Büyük Torbalı

Hasereleri suyun gücüyle yenecek

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Hasereleri suyun gücüyle yenecek
260 Görüntüleme
18 Mart 2013 - 7:21
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Çay­ba­si’­da üre­tim ya­pan Chyr­sa­med, su baz­li ha­se­re ürü­nü ile ha­se­re­le­re son ve­ri­yor. Av­ru­pa­nin en çok ter­cih edi­len ürü­nü olan Chry­sa­med In­sek­ti­sit, fir­ma­nin lo­ko­mo­tif ürü­nü ola­cak.
­TUR­KI­YE’­NIN ve Av­ru­pa’­nin ön­de ge­len kim­ya sa­na­yi fir­ma­la­rin­dan olan Chry­sa­med, Tür­ki­ye’­nin ilk su baz­li ha­se­re ila­ci­ni üret­ti. Av­ru­pa’­ya ger­çek­les­tir­di­gi ih­ra­cat­la dik­kat çe­ken fir­ma, Chry­sa­med In­sek­ti­sit ile sek­tör­de bü­yü­me­yi he­def­li­yor. Fir­ma, bu yil içe­ri­sin­de Arap ül­ke­le­ri, Tür­ki dev­let­ler ve Af­ri­ka pa­za­ri­na yö­nel­me­yi plan­li­yor. Ha­li­ha­zir­da 10 ül­ke­ye ih­ra­cat ya­pan Chry­sa­med, bu yil içe­ri­sin­de bu sa­yi­yi 20’­ye çi­kar­mak is­ti­yor. Dün­ya­nin dört bir ya­ni­na ih­ra­cat ya­pa­rak 4 mev­sim ak­tif ha­le gel­mek is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten Chry­sa­med Yö­ne­tim Ku­ru­lu Bas­ka­ni Ra­be­no Sag­man, “Su baz­li ye­ni ürü­nü­müz­le bir­lik­te pa­zar pa­yi­mi­zi art­tir­mak is­ti­yo­ruz. Nor­mal ilaç­lar­da ha­se­re­ler ölür­ken, ken­di tek­no­lo­ji­miz ve AR­GE eki­bi­miz ta­ra­fin­dan üre­ti­len Chry­sa­med In­sek­ti­sit ise ha­se­re­yi or­tam­dan uzak­las­ti­ri­yor” de­di.

­AV­RU­PA’­DA EN ÇOK TER­CIH EDI­LEN URUN
­U­ZUN yil­lar Avus­tur­ya’­da ya­sa­yan Ma­ki­ne Mü­hen­di­si Yu­suf Ak­tas ta­ra­fin­dan Çay­ba­si Ma­hal­le­si’n­de 12 bin 500 met­re­ka­re­lik alan­da 16 mil­yon eu­ro­ya ku­ru­lan Chry­sa­med, Av­ru­pa’­nin en bü­yük en­teg­re ilaç te­si­si ol­ma özel­li­gi­ne sa­hip. In­san ve çev­re sag­li­gi­na faz­la­siy­la önem ve­ren Chry­sa­med, geç­ti­gi­miz ay­lar­da ye­ni bir ya­pi­lan­ma­ya git­ti. Yö­ne­tim ku­ru­lu bas­kan­li­gi­na ge­ti­ri­len Ra­be­no Sag­man ile bas­la­yan de­gi­sim, eki­bin bü­yük bir bö­lü­mün­de ger­çek­les­ti­ril­di. Kad­ro­lar­da re­vi­ze­ye gi­di­lir­ken, Chry­sa­med ise ki­sa sü­re­de si­nif at­la­di. 200­’ü as­kin ürün ga­mi bu­lu­nan ku­ru­lus, özel­lik­le AR­GE eki­bi­ne önem ve­ri­yor. Chry­sa tek­no­lo­ji­si ile ge­lis­ti­ri­len ürün­ler, Av­ru­pa’­da en çok ter­cih edi­len ürün­ler ara­sin­da yer ali­yor. Chyr­sa­med, lo­ko­mo­tif ürü­nü su baz­li ha­se­re ila­ci ile dün­ya ge­ne­lin­de ta­ni­nir bir mar­ka ol­ma­yi he­def­li­yor.

­KAL­KAN GÖ­RE­VI GÖ­RU­YOR
­SI­CAK­LA bir­lik­te ha­se­re­le­rin or­ta­ya çik­ma­si, va­tan­das­la­ri kim­ye­vi mü­ca­de­le ilaç­la­ri­na yö­nelt­ti. Bun­la­rin bü­yük bir bö­lü­mü ise en­fek­si­yon ve cilt ra­hat­siz­lik­la­ri­na yol açi­yor. Chry­sa­med bu ko­nu­da ge­lis­tir­di­gi sol­vent, PBO ve iti­ci gaz içer­me­yen, ko­ku ve le­ke yap­ma­yan, yüz­de 99­’u su olan ge­nis spekt­rum­lu ha­se­re ila­ci ile dik­kat çe­ki­yor. Bu ürün; ka­rin­ca, ha­mam bö­ce­gi ve tah­ta­ku­ru­su ol­mak üze­re bir­çok ha­se­re­ye kar­si et­ki­li. Ha­va­la­rin isin­ma­si ve yaz ay­la­ri­nin bas­la­ma­siy­la bir­lik­te or­ta­ya çi­kan si­nek, siv­ri­si­nek, uçan ve yü­rü­yen ha­se­re­le­re kar­si et­ki­li olan Chry­sa­med In­sek­ti­sit­’in en bü­yük özel­li­gi, kal­kan gö­re­vi yap­ma­si. Kul­la­nil­di­gi alan­da ade­ta kal­kan gö­re­vi ya­pan ürün, her tür­lü ha­se­re­nin böl­ge­ye gir­me­si­ni en­gel­li­yor.

­HA­SE­RE­YE GE­ÇIT YOK
­HA­SE­RE­LER­LE sa­va­sir­ken in­san sag­li­gi­na ve çev­re­ye du­yar­li ürün­ler­den des­tek alin­ma­si fik­ri­ni sa­vu­nan Chry­sa­med, bu ko­nu­da ge­lis­tir­di­gi su baz­li ha­se­re ila­ci­na ise faz­la­siy­la gü­ve­ni­yor. Ha­se­re­le­re kar­si dog­ru yön­tem­le sa­vas­ma­nin öne­mi­ne vur­gu ya­pan Ra­be­no Sag­man, “Su baz­li ila­ci­miz­la ha­se­re­yi öl­dür­me­ye ça­lis­mak ye­ri­ne, on­la­rin ya­sam alan­la­ri­miz­dan uzak dur­ma­la­ri­ni sag­li­yo­ruz. Kim­ye­vi ilaç­la­rin ço­gun­luk­la in­san sag­li­gi­na ve do­ga­ya za­rar ver­di­gi bi­li­nen bir ger­çek­tir. Chry­sa­med tek­no­lo­ji­si ile üre­ti­len su baz­li ha­se­re ilaç­la­ri ha­se­re­le­ri ze­hir­le­ye­rek de­gil, si­nir sis­tem­le­ri­ni et­ki­le­ye­rek çö­züm sag­la­mak­ta­dir. Chry­sa­med tek­no­lo­ji­si, za­rar­li­la­ri uy­gu­lan­di­gi ya­sam alan­la­rin­dan uzak tu­tu­yor, et­ki­si 3 aya ka­dar de­vam edi­yor. Chry­sa­med, Al­man TUV ve LGA la­bo­ra­tu­var­la­rin­da 32 ay­ri kim­ya­sal de­ney­de in­ce­len­mis olup, tüm de­ney­ler­den ge­çe­rek Av­ru­pa stan­dart­la­ri­na uy­gun­luk ra­po­ru al­mis­tir” de­di.

­A­LA­NI KO­RU­YOR
­AV­RU­PA’­DA en çok ter­cih edi­len ürü­nün su baz­li ha­se­re ilaç­la­ri ol­du­gu­nu ifa­de eden Sag­man, Tür­ki­ye’­de ise ge­nel­lik­le ae­ro­sol­lu ürün­le­rin kul­la­nil­di­gi­ni be­lirt­ti. Bu ürün­le­rin hay­van­la­ri öl­dür­me­di­gi­ni be­lir­ten Sag­man, “Hay­van, ko­ku­ya tep­ki­me ola­rak ölü tak­li­di ya­pi­yor. An­cak da­ha son­ra mu­tas­yo­na ug­ra­yip bu ürü­ne kar­si ba­gi­sik­lik sag­li­yor. Ge­lis­tir­di­gi­miz ürün ise su na­no par­ça­la­ra ay­ri­li­yor ve ha­se­re­le­rin vü­cu­dun­da­ki gö­ze­nek­ler­den içe­ri gi­re­rek on­la­ri felç edi­yor. Ay­ri­ca ye­re si­kil­di­gin­da, hay­van­lar ken­di ara­la­rin­da ile­ti­si­me ge­çe­rek böl­ge­ye ge­lin­me­me­si ko­nu­sun­da bir­bir­le­ri­ni uya­ri­yor. Bu sa­ye­de de ha­se­re­ler ber­ta­raf edi­le­rek, alan ko­ru­ma al­ti­na ali­ni­yor. Tür­ki­ye’­de ye­ni ye­ni rag­bet olu­su­yor. Bu­nun­la il­gi­li bir rek­lam fil­mi ha­zir­li­yo­ruz. Zin­cir ma­ga­za­lar­da çok güç­lü­yüz ve ec­za­ne­ler­de de güç­lü ol­mak is­ti­yo­ruz” di­ye ko­nus­tu.

­10 MIL­YON EU­RO­LUK YE­NI YA­TI­RIM

DUN­YA­YA ya­yil­ma­yi he­def­le­yen Chry­sa­med­’in ken­di AR­GE eki­bi bu­lu­nu­yor. Ure­ti­len ürün­ler en az 5 test­ten ge­çi­yor. Ta­ma­men Türk tek­no­lo­ji­si­nin kul­la­nil­di­gi 200­’ün üze­rin­de ürü­nün ruh­sa­ti bu­lu­nu­yor. De­ne­yim­li bir kad­ro­ya sa­hip olan fir­ma, ISO 9001 ve ISO 14001 bel­ge­le­ri­ne sa­hip. Önü­müz­de­ki dö­nem is sag­li­gi ve gü­ven­li­gi bel­ge­si olan 180001 için de gi­ri­sim­ler­de bu­lu­nu­la­cak ve yil­so­nu­na ka­dar bu bel­ge de ali­na­cak. Chry­sa­med, üre­tim ile il­gi­li ola­rak da GMP bel­ge­si ala­rak ih­ra­cat­ta ra­kip­le­ri­nin önü­ne geç­me­yi he­def­li­yor. Fir­ma, ITOB’­da sa­hip ol­du­gu 10 bin met­re­ka­re­lik alan­da 8 bin met­re­ka­re ka­pa­li ala­na sa­hip bir fab­ri­ka da­ha ku­ra­cak. 10 mil­yon eu­ro­luk bu ya­ti­rim ile ma­ki­ne ya­ti­ri­mi da ya­pi­la­cak. Ure­ti­min bir bö­lü­mü de bu fab­ri­ka­ya kay­di­ri­la­cak ve tek­no­lo­ji­ye de da­ha faz­la önem ve­ri­le­cek.

­HE­DEF, 4 MEV­SIM AK­TIF OL­MAK

IH­RA­CAT­TA ye­ni­den ya­pi­la­nan Chry­sa­med, ha­li­ha­zir­da 10 Av­ru­pa ül­ke­si­ne ih­ra­cat ya­pi­yor. 2013 yi­li içe­ri­sin­de ih­raç edi­len ül­ke sa­yi­si­ni art­tir­mak is­te­yen fir­ma, bu ko­nu­da bü­yük bir ça­lis­ma ya­pi­yor. Dün­ya­da dört mev­si­min ay­ni an­da ya­san­di­gi­ni söy­le­yen Ra­be­no Sag­man, “Biz de her ül­ke­ye ürün ih­raç ede­rek dört mev­sim ak­tif ol­ma­yi he­def­li­yo­ruz. Mi­sir, Ye­men, Ni­jer­ya, Azer­bay­can, Rus­ya ve çev­re ül­ke­ler­le gö­rüs­me­ler de­vam edi­yor. Yil­so­nu­na ka­dar ih­ra­cat yap­ti­gi­miz ül­ke sa­yi­si­ni 20’­ye çi­kar­ma­yi ar­zu­lu­yo­ruz” de­di. Öte yan­dan Chyr­sa­med, 1011 Ni­san ta­rih­le­rin­de Lond­ra’­da­ki bir fu­a­ra ka­ti­la­rak ürün­le­ri­ni ta­ni­ta­cak.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web