Büyük Torbalı

Otobandan giris sanayiyi uçurur

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Otobandan giris sanayiyi uçurur
490 Görüntüleme
08 Mart 2013 - 7:32
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

 Torbali OSB ve Torbali Ticaret Odasi Baskanligi, Izmir-Aydin Otobani’ndan ilçeye giris verilmesi amaciyla Ulastirma Bakanligi’na dilekçe verdi. Yeniköy bölgesinde açilacak giris, hem yatirimciyi hem de turisti Torbali’ya çekecek

­E­GE Böl­ge­si Sa­na­yi Oda­si (EB­SO) ön­cü­lü­gün­de 2004 yi­lin­da ku­ru­lan ve yak­la­sik 5 bin ki­si­ye is­tih­dam sag­la­ya­cak olan Tor­ba­li Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si’­nin alt­ya­pi ça­lis­ma­la­rin­da so­na yak­la­sil­di. 3,5 mil­yon li­ra­lik ya­ti­rim­la ta­mam­la­na­cak olan alt­ya­pi in­sa­a­ti­nin, önü­müz­de­ki ay­lar­da ta­mam­lan­ma­si bek­le­ni­yor. Hem or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­sin­de hem de Met­ro­po­lis An­tik Ken­ti’n­de ça­lis­ma­lar tüm hi­ziy­la sü­rüyor. Böl­ge için ol­duk­ça önem­li bir ça­lis­ma­ya im­za atil­di. OSB yet­ki­li­le­ri ve Tor­ba­li Ti­ca­ret Oda­si yet­ki­li­le­ri, Ulas­tir­ma ve De­niz­ci­lik Ba­kan­li­gi’­na Iz­mir Ay­din Oto­ba­ni’n­dan hem an­tik ken­te hem de OSB’­ye gi­ris ve­ril­me­si için izin is­te­di. Ba­kan Bi­na­li Yil­di­rim­’a su­nu­lan tek­li­fin ar­din­dan he­ye­can­li bek­le­yis bas­la­di. Ka­ra­yol­la­ri 2. Böl­ge Mü­dür­lü­gü’­ne ko­nu hak­kin­da ta­li­mat ve­ril­di­gi­ni be­lir­ten yet­ki­li­ler, sim­di­ler­de ça­lis­ma­nin ya­pil­ma­si­ni he­ye­can­la bek­li­yor. Oto­ban­dan böl­ge­ye gi­ris sag­lan­ma­si du­ru­mun­da ise böl­ge­ye hem tu­ristlerin hem de sa­na­yi ya­ti­rim­ci­la­ri­nin akin ede­ce­gi be­lir­ti­li­yor.

­OSB VE TTO, BA­KAN­LI­GA DOS­YA SUN­DU
­TOR­BA­LI’­NIN iki önem­li de­ge­ri Tor­ba­li Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si ve Met­ro­po­lis An­tik Ken­ti’­ne can su­yu ola­cak olan Iz­mir­Ay­din Oto­ban­i’n­dan gi­ris­le­rin ve­ril­me­si için böl­ge ya­ti­rim­ci­la­ri­nin gö­zü ve ku­la­gi Ulas­tir­ma ve De­niz­ci­lik Ba­kan­li­gi’n­da.  Tor­ba­li Ti­ca­ret Oda­si, ko­nuy­la il­gi­li ola­rak geç­ti­gi­miz ay­lar­da ba­kan­lik­tan oto­ban­dan ge­çen tu­rist ka­fi­le­le­ri­nin Met­ro­po­lis An­tik Ken­ti’­ne da­ha ra­hat ula­sa­bil­me­si için gi­ris çi­kis ve­ril­me­si­ni ta­lep et­mis­ti. IZ­BAN açi­li­si­na ge­len Ba­kan Bi­na­li Yil­di­rim­’a, Tor­ba­li Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Yö­ne­tim Ku­ru­lu ta­ra­fin­dan da ge­çis iz­ni ve­ril­me­si için bir dos­ya su­nul­du. Su­nu­lan dos­ya­da hem ça­lis­ma­lar hak­kin­da bil­gi ve­ril­di, hem de böl­ge­ye ge­le­cek olan ya­ti­rim­lar için oto­ban gi­ris çi­kis­la­ri­nin ne de­re­ce önem­li ol­du­gu­na de­gi­nil­di. Ba­kan­li­gin ko­nu hak­kin­da ka­ra­yol­la­ri­na ta­li­mat ve­r­di­gi ög­re­nil­di. Böl­ge­ye ya­ti­rim yap­mak is­te­yen fir­ma­lar, ça­lis­ma­la­rin bit­me­si­ni dört göz­le bek­li­yor.

­ÇO­LAR: SA­BIR­LA BEK­LI­YO­RUZ
­OR­GA­NI­ZE Sa­na­yi Böl­ge­si’n­de alt­ya­pi ça­lis­ma­la­ri­nin yüz­de 90’­inin ta­mam­lan­di­gi­ni be­lir­ten Tor­ba­li OSB Mü­dü­rü Ab­dil Ço­lar, “Su­ an­da ça­lis­ma­la­ri­mi­zi sür­dü­rü­yo­ruz. Ya­ti­rim ya­pan fir­ma­lar için çok önem­li. Çün­kü bu fir­ma­lar bu­ra­ya gel­di­gin­de, Tor­ba­li mer­ke­zi bu tra­fi­gi kal­dir­maz. Ko­nuy­la il­gi­li ba­kan­li­ga bil­gi su­nul­du. Umu­du­muz en ki­sa za­man­da ça­lis­ma­nin ta­mam­la­nip yol­dan gi­ris çi­kis için izin ve­ril­me­si. Bü­yük bir sa­bir­la ça­lis­ma­la­rin bas­la­til­ma­si­ni bek­li­yo­ruz” di­ye ko­nus­tu.

­BU­LUS: KO­NUY­LA YA­KIN­DAN IL­GI­LE­NI­YO­RUZ
­IZ­MIR­Ay­din Oto­ba­ni’n­dan böl­ge­ye gi­ris ve­ril­me­si için Ulas­tir­ma ve De­niz­ci­lik Ba­kan­li­gi’­na bas­vu­ru­la­rin ya­pil­di­gi­ni ve bu ko­nu­da ik­ti­dar par­ti­si­nin Tor­ba­li aya­gi ola­rak ko­nu­yu ya­kin­dan ta­kip et­tik­le­ri­ni söy­le­yen AK Par­ti Il­çe Bas­kan Yar­dim­ci­si Tur­gut Bu­lus: Bu ko­nuy­la Il Bas­kan Yar­dim­ci­miz Be­kir Pak­de­mir ya­kin­dan il­gi­le­ni­yor.Oto­ban­dan böl­ge­ye gi­ris ve­ril­me­si ge­re­kir. Bu­nun ya­pil­ma­si ha­lin­de böl­ge­ye ya­ti­rim­ci ve tu­rist aki­ni bas­la­ya­cak. In­sal­lah en ki­sa za­man­da böl­ge­ye gi­ris çi­kis yol­la­ri için izin ve­ri­le­cek. Ge­rek OSB ge­rek­se de Met­ro­po­lis sa­ye­sin­de Tor­ba­li’­da is­siz­li­ge nes­ter vu­ru­la­cak. Bu isin üze­rin­de has­sa­si­yet­le du­ru­yo­ruz” de­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web