Büyük Torbalı

TTO’dan patron yapan kurs

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
TTO’dan patron yapan kurs
197 Görüntüleme
01 Mart 2013 - 7:29
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

TTO ve KOS­GEB or­tak­li­giy­la dü­zen­le­nen Uy­gu­la­ma­li Gi­ri­sim­ci­lik Egi­ti­mi’­nin bil­gi­len­dir­me top­lan­ti­si dün ya­pil­di. Top­lan­ti­ya ka­ti­lan Ça­nak­çi, yil­da üç kez ya­pi­lan gi­ri­sim­ci­lik egi­tim­le­ri­nin bun­dan böy­le ta­lep ol­duk­ça ya­pi­la­ca­gi­ni söy­le­di.

­TOR­BA­LI Ti­ca­ret Oda­si ve KOS­GEB is bir­li­giy­le sür­dü­rü­len Uy­gu­la­ma­li Gi­ri­si­mci­lik Egi­ti­mi’­nin bil­gi­len­dir­me top­lan­ti­si dün dü­zen­len­di. Uçün­cü­sü ya­pi­la­cak olan egi­tim­de, genç gi­ri­sim­ci­le­rin ken­di is yer­le­ri­ni kur­ma­la­ri­na im­kan sag­lan­ma­si amaç­la­ni­yor. TTO Mec­lis Sa­lo­nu’n­da ger­çek­les­ti­ri­len bil­gi­len­dir­me top­lan­ti­si, sa­at 15.30’­da gerçeklestirildi. Egi­tim­ler ise 923 Mart ta­rih­le­ri ara­sin­da de­vam ede­cek. Top­lan­ti­ya KOS­GEB Gü­ney Hiz­met­le­ri Böl­ge Mü­dü­rü Mus­ta­fa Ça­nak­çi, TTO Mec­lis Bas­ka­ni Ab­dul­va­hap Ol­gun, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Bas­ka­ni Beh­çet Çi­nar ve çok sa­yi­da gi­ri­sim­ci ada­yi ka­til­di. Sa­lo­na sig­ma­yan ba­zi kur­si­yer­ler ise bil­gi­len­dir­me top­lan­ti­si­ni ayak­ta din­le­mek zo­run­da kal­di. Top­lan­ti­da ya­pi­lan ko­nus­ma­lar­da özel­lik­le ka­din gi­ri­sim­ci­le­rin kurs­la­ra rag­bet gös­te­rmesi ve bu­nun ül­ke eko­no­mi­si için önem­li ol­du­gu­ vurgulandi

­ “KURS­LAR, IS­SIZ­LI­GE NES­TER VU­RU­YOR”
­TOP­LAN­TI­NIN mo­de­ra­tör­lü­gü­nü ya­pan TTO Mec­lis Bas­ka­ni Ab­dul­va­hap Ol­gun, Ti­ca­ret Oda­si ola­rak Uy­gu­la­ma­li Gi­ri­sim­ci­lik Egi­tim­le­ri­’ni böl­ge­de ya­pan ilk oda ol­ma özel­li­gi­ni ta­si­dik­la­ri­ni söy­le­di. Bu hiz­me­tin önem­li ol­du­gu­nu vur­gu­la­yan Ol­gun, “Da­ha ön­ce ve­ri­len egi­tim­ler­de kre­di alan­lar ol­du. Öz­gün fi­kir­le­ri olan­la­r ve iyi bir yol ha­ri­ta­si dü­zen­le­yen­ler kre­di­ler­den fay­da­lan­di. Biz­ler özel­lik­le ba­yan­la­rin ve genç gi­ri­sim­ci­le­rin yö­nel­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Uma­rim bu egi­tim­le­ri­miz Tor­ba­li­mi­za is ve as ola­rak ge­ri dö­ner” de­di. Ar­din­dan söz alan Beh­çet Çi­nar Tor­ba­li’­da nü­fus pat­la­ma­si ya­san­di­gi­ni ve tüm vi­la­yet­ler­den in­san­la­rin gel­di­gi­ni be­lir­te­rek sun­la­ri söy­le­di, “Nü­fus pat­la­ma­si ya­sanan bir il­çe­de, en bü­yük so­ru­nu­muz is­siz­lik. Bu kurs­lar is­siz­li­ge nes­ter vu­ru­yor. Bu­nun önü­ne ge­çil­me­si için ve gi­ri­sim­ci­le­rin des­tek­len­me­si için ça­lis­ma­lar ya­pil­ma­si ge­re­ki­yor. TTO ola­rak bu bö­lüm­de yer al­mak adi­na, KOS­GEB ile bu kurs­la­ri yap­ma­yi plan­la­dik. Iki yil­dir ya­pi­yo­ruz ve yap­ma­ya da de­vam ede­ce­giz. Ka­til­di­gi­niz için he­pi­ni­ze te­sek­kür ede­rim”dedi.

­KA­DIN­LA­RA VE GENÇ­LE­RE ÇAG­RI YAP­TI
­GI­RI­SIM­CI­LIK denin­ce akil­la­ra is­tih­da­min ve is­tih­dam ya­ra­til­ma­si­nin gel­di­gi­ni be­lir­ten Mus­ta­fa Ça­nak­çi, Iz­mir­’in Tür­ki­ye’­de en bü­yük is­siz in­sa­n kitlesine sa­hip olan il ol­du­gu­nu TU­IK­’in aras­tir­ma­la­ri­na da­ya­na­rak ka­ti­lim­ci­la­ra ak­tar­di. Ul­ke­nin ya­ri­sin­dan faz­la­si­nin ka­din ol­du­gu­nu ve bir di­ger ço­gun­lu­gun ise genç­ler­den olus­tu­gu­nu di­le ge­ti­ren Ça­nak­çi, “Ki­si­le­rin ken­di isi­ne yön­len­di­ril­me­si çok önem­li­dir. TU­IK ra­kam­la­ri­na gö­re 2 mil­yon 400 bin ka­yit­li is­siz var. Iz­mir’­de ise bu sayi her za­man ül­ke or­ta­la­ma­si­nin üze­rin­de ol­du. Iz­mir, 81 ilin için­de en faz­la is­si­ze sa­hip il. Yüz­de 26 is gü­cü­ne da­hil ol­ma­yan 500 bin ka­din ve genç var. Do­la­yi­si ile gi­ri­sim­ci­lik bu an­lam­da çok bü­yük önem ka­za­ni­yor. Özel­lik­le ka­din­la­ri­mi­zin ve genç­le­ri­mi­zin gi­ri­sim­ci­li­ge yön­len­di­ril­me­si da­ha da önem­li. Dün­ya­da her yüz ka­din­dan 50 ta­ne­si eko­no­mi­ye da­hil ol­mak­ta. Av­ru­pa Bir­li­gi’n­de ise yüz­de 78 ci­va­rin­da, ül­ke­miz­de  yüz­de 22 ci­va­rin­da. Biz, her yüz ka­din­dan 75 ta­ne­si­ni atil tu­tu­yo­ruz eko­no­mi­ye ka­ta­mi­yo­ruz. Ka­din­la­rin eko­no­mi­ye atil­ma­si­ni is­ti­yo­ruz” de­di.

KURS SAYISI 2013’TE DAHA DA ARTACAK

­MUS­TA­FA Ça­nak­çi ise yap­ti­gi ko­nus­ma­da özel­lik­le ka­din gi­ri­sim­ci­le­ri ve genç gi­ri­sim­ci­le­ri bu egi­tim­le­re ka­ti­lip pro­je ha­zir­la­ma­la­ri ve kre­di­ler­den fay­da­lan­ma­ya da­vet et­ti. Ki­sa­ca KOS­GEB hak­kin­da bil­gi ve­ren Ça­nak­çi, gi­ri­sim­ci­li­gin 20. yüz­yil­dan bu­ya­na eko­no­mik bü­yü­me, is­tih­dam ya­rat­ma sos­yal iler­le­me­nin te­mel fak­tö­rü ola­rak ka­bul edil­di­gi­ni, hem dev­let eliy­le, hem ye­rel yö­ne­tim­ler­le hem de üni­ver­si­te ve oda­lar ka­na­liy­la des­tek­len­me­ye bas­lan­di­gi­ni söy­le­di. Tor­ba­li’­da­ki gi­ri­sim­ci­le­re müj­de ve­re­rek kurs­la­rin de­vam ede­ce­gi­ni di­le ge­ti­ren Ça­nak­çi, “T­TO’­nun bi­zim­le yap­tik­la­ri bu üçün­cü egi­tim için ken­di­le­ri­ne te­sek­kür edi­yo­rum. Bu­ra­dan ben­de bir müj­de ve­re­yim, bun­dan son­ra egi­tim­ler yil­da 3 kez de­gil, ye­ni mev­zu­at­ta dü­zen­len­di, ih­ti­yaç ol­du­gu müd­det­çe bu pro­je­yi yü­rü­te­ce­giz”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web