Büyük Torbalı

­­Türk­­men­­köy, isik­­la­­ra ka­­vus­­tu

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­­Türk­­men­­köy, isik­­la­­ra ka­­vus­­tu
1.023 Görüntüleme
15 Nisan 2013 - 9:04
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ay­­ran­­ci­­lar­­’in, in­­san ve araç tra­­fi­­gi­­nin yogun oldugu yerlerden bi­­ri olan ve Ay­­ran­­ci­­lar Jan­­dar­­ma Ka­­ra­­kol Ko­­mu­­tan­­li­­gi’­­nin da bu­­lun­­du­­gu Türk­­men­­köy Kav­­sa­­gi, ya­­pi­­lan gi­­ri­­sim­­ler so­­nu­­cun­­da sin­­ya­­li­­zas­­yo­­na ka­­vus­­tu.

­­IZ­­MIR-­­Ay­­din Ka­­ra­­yo­­lu üze­­rin­­de bu­­lu­­nan ve bir­­çok evin bu­­lun­­du­­gu Türk­­men­­köy Kav­­sa­­gi’­­na, va­­tan­­das­­lar ve sü­­rü­­cü­­ler tra­­fik isi­­gi ko­­nul­­ma­­si­­ni is­­ti­­yor­­lar­­di. Bü­­yük Tor­­ba­­li Ga­­ze­­te­­si ola­­rak böl­­ge hal­­ki­­nin bu ta­­le­­bi­­ni geç­­ti­­gi­­miz yil­­lar­­da ga­­ze­­te­­miz­­de di­­le ge­­tir­­mis ve genis yer vermis­­tik. Çi­­kan ha­­ber­­ler ve AK Par­­ti­­li yö­­ne­­ti­­ci­­le­­rin de gi­­ri­­sim­­le­­ri son­­ra­­sin­­da ni­­ha­­yet so­­run çö­­zül­­dü. Ka­­ra­­yol­­la­­ri 2. Böl­­ge Mü­­dür­­lü­­gü’­­ne bag­­li ekip­­ler geç­­ti­­gi­­miz gün kav­­sak­­ta ça­­lis­­ma yap­­ti ve va­­tan­­das­­la­­rin bü­­yük bir me­­rak­­la bek­­le­­di­­gi sin­­ya­­li­­zas­­yon sis­­te­­mi­­ni yer­­les­­tir­­di. Cu­­mar­­te­­si gü­­nü ça­­lis­­ma­­ya bas­­la­­yan sin­­ya­­li­­zas­­yon sis­­te­­mi sa­­ye­­sin­­de, tra­­fik­­te bü­­yük bir ra­­hat­­la­­ma mey­­da­­na gel­­di.

­­SIN­­YA­­LI­­ZAS­­YON KU­­RUL­­DU
­­BU açik­­la­­ma­­lar­­dan son­­ra AK Par­­ti­­li yö­­ne­­ti­­ci­­ler, Türk­­men­­köy Kav­­sa­­gi’­­na gi­­de­­rek in­­ce­­le­­me­­ler­­de bu­­lun­­mus­­tu. In­­ce­­le­­me­­ler son­­ra­­sin­­da Ka­­ra­­yol­­la­­ri 2. Böl­­ge Mü­­dür­­lü­­gü’­­ne gi­­de­­rek In­­sa­­at Mü­­hen­­di­­si olan Böl­­ge Mü­­dü­­rü Ab­­dul­­ka­­dir Ura­­log­­lu’­­na so­­ru­­nu ilet­­mis­­ti. Böl­­ge Mü­­dü­­rü Ura­­log­­lu da ge­­rek­­li ça­­lis­­ma­­la­­ri ya­­pa­­cak­­la­­ri­­ni ve uy­­gun gö­­rül­­me­­si ha­­lin­­de sin­­ya­­li­­zas­­yon sis­­te­­mi­­ni ku­­ra­­cak­­la­­ri­­ni be­­lirt­­mis­­ti. Gö­­rev­­len­­di­­ri­­len tek­­nik ekip, böl­­ge­­de haf­­ta­­lar sü­­ren bir ça­­lis­­ma­­ya im­­za at­­ti. Bir­­çok ka­­za­­nin mey­­da­­na gel­­di­­gi kav­­sak­­ta ya­­pi­­lan ça­­lis­­ma­­lar son­­ra­­sin­­da sin­­ya­­li­­zas­­yon sis­­te­­mi­­nin ku­­rul­­ma­­si­­na ka­­rar ve­­ril­­di. Ekip­­ler, geç­­ti­­gi­­miz cu­­ma gü­­nü Türk­­men­­köy Kav­­sa­­gi’n­­da ça­­lis­­ma ya­­pa­­rak sin­­ya­­li­­zas­­yon sis­­te­­mi­­ni yer­­les­­tir­­di. Ya­­pi­­lan kont­­rol­­ler ve de­­ne­­me ça­­lis­­ma­­la­­ri son­­ra­­sin­­da da sis­­tem ça­­lis­­ti­­ril­­di. Isik­­lan­­dir­­ma­­la­­rin ça­­lis­­ti­­ril­­ma­­siy­­la bir­­lik­­te va­­tan­­das­­lar ko­­lay­­lik­­la kar­­si­­dan kar­­si­­ya ge­­çer­­ken, tra­­fik­­te­­ki teh­­li­­ke de en aza in­­di­­ril­­di.

­­VA­­TAN­­DAS­­LAR IS­­YAN ET­­MIS­­TI

TOR­­BA­­LI ge­­ne­­lin­­de bir­­çok nok­­ta­­da tra­­fik isik­­la­­ri ol­­ma­­si­­na rag­­men, son yil­­lar­­da ar­­tan araç ve in­­san sa­­yi­­si ile so­­run­­lar da bas gös­­ter­­me­­ye bas­­la­­di. Tra­­fi­­gin çok yo­­gun­­las­­ti­­gi Tor­­ba­­li’­­da, Iz­­mir­­Ay­­din Ka­­ra­­yo­­lu üze­­ri Türk­­men­­köy Kav­­sa­­gi’n­­da tra­­fik isik­­la­­ri­­nin ol­­ma­­ma­­si­­ni va­­tan­­das­­lar ya­­dir­­gi­­yor. Araç ve in­­san tra­­fi­­gi­­nin yo­­gun se­­kil­­de bu­­lun­­du­­gu kav­­sak­­ta za­­man za­­man ka­­za­­la­­rin ya­­san­­ma­­si, bu ta­­le­­bin ne ka­­dar hak­­li ol­­du­­gu­­nu gös­­te­­ri­­yor. Ay­­ran­­ci­­lar Jan­­dar­­ma Ka­­ra­­kol Ko­­mu­­tan­­li­­gi’­­nin ve Yo­­gurt­­çu­­lar Kö­­yü gi­­ris yo­­lu­­nun bu­­lun­­du­­gu kav­­sak­­ta in­­san ve araç tra­­fi­­gi­­nin çok yo­­gun ol­­ma­­si­­na rap­­men bir tra­­fik isi­­gi­­nin ol­­ma­­ma­­si si­­kin­­ti ya­­ra­­ti­­yor­­du. Va­­tan­­das­­lar, ar­­tik kav­­sak ci­­va­­ri­­na sin­­ya­­li­­zas­­yon isik­­la­­ri­­nin ko­­nul­­ma­­si­­nin sart ol­­du­­gu­­nu söy­­le­­ye­­rek, “Bu kav­­sak, Iz­­mir­­Ay­­din Ka­­ra­­yo­­lu üze­­rin­­de­­ki araç ve in­­san tra­­fi­­gi ba­­ki­­min­­dan en yo­­gun ol­­du­­gu yer­­ler­­den bi­­ri­­dir. Yüz­­ler­­ce nü­­fu­­sa sa­­hip bir ma­­hal­­le­­nin he­­men ya­­ni ba­­sin­­dan ge­­çen Iz­­mir­­Ay­­din Ka­­ra­­yo­­lu’­­na bir köy yo­­lu da bag­­lan­­ti­­li. Ay­­ri­­ca her gün on­­lar­­ca ki­­si­­nin gel­­di­­gi Ay­­ran­­ci­­lar Jan­­dar­­ma Ka­­ra­­kol Ko­­mu­­tan­­li­­gi’­­da bu böl­­ge­­de yer ali­­yor. Kav­­sak­­ta araç ve in­­san ge­­çis­­le­­ri ol­­duk­­ça faz­­la ve ni­­ha­­ye­­tin­­de bu­­ra­­da bir­­çok ka­­za mey­­da­­na gel­­mek­­te­­”.  dedi.
çok yo­­gun bir se­­kil­­de ya­­san­­di­­gi bu min­­ti­­ka­­ya mut­­la­­ka tra­­fik isik­­la­­ri ko­­nul­­ma­­li­­dir. Il­­gi­­li­­le­­rin bu ko­­nu­­da du­­yar­­li ol­­ma­­si­­ni bek­­li­­yo­­ruz”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web