Büyük Torbalı

­­E­sad’­dan ka­çip yi­ka­ma­ci ol­du

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­­E­sad’­dan ka­çip yi­ka­ma­ci ol­du
991 Görüntüleme
02 Mayıs 2013 - 8:35
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Su­ri­ye’­de de­vam eden sa­vas yü­zün­den yüz­ler­ce in­san ül­ke­le­rin­den ka­çip Tür­ki­ye’­ye si­gin­di. Bun­lar­dan ba­zi­la­ri Tor­ba­li’­da ha­yat­la­ri­ni sür­dü­rü­yor. Ara­la­rin­dan bu­lu­nan Mer­van Ali isim­li Su­ri­ye­li va­tan­das ise Uz­man Oto Yi­ka­ma is­let­me­sin­de yi­ka­ma­ci­lik ya­pi­yor

­SA­VAS­TAN ka­ça­rak Tor­ba­li’­ya ge­len Su­ri­ye­li ai­le­ler, Ata­türk Ma­hal­le­si’n­de ha­yat mü­ca­de­le­si ve­ri­yor. Ai­le­le­rin tek is­tek­le­ri, ül­ke­le­rin­de­ki sa­va­sin bir an ön­ce son bul­ma­si. Tor­ba­li’­da çok sa­yi­da Su­ri­ye­li va­tan­das bu­lu­nu­yor. Bun­lar­dan bi­ri de 27 ya­sin­da­ki Mer­van Ali isim­li va­tan­das. 3 ay ön­ce Su­ri­ye’­nin Ha­lep­çe seh­rin­den ka­çip Tor­ba­li’­ya gel­di­gi­ni ifa­de eden Ali, il­çe­de ise bas­la­di. Uz­man Oto Yi­ka­ma is­let­me­sin­den Erol Kö­se, ka­pi­la­ri­ni Su­ri­ye­li ve sa­vas mag­du­ru olan Mer­van Ali’­ye aç­ti.

“­TOR­BA­LI’­DA KAL­MAK IS­TI­YO­RUM”
3 AY ön­ce Su­ri­ye’­nin Ha­lep­çe böl­ge­sin­de sa­va­sin üst se­vi­ye­de ol­du­gu böl­ge­den ai­le­si ile Tor­ba­li’­ya gel­di­gi­ni ifa­de eden Mer­van Ali, zor gün­ler ge­çir­dik­le­ri­ni ifa­de et­ti. Su­ri­ye’­de ne­ler ya­sa­di­gi­ni ga­ze­te­mi­ze an­la­tan Ali, sa­vas böl­ge­si­ni an­la­tir­ken bi­le cüm­le­le­ri bo­ga­zin­da dü­güm­le­ni­yor. Su­ri­ye’­de ya­sa­nan olay­da ai­le­sin­den kim­se­yi kay­bet­me­den sa­vas ala­nin­dan ka­ça­rak Tür­ki­ye’­ye si­gin­dik­la­ri­ni söy­le­yen 27 ya­sin­da­ki Mer­van Ali, Türk­çe bil­me­dik­le­ri için zor­lan­dik­la­ri­ni söy­le­di. “3 ay ön­ce Tor­ba­li’­ya gel­dik. Ai­le­min bir kis­mi fark­li se­hir­le­re git­ti. Ben de bu­ra­da bu­lu­nan ak­ra­ba­la­ri­min ya­ni­na gel­dim. Bir sü­re son­ra ken­di ih­ti­yaç­la­ri­mi kar­si­la­mak için is ara­ma­ya çik­tim. Te­sa­dü­fen gel­di­gim is­let­me­de Uz­man Oto Yi­ka­ma is­let­me sa­hip­le­ri­ne der­di­mi an­lat­tim ve on­lar da ba­na gü­ve­ne­rek ise al­di­lar. Su an yak­la­sik 1 ay­dir ça­li­si­yo­rum. Is­let­me sa­hip­le­rin­den Al­lah ra­zi ol­sun. Isi­me böy­le de­vam eder­sem Tür­ki­ye’­de kal­mak is­ti­yo­rum. Bir da­ha ke­sin­lik­le Su­ri­ye’­ye git­mek is­te­mi­yo­rum” di­ye ko­nus­tu.

­“IN­SAN­LIK GÖ­RE­VI­MI­ZI YAP­TIK”
­YAK­LA­SIK 1 ay ön­ce Uz­man Oto Yi­ka­ma is­let­me­si­ne ge­len ve is is­te­yen Mer­van Ali’­nin umut­la­ri ye­ser­di. Is­let­me sa­hi­bi Erol Kö­se ta­ra­fin­dan Su­ri­ye­li va­tan­da­sa ve­ri­len is ise çev­re es­naf­lar­dan tak­dir edil­di. Su­ri­ye­li va­tan­da­si is­siz güç­süz bi­ra­ka­ma­ya­ca­gi için ken­di ya­nin­da is im­ka­ni sag­la­di­gi­ni di­le ge­ti­ren is­let­me sa­hi­bi Erol Kö­se, “Biz­ler dü­se­ne eli­mi­zi uzat­mak zo­run­da­yiz. Su­ri­ye­li va­tan­da­sin du­ru­mu­nu duy­du­gum va­kit ken­di­si­ne is im­ka­ni ver­mek zo­run­da ol­du­gu­mu dü­sün­düm. Yak­la­sik 1 ay­dir Mer­van Ali ya­ni­miz­da ça­li­si­yor ve ken­di­sin­den ga­yet mem­nu­nuz. Ken­di­si ile Kürt­çe ko­nu­sup an­la­si­yo­ruz” sek­lin­de ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web