REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Hasereleri suyun gücüyle yenecek

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Hasereleri suyun gücüyle yenecek
171 Görüntüleme
18 Mart 2013 - 7:21
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Çay­ba­si’­da üre­tim ya­pan Chyr­sa­med, su baz­li ha­se­re ürü­nü ile ha­se­re­le­re son ve­ri­yor. Av­ru­pa­nin en çok ter­cih edi­len ürü­nü olan Chry­sa­med In­sek­ti­sit, fir­ma­nin lo­ko­mo­tif ürü­nü ola­cak.
­TUR­KI­YE’­NIN ve Av­ru­pa’­nin ön­de ge­len kim­ya sa­na­yi fir­ma­la­rin­dan olan Chry­sa­med, Tür­ki­ye’­nin ilk su baz­li ha­se­re ila­ci­ni üret­ti. Av­ru­pa’­ya ger­çek­les­tir­di­gi ih­ra­cat­la dik­kat çe­ken fir­ma, Chry­sa­med In­sek­ti­sit ile sek­tör­de bü­yü­me­yi he­def­li­yor. Fir­ma, bu yil içe­ri­sin­de Arap ül­ke­le­ri, Tür­ki dev­let­ler ve Af­ri­ka pa­za­ri­na yö­nel­me­yi plan­li­yor. Ha­li­ha­zir­da 10 ül­ke­ye ih­ra­cat ya­pan Chry­sa­med, bu yil içe­ri­sin­de bu sa­yi­yi 20’­ye çi­kar­mak is­ti­yor. Dün­ya­nin dört bir ya­ni­na ih­ra­cat ya­pa­rak 4 mev­sim ak­tif ha­le gel­mek is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten Chry­sa­med Yö­ne­tim Ku­ru­lu Bas­ka­ni Ra­be­no Sag­man, “Su baz­li ye­ni ürü­nü­müz­le bir­lik­te pa­zar pa­yi­mi­zi art­tir­mak is­ti­yo­ruz. Nor­mal ilaç­lar­da ha­se­re­ler ölür­ken, ken­di tek­no­lo­ji­miz ve AR­GE eki­bi­miz ta­ra­fin­dan üre­ti­len Chry­sa­med In­sek­ti­sit ise ha­se­re­yi or­tam­dan uzak­las­ti­ri­yor” de­di.

­AV­RU­PA’­DA EN ÇOK TER­CIH EDI­LEN URUN
­U­ZUN yil­lar Avus­tur­ya’­da ya­sa­yan Ma­ki­ne Mü­hen­di­si Yu­suf Ak­tas ta­ra­fin­dan Çay­ba­si Ma­hal­le­si’n­de 12 bin 500 met­re­ka­re­lik alan­da 16 mil­yon eu­ro­ya ku­ru­lan Chry­sa­med, Av­ru­pa’­nin en bü­yük en­teg­re ilaç te­si­si ol­ma özel­li­gi­ne sa­hip. In­san ve çev­re sag­li­gi­na faz­la­siy­la önem ve­ren Chry­sa­med, geç­ti­gi­miz ay­lar­da ye­ni bir ya­pi­lan­ma­ya git­ti. Yö­ne­tim ku­ru­lu bas­kan­li­gi­na ge­ti­ri­len Ra­be­no Sag­man ile bas­la­yan de­gi­sim, eki­bin bü­yük bir bö­lü­mün­de ger­çek­les­ti­ril­di. Kad­ro­lar­da re­vi­ze­ye gi­di­lir­ken, Chry­sa­med ise ki­sa sü­re­de si­nif at­la­di. 200­’ü as­kin ürün ga­mi bu­lu­nan ku­ru­lus, özel­lik­le AR­GE eki­bi­ne önem ve­ri­yor. Chry­sa tek­no­lo­ji­si ile ge­lis­ti­ri­len ürün­ler, Av­ru­pa’­da en çok ter­cih edi­len ürün­ler ara­sin­da yer ali­yor. Chyr­sa­med, lo­ko­mo­tif ürü­nü su baz­li ha­se­re ila­ci ile dün­ya ge­ne­lin­de ta­ni­nir bir mar­ka ol­ma­yi he­def­li­yor.

­KAL­KAN GÖ­RE­VI GÖ­RU­YOR
­SI­CAK­LA bir­lik­te ha­se­re­le­rin or­ta­ya çik­ma­si, va­tan­das­la­ri kim­ye­vi mü­ca­de­le ilaç­la­ri­na yö­nelt­ti. Bun­la­rin bü­yük bir bö­lü­mü ise en­fek­si­yon ve cilt ra­hat­siz­lik­la­ri­na yol açi­yor. Chry­sa­med bu ko­nu­da ge­lis­tir­di­gi sol­vent, PBO ve iti­ci gaz içer­me­yen, ko­ku ve le­ke yap­ma­yan, yüz­de 99­’u su olan ge­nis spekt­rum­lu ha­se­re ila­ci ile dik­kat çe­ki­yor. Bu ürün; ka­rin­ca, ha­mam bö­ce­gi ve tah­ta­ku­ru­su ol­mak üze­re bir­çok ha­se­re­ye kar­si et­ki­li. Ha­va­la­rin isin­ma­si ve yaz ay­la­ri­nin bas­la­ma­siy­la bir­lik­te or­ta­ya çi­kan si­nek, siv­ri­si­nek, uçan ve yü­rü­yen ha­se­re­le­re kar­si et­ki­li olan Chry­sa­med In­sek­ti­sit­’in en bü­yük özel­li­gi, kal­kan gö­re­vi yap­ma­si. Kul­la­nil­di­gi alan­da ade­ta kal­kan gö­re­vi ya­pan ürün, her tür­lü ha­se­re­nin böl­ge­ye gir­me­si­ni en­gel­li­yor.

­HA­SE­RE­YE GE­ÇIT YOK
­HA­SE­RE­LER­LE sa­va­sir­ken in­san sag­li­gi­na ve çev­re­ye du­yar­li ürün­ler­den des­tek alin­ma­si fik­ri­ni sa­vu­nan Chry­sa­med, bu ko­nu­da ge­lis­tir­di­gi su baz­li ha­se­re ila­ci­na ise faz­la­siy­la gü­ve­ni­yor. Ha­se­re­le­re kar­si dog­ru yön­tem­le sa­vas­ma­nin öne­mi­ne vur­gu ya­pan Ra­be­no Sag­man, “Su baz­li ila­ci­miz­la ha­se­re­yi öl­dür­me­ye ça­lis­mak ye­ri­ne, on­la­rin ya­sam alan­la­ri­miz­dan uzak dur­ma­la­ri­ni sag­li­yo­ruz. Kim­ye­vi ilaç­la­rin ço­gun­luk­la in­san sag­li­gi­na ve do­ga­ya za­rar ver­di­gi bi­li­nen bir ger­çek­tir. Chry­sa­med tek­no­lo­ji­si ile üre­ti­len su baz­li ha­se­re ilaç­la­ri ha­se­re­le­ri ze­hir­le­ye­rek de­gil, si­nir sis­tem­le­ri­ni et­ki­le­ye­rek çö­züm sag­la­mak­ta­dir. Chry­sa­med tek­no­lo­ji­si, za­rar­li­la­ri uy­gu­lan­di­gi ya­sam alan­la­rin­dan uzak tu­tu­yor, et­ki­si 3 aya ka­dar de­vam edi­yor. Chry­sa­med, Al­man TUV ve LGA la­bo­ra­tu­var­la­rin­da 32 ay­ri kim­ya­sal de­ney­de in­ce­len­mis olup, tüm de­ney­ler­den ge­çe­rek Av­ru­pa stan­dart­la­ri­na uy­gun­luk ra­po­ru al­mis­tir” de­di.

­A­LA­NI KO­RU­YOR
­AV­RU­PA’­DA en çok ter­cih edi­len ürü­nün su baz­li ha­se­re ilaç­la­ri ol­du­gu­nu ifa­de eden Sag­man, Tür­ki­ye’­de ise ge­nel­lik­le ae­ro­sol­lu ürün­le­rin kul­la­nil­di­gi­ni be­lirt­ti. Bu ürün­le­rin hay­van­la­ri öl­dür­me­di­gi­ni be­lir­ten Sag­man, “Hay­van, ko­ku­ya tep­ki­me ola­rak ölü tak­li­di ya­pi­yor. An­cak da­ha son­ra mu­tas­yo­na ug­ra­yip bu ürü­ne kar­si ba­gi­sik­lik sag­li­yor. Ge­lis­tir­di­gi­miz ürün ise su na­no par­ça­la­ra ay­ri­li­yor ve ha­se­re­le­rin vü­cu­dun­da­ki gö­ze­nek­ler­den içe­ri gi­re­rek on­la­ri felç edi­yor. Ay­ri­ca ye­re si­kil­di­gin­da, hay­van­lar ken­di ara­la­rin­da ile­ti­si­me ge­çe­rek böl­ge­ye ge­lin­me­me­si ko­nu­sun­da bir­bir­le­ri­ni uya­ri­yor. Bu sa­ye­de de ha­se­re­ler ber­ta­raf edi­le­rek, alan ko­ru­ma al­ti­na ali­ni­yor. Tür­ki­ye’­de ye­ni ye­ni rag­bet olu­su­yor. Bu­nun­la il­gi­li bir rek­lam fil­mi ha­zir­li­yo­ruz. Zin­cir ma­ga­za­lar­da çok güç­lü­yüz ve ec­za­ne­ler­de de güç­lü ol­mak is­ti­yo­ruz” di­ye ko­nus­tu.

­10 MIL­YON EU­RO­LUK YE­NI YA­TI­RIM

DUN­YA­YA ya­yil­ma­yi he­def­le­yen Chry­sa­med­’in ken­di AR­GE eki­bi bu­lu­nu­yor. Ure­ti­len ürün­ler en az 5 test­ten ge­çi­yor. Ta­ma­men Türk tek­no­lo­ji­si­nin kul­la­nil­di­gi 200­’ün üze­rin­de ürü­nün ruh­sa­ti bu­lu­nu­yor. De­ne­yim­li bir kad­ro­ya sa­hip olan fir­ma, ISO 9001 ve ISO 14001 bel­ge­le­ri­ne sa­hip. Önü­müz­de­ki dö­nem is sag­li­gi ve gü­ven­li­gi bel­ge­si olan 180001 için de gi­ri­sim­ler­de bu­lu­nu­la­cak ve yil­so­nu­na ka­dar bu bel­ge de ali­na­cak. Chry­sa­med, üre­tim ile il­gi­li ola­rak da GMP bel­ge­si ala­rak ih­ra­cat­ta ra­kip­le­ri­nin önü­ne geç­me­yi he­def­li­yor. Fir­ma, ITOB’­da sa­hip ol­du­gu 10 bin met­re­ka­re­lik alan­da 8 bin met­re­ka­re ka­pa­li ala­na sa­hip bir fab­ri­ka da­ha ku­ra­cak. 10 mil­yon eu­ro­luk bu ya­ti­rim ile ma­ki­ne ya­ti­ri­mi da ya­pi­la­cak. Ure­ti­min bir bö­lü­mü de bu fab­ri­ka­ya kay­di­ri­la­cak ve tek­no­lo­ji­ye de da­ha faz­la önem ve­ri­le­cek.

­HE­DEF, 4 MEV­SIM AK­TIF OL­MAK

IH­RA­CAT­TA ye­ni­den ya­pi­la­nan Chry­sa­med, ha­li­ha­zir­da 10 Av­ru­pa ül­ke­si­ne ih­ra­cat ya­pi­yor. 2013 yi­li içe­ri­sin­de ih­raç edi­len ül­ke sa­yi­si­ni art­tir­mak is­te­yen fir­ma, bu ko­nu­da bü­yük bir ça­lis­ma ya­pi­yor. Dün­ya­da dört mev­si­min ay­ni an­da ya­san­di­gi­ni söy­le­yen Ra­be­no Sag­man, “Biz de her ül­ke­ye ürün ih­raç ede­rek dört mev­sim ak­tif ol­ma­yi he­def­li­yo­ruz. Mi­sir, Ye­men, Ni­jer­ya, Azer­bay­can, Rus­ya ve çev­re ül­ke­ler­le gö­rüs­me­ler de­vam edi­yor. Yil­so­nu­na ka­dar ih­ra­cat yap­ti­gi­miz ül­ke sa­yi­si­ni 20’­ye çi­kar­ma­yi ar­zu­lu­yo­ruz” de­di. Öte yan­dan Chyr­sa­med, 1011 Ni­san ta­rih­le­rin­de Lond­ra’­da­ki bir fu­a­ra ka­ti­la­rak ürün­le­ri­ni ta­ni­ta­cak.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web