve­si­ne dog­ru adim adim iler­li­yor. Ha­mal­lik­la is dün­ya­si­na ati­lan Na­zim Yil­diz, da­ha son­ra ta­nis­ti­gi ku­ru­ye­mis­çi­lik­te, ba­sa­mak­la­ri bi­rer iki­ser çik­ti. 2005 yi­lin­da fir­ma­yi dev­ra­lan Fa­tih Yil­diz, ba­sa­ri çi­ta­si­ni da­ha da yu­ka­ri­la­ra ta­si­di. Uzun yil­lar bo­yun­ca Ege Böl­ge­si’n­de­ki çev­re il ve il­çe­le­re Sez­gi­ner mar­ka­siy­la top­tan çe­rez ve ku­ru­ye­mis sa­ti­si ya­pan Yil­diz­lar Ku­ru­ye­mis, 5 ay ön­ce Fa­tih Yil­diz Ku­ru­ye­mis mar­ka­siy­la pe­ra­ken­de sa­ti­sa bas­la­di. Ilk su­be­si­ni de Sa­dik Ile­ri Bul­va­ri’­na açan fir­ma, sim­di­ler­de il­çe mer­ke­zi­ne ikin­ci su­be­si­ni aç­ma­ya ha­zir­la­ni­yor. Yil­diz­lar Ku­ru­ye­mis, Bal­se­ker mar­ka­siy­la da lo­kum sek­tö­rün­de boy gös­te­ri­yor. 30 çe­sit lo­kum üre­ten fir­ma, es­siz lez­ze­tiy­le dik­kat çe­ki­yor.

35 YIL ÖN­CE BAS­LA­YAN SE­RU­VEN
­TOR­BA­LI’­NIN ta­nin­mis es­naf­la­rin­dan olan 58 ya­sim­da­ki Na­zim Yil­diz, da­ha 18 ya­sin­day­ken is dün­ya­si­na atil­di. Ha­mal­lik ya­pan Na­zim Yil­diz, gün­lük 20 ila 30 ton ara­sin­da yük ta­si­yor­du. 5 yil bo­yun­ca çe­sit­li yer­ler­de ha­mal­lik ya­pa­rak ge­çi­mi­ni sag­la­yan Na­zim Yil­diz, çok si­kin­ti­li dö­nem­ler­den geç­tik­ten son­ra bir ku­ru­ye­mis­çi­nin ya­nin­da ise bas­la­di. Ima­lat­ha­ne­de is­çi ola­rak ça­li­san Yil­diz, 5 yi­lin ar­din­dan mes­le­gi en in­ce ay­rin­ti­si­na ka­dar ög­ren­di. 1978 yi­lin­da sim­di­ki Ka­pa­li Pa­zar Ye­ri’n­de bu­lu­nan dük­kan­lar­dan bi­ri­ni ki­ra­la­yan Na­zim Yil­diz, bu­ra­da çe­rez ve ku­ru­ye­mis sa­ti­si­na bas­la­di. Yil­diz Ku­ru­ye­mis ad­li is­let­mey­le ki­sa sü­re­de adi­ni du­yu­ran Yil­diz, sek­tör­de yük­sel­me­ye bas­la­di.

­FIR­MA­NIN BA­SI­NA UNI­VER­SI­TE­LI FA­TIH GEÇ­TI
­U­ZUN yil­lar bo­yun­ca çe­rez ve ku­ru­ye­mis sek­tö­rün­de hiz­met ve­ren Na­zim Yil­diz, da­ha son­ra is­le­ri Mug­la Uni­ver­si­te­si Ka­mu Yö­ne­ti­mi Fa­kül­te­si me­zu­nu olan og­lu Fa­tih­’e dev­ret­ti. 2005 yi­lin­dan bu ya­na is­le­rin ba­sin­da olan Fa­tih Yil­diz, fir­ma­ya ku­rum­sal bir kim­lik ka­zan­dir­di. Sez­gi­ner mar­ka­siy­la top­tan sa­tis ya­pan fir­ma, Ege Böl­ge­si’n­de­ki tam 400 nok­ta­ya ürün sa­ti­si ger­çek­les­ti­ri­yor. Yil­diz­lar Ku­ru­ye­mis, Fa­tih Yil­diz Ku­ru­ye­mis mar­ka­siy­la pe­ra­ken­de sek­tö­rü­ne adim at­ti. 5 ay ön­ce Sa­dik Ile­ri Bul­va­ri’n­da ilk ma­ga­za­si­ni açan Fa­tih Yil­diz Ku­ru­ye­mis, sim­di­ler­de ikin­ci ma­ga­za­si­ni aç­mak için ça­li­si­yor. Ikin­ci ma­ga­za­nin yil içe­ri­sin­de il­çe mer­ke­zi­ne açil­ma­si plan­la­ni­yor.

3 MAR­KAY­LA EGE’­DE
­HIJ­YE­NIK bir or­tam­da ka­li­te­li hiz­met su­nan fir­ma, gün­lük ola­rak 200 çe­sit ürü­nü müs­te­ri­le­ri­nin da­mak zev­ki­ne su­nu­yor. Si­yah üzüm lo­ku­mun­dan An­go­la kah­ve­si­ne ka­dar yüz­ler­ce çe­sit çe­rez ve ku­ru­ye­mis ürü­nü bü­yük be­ge­ni top­lu­yor. Sis­tem­li bir bü­yü­me ile ku­rum­sal­las­tik­la­ri­ni di­le ge­ti­ren Fa­tih Yil­diz: “Yap­ti­gi­miz bu mes­lek­le gu­rur du­yu­yo­ruz. Bu sek­tör­de ka­li­te­li hiz­me­ti­miz­le sü­rek­li bü­yü­me­yi ar­zu­lu­yo­ruz. Bu dog­rul­tu­da da ya­ti­rim­la­ri­miz de­vam edi­yor. 3 fark­li mar­kay­la üç ay­ri sek­tör­de­yiz. Ken­di­miz üre­tip, yi­ne ken­di­miz sa­ti­yo­ruz. Ka­li­te­den as­la ödün ver­mi­yo­ruz. He­de­fi­miz, sek­tö­rün zir­ve­si­ne çik­mak” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web