Büyük Torbalı

­­Ta­­rim Ba­­kan­­li­­gi’ndan ova­­ya çi­­kar­­ma

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­­Ta­­rim Ba­­kan­­li­­gi’ndan ova­­ya çi­­kar­­ma
923 Görüntüleme
24 Haziran 2013 - 8:31
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Çev­­re­­sel Amaç­­li Ta­­rim Ara­­zi­­le­­ri­­nin Ko­­run­­ma­­si (Ça­­tak) Pro­­je­­si kap­­sa­­min­­da Ta­­rim Ba­­kan­­li­­gi’n­­dan ve 5 il­­den ge­­len yet­­ki­­li­­ler, Tor­­ba­­li  ova­­sin­­da in­­ce­­le­­me­­ler­­de bu­­lun­­du. Yet­­ki­­li­­ler, so­­nuç­­la­­rin se­­vin­­di­­ri­­ci ol­­du­­gu­­nu ve pro­­je­­nin her ge­­çen gün yay­­gin­­las­­ti­­gi­­ni söy­­le­­di­­ler.

­­GI­­DA, Ta­­rim ve Hay­­van­­ci­­lik Ba­­kan­­li­­gi’­­nin gön­­der­­di­­gi he­­yet ikin­­ci kez Tor­­ba­­li’­­ya çi­­kar­­ma yap­­ti. Geç­­ti­­gi­­miz haf­­ta­­lar­­da böl­­ge­­ye ge­­len yet­­ki­­li­­ler, Çev­­re­­sel Amaç­­li Ta­­rim Ara­­zi­­le­­ri­­nin Ko­­run­­ma­­si (Ça­­tak) Pro­­je­­si kap­­sa­­min­­da üre­­tim ya­­pan çift­­çi­­ler­­le bir ara­­ya ge­­le­­rek in­­ce­­le­­me­­ler­­de bu­­lun­­mus­­tu. Cu­­mar­­te­­si gü­­nü ise En­­teg­­re ve Kont­­rol­­lü Urün Yö­­ne­­ti­­mi (E­­KUY) Pro­­je­­si kap­­sa­­min­­da üre­­tim ya­­pan çift­­çi­­le­­rin tar­­la­­la­­ri­­na zi­­ya­­ret ya­­pil­­di. Zi­­ya­­re­­te Gi­­da, Ta­­rim ve Hay­­van­­ci­­lik Ba­­kan­­li­­gi Gi­­da ve Kont­­rol Ge­­nel Mü­­dür­­lü­­gü’n­­den Bit­­ki Ko­­ru­­ma Urün­­le­­ri Da­­i­­re Bas­­ka­­ni Dr. Ka­­dir Me­­lan, Fe­­o­­dan Pro­­je Da­­nis­­ma­­ni Ra­­ma­­zan Ke­­di­­ci, Pro­­fe­­sör Dr. Ib­­ra­­him Du­­man, Il­­çe Ta­­rim Mü­­dü­­rü Ke­­nan Uyar, Pro­­je So­­rum­­lu­­su Bah­­dir Er­­do­­gan ve An­­tal­­ya, Ay­­din, Ma­­ni­­sa, Mug­­la, Iz­­mir, Mer­­sin’­­den pro­­je­­den so­­rum­­lu çok sa­­yi­­da zi­­ra­­at mü­­hen­­di­­si ve ög­­ren­­ci­­ler ka­­til­­di.

P­­RO­­JE YAY­­GIN­­LA­­SA­­CAK
AH­­MET­­LI Kö­­yü çift­­çi­­le­­rin­­den Ah­­met Du­­man ve Mus­­ta­­fa Yön isi­­mi üre­­ti­­ci­­le­­rin tar­­la­­si­­na ya­­pi­­lan zi­­ya­­ret­­te, pro­­je­­nin so­­nuç­­la­­ri in­­ce­­len­­di ve çift­­çi­­le­­re sag­­la­­di­­gi fay­­da­­lar an­­la­­til­­di. EKUY pro­­je­­si­­nin Tor­­ba­­li’­­da 132 çift­­çi­­nin uy­­gu­­la­­di­­gi­­ni be­­lir­­ten yet­­ki­­li­­ler, sa­­yi­­nin her ge­­çen gün art­­ti­­gi­­na dik­­kat çek­­ti­­ler. Pro­­je kap­­sa­­min­­da ge­­rek çift­­çi­­le­­rin ge­­rek­­se de bu egi­­ti­­mi ve­­ren zi­­ra­­at mü­­hen­­dis­­le­­ri­­nin egi­­ti­­mim gör­­dük­­le­­ri­­ni ve ye­­rin­­de ça­­lis­­ma­­lar yap­­tik­­la­­ri­­ni be­­lir­­ten Bit­­ki Ko­­ru­­ma Urün­­le­­ri Da­­i­­re Bas­­ka­­ni Dr. Ka­­dir Me­­lan, “En­­teg­­re ve Kont­­rol­­lü Urün Yö­­ne­­ti­­mi” pro­­je­­si ve Bir­­les­­mis Mil­­let­­ler Gi­­da ve Ta­­rim Ör­­gü­­tü ta­­ra­­fin­­dan des­­tek­­le­­nen “Tür­­ki­­ye’­­de Ör­­tü­­al­­ti Seb­­ze, Mey­­ve ve Bag­­lar­­da En­­teg­­re Mü­­ca­­de­­le ve En­­teg­­re Urün Yö­­ne­­ti­­mi­­nin Yay­­gin­­las­­ti­­ril­­ma­­si” pro­­je­­si kap­­sa­­min­­da açik alan­­da seb­­ze üre­­ti­­min­­de tek­­nik ela­­man ve üre­­ti­­ci egi­­tim­­le­­ri­­ne de­­vam edi­­yo­­ruz. Bu­­ra­­da te­­o­­rik ola­­rak ko­­nu­­la­­ri is­­li­­yo­­ruz. Sim­­di­­ye ka­­dar pro­­je çok iyi gi­­di­­yor ve da­­ha da yay­­gin­­la­­sa­­cak” de­­di.

P­­RO­­JE 132 ÇIFT­­ÇI VE 68 DÖ­­NUM­­DE UY­­GU­­LA­­NI­­YOR
­­TOR­­BA­­LI’­­da EKUY pro­­je­­si­­nin 3 yil­­da 6 kat art­­ti­­gi­­ni be­­lir­­ten Ta­­rim Mü­­dü­­rü Ke­­nan Uyar ise sun­­la­­ri söy­­le­­di: “2010 yi­­lin­­da 44 üre­­ti­­ciy­­le 800 de­­kar­­lik bir ara­­zi­­de bu pro­­je uy­­gu­­la­­ni­­yor­­du. Su­­an­­da 132 çift­­çiy­­le 68 dö­­nüm­­lük ara­­zi­­de uy­­gu­­la­­ni­­yor. Bi­­re­­bir te­­mas­­lar ve Tar­­la Okul­­la­­ri sa­­ye­­sin­­de çift­­çi­­le­­ri­­miz bi­­linç­­len­­di ve al­­dik­­la­­ri olum­­lu so­­nuç­­la­­ri göz önün­­de bu­­lun­­du­­ra­­rak pro­­je­­ye da­­hil ol­­du­­lar. Köy­­ler­­de bu pro­­je ha­­ya­­ta ge­­çi­­ril­­di. Bu sis­­te­­mi yay­­gin­­las­­tir­­mak için se­­mi­­ner­­le­­ri­­miz, top­­lan­­ti­­la­­ri­­miz sü­­rek­­li de­­vam edi­­yor. Bu pro­­je hem çift­­çi­­mi­­ze, hem ül­­ke eko­­no­­mi­­mi­­ze hem de yer al­­ti su­­la­­ri­­mi­­za bü­­yük öl­­çü­­de fay­­da­­si var­­dir. 2010 yi­­lin­­dan bu ya­­na pro­­je­­ye da­­hil olan­­la­­rin sa­­yi­­si 6 kat art­­ti ve da­­ha da ar­­ta­­cak” de­­di.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web