REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
REKLAM ALANI

(160x600px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Büyük Torbalı

REKLAM ALANI

(980x100px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

­­Me­di­fe­ma Has­ta­ne­si ay so­nun­da açi­la­cak

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­­Me­di­fe­ma Has­ta­ne­si ay so­nun­da açi­la­cak
1.406 Görüntüleme
21 Şubat 2013 - 7:20
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ay­ran­ci­lar­’a in­sa edi­len ve 30 mil­yon do­la­ra mal olan Özel Me­di­fe­ma Has­ta­ne­si için ar­tik ge­ri sa­yim bas­la­di. Sag­lik Ba­kan­li­gi ile ya­pi­la­cak gö­rüs­me ve ruh­sat­lan­dir­ma­nin ar­din­dan, has­ta­ne­nin ay so­nun­da hiz­me­te açil­ma­si he­def­le­ni­yor.

­BAL­ÇO­VA Özel Ömür Tip Mer­ke­zi ile Bu­ca Özel Do­ruk Tip Mer­ke­zi’­nin or­tak­la­sa ola­rak ha­ya­ta ge­çir­di­gi has­ta­ne pro­je­sin­de so­na ge­lin­di. Ay­ran­ci­lar­’a in­sa edi­len has­ta­ne res­men ta­mam­lan­di. Bi­na­nin iç ve dis di­zay­ni ta­mam­la­nir­ken, kul­la­ni­la­cak olan tib­bi mal­ze­me­ler de yer­les­ti­ril­di. Çev­re dü­zen­le­me­si de ta­mam­la­nan has­ta­ne, yak­la­sik 30 mil­yon do­la­ra mal ol­du. Men­de­res Hav­za­si’­na hi­tap ede­cek olan Özel Me­di­fe­ma Has­ta­ne­si’­nin ay so­nun­da hiz­me­te açil­ma­si he­def­le­ni­yor. 2011 yi­lin­da te­me­li ati­lan has­ta­ne; Tor­ba­li, Ga­zi­e­mir, Men­de­res, Urk­mez, Ba­yin­dir, Ki­raz, Ti­re, Öde­mis, Men­de­res gi­bi yak­la­sik 15 il­çe­ye hi­tap ede­cek.

­DEV HAS­TA­NE 1 BU­ÇUK YIL­DA TA­MAM­LAN­DI
­TOR­BA­LI’­NIN en bü­yük ma­hal­le­lerin­den olan Ay­ran­ci­lar, Iz­mir­’e 30, Tor­ba­li mer­ke­ze ise sa­de­ce 15 ki­lo­met­re me­sa­fe­de. Iz­mir­Ay­din Ka­ra­yo­lu üze­rin­de bu­lu­nan Ay­ran­ci­lar’­da halk, sa­at 17.00?­den son­ra ve haf­ta­son­la­ri bir ig­ne yap­tir­mak için da­hi ol­sa Tor­ba­li ve­ya Iz­mir­’e git­mek zo­run­da ka­li­yor­du. Yil­lar­dan be­ri sag­lik ala­nin­da so­run ya­sa­yan Ay­ran­ci­lar hal­ki, has­ta­ne si­kin­ti­si­ni her plat­form­da di­le ge­ti­ri­yor­du. Nü­fu­su 30 bi­ne da­ya­nan Ay­ran­ci­lar, son yil­lar­da ya­ti­rim­ci­la­rin il­gi oda­gi ol­mus­tu. 2007 yi­lin­da yüz­de 114,9’­luk ar­tis hi­ziy­la nü­fu­su en çok ar­tan böl­ge olan Ay­ran­ci­lar­’in has­ta­ne so­ru­nu­na ise Bal­ço­va Özel Ömür Tip Mer­ke­zi ile Bu­ca Özel Do­ruk Tip Mer­ke­zi’­nin or­tak­li­gin­da ku­ru­lan Özel Me­di­fe­ma Has­ta­ne­si son ve­re­cek. Tem­muz 2011’­de 7 bin 500 met­re­ka­re­lik bir ala­na in­sa edi­len has­ta­ne, ar­tik ta­mam­lan­di. Iz­mir­Ay­din As­fal­ti üze­rin­de­ki has­ta­ne­nin res­men hiz­me­te gir­me­si için ge­ri sa­yim bas­la­di.

­YA­TAK SA­YI­SI 63’­TEN 104­’E ÇI­KA­RI­LA­CAK
­ILK kaz­ma­nin vu­rul­ma­sin­dan son­ra bü­yük bir hiz­la ger­çek­les­ti­ri­len pro­je­nin ka­ba in­sa­a­ti, ki­sa bir sü­re için­de ta­mam­lan­di. 7 bin 500 met­re­ka­re­lik bir ala­na ku­ru­lan has­ta­ne­nin ya­pi­min­da 600 ton de­mir kul­la­ni­lir­ken, 5 bin met­re­küp be­ton dö­kül­dü. 4 kat­li has­ta­ne­de her tür­lü ame­li­yat ya­pi­la­cak ve has­ta­ne bün­ye­sin­de 11 ye­tis­kin yo­gun ba­kim, 9 ta­ne de ye­ni do­gan yo­gun ba­kim ser­vi­si bu­lu­na­cak. Dis giy­dir­me­le­ri ve çev­re dü­zen­le­me­si ya­pi­lan has­ta­ne, mo­dern gö­rü­nü­müy­le sim­di­den Ay­ran­ci­lar­’a çok ya­kis­ti. Sag­lik Ba­kan­li­gi ile bir gö­rüs­me ya­pa­cak­la­ri­ni be­lir­ten fir­ma­nin or­tak­la­rin­dan Fa­tih Il­men, “Su an­da ruh­sat­lan­dir­ma ça­lis­ma­la­ri ya­pi­yo­ruz. Bu pro­se­dü­rü ger­çek­les­tir­dik­ten son­ra da has­ta­ne­mi­zi ay so­nun­da res­men hiz­me­te aç­ma­yi he­def­li­yo­ruz. Ilk etap­ta 63 ya­tak sa­yi­si ile has­ta­ne­miz hiz­met ve­re­cek. En ki­sa za­man­da da ya­tak sa­yi­si 104­’e ka­dar çi­ka­ri­la­cak” di­ye ko­nus­tu. Tor­ba­li ve çev­re il­çe­le­re hi­tap ede­cek olan has­ta­ne, Ay­ran­ci­lar­’a ye­ni bir kim­lik ka­zan­di­ra­cak.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web