Büyük Torbalı

­A­day ol­mak is­te­yen­ler a­ka­de­mi­ye bas­vu­ru­yor

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
­A­day ol­mak is­te­yen­ler a­ka­de­mi­ye bas­vu­ru­yor
955 Görüntüleme
27 Şubat 2013 - 7:40
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

AK Par­ti’­nin se­çim ön­ce­sin­de­ki Iz­mir’­deki son Si­ya­set Aka­de­mi­si, 29 Mart’­ta açi­la­cak. Tor­ba­li’­dan da bir­çok ki­si­nin ka­ti­la­ca­gi aka­de­mi­de, ka­ti­lim­ci­lar be­le­di­ye ve il ge­nel mec­li­si aday­li­gin­da ra­kip­le­ri­ne gö­re avan­taj ka­za­na­cak

IZ­MIR’­DE AK Par­ti ta­ra­fin­dan açi­la­cak olan Si­ya­set Aka­de­mi­si, 29 Mart’­ta bas­la­yip 4 Ma­yis’­ta son bu­la­cak. Ye­rel se­çim ön­ce­si son kez açi­la­cak aka­de­mi­de ilk der­si Ulas­tir­ma, De­niz­ci­lik ve Ha­ber­les­me Ba­ka­ni Bi­na­li Yil­di­rim ve­re­cek. AK Par­ti Il­çe Bas­ka­ni Ad­nan Ya­sar Gör­mez, ye­rel se­çim­ler­de aday ol­ma­yi dü­sü­nen­ler için aka­de­mi­ye ka­til­ma­nin zo­run­lu ol­du­gu­na dik­kat çe­ke­rek, “A­day­lik dö­ne­min­de kar­si­miz­da iki esit ki­si ka­lin­ca, si­ya­set aka­de­mi­sin­den ser­ti­fi­ka al­mis olan­la­rin isim­le­ri­ni ön­ce­lik­le ge­nel mer­ke­ze bil­di­re­ce­giz. Bu ko­nu­yu önem­si­yo­ruz. Is­te­yen her­kes ders­le­re ka­ti­la­bi­lir” dedi.

­SER­TI­FI­KA VE­RI­LE­CEK
­AK Par­ti ta­ra­fin­dan ger­çek­les­ti­ri­len Si­ya­set Aka­de­mi­si’­nin ders zi­li 29 Mart’­ta ça­la­cak. Geç­ti­gi­miz ay­lar­da met­ro­pol için açi­lan Si­ya­set Aka­de­mi­si’­ne 600 ki­si bas­vur­mus­tu. Bas­vu­ru­la­rin de­vam et­ti­gi Si­ya­set Aka­de­mi­si’n­de 30 yas al­ti ka­din­lar için 100, er­kek­ler için 200 li­ra bas­vu­ru üc­re­ti ali­ni­yor. Aka­de­mi­yi ba­sa­riy­la ta­mam­la­yan ka­ti­lim­ci­la­ra ser­ti­fi­ka ve­ril­me­si ve bu­nu al­ma­ya hak ka­za­nan­la­rin ye­rel mec­lis aday­lik­la­rin­da ra­kip­le­rin­den bir adim ön­de ol­ma­si ka­rar­las­ti­ril­di. Ders­ler cu­ma ve cu­mar­te­si gün­le­ri sa­at 19.00’­da bas­la­ya­cak ve 2 sa­at sü­re­cek. Se­kiz haf­ta­da 16 ders­le ta­mam­la­na­cak egi­tim için yüz­de 70 de­vam zo­run­lu­lu­gu ara­na­cak. Egi­ti­min so­nun­da 50 ve üs­tün­de pu­an alan­la­ra ser­ti­fi­ka ve­ri­le­cek. Ders­le­ri; ba­kan­lar, ge­nel bas­kan yar­dim­ci­la­ri, be­le­di­ye bas­kan­la­ri, aka­de­mis­yen­ler ve ge­li­sim uz­man­la­ri ve­re­cek. Aka­de­mi­de ‘De­ne­yim Pay­la­si­mi’ ko­nu­lu der­si, Ulas­tir­ma, De­niz­ci­lik ve Ha­ber­les­me Ba­ka­ni ve Iz­mir Mil­let­ve­ki­li Bi­na­li Yil­di­rim ve­re­cek. AK Par­ti Ge­nel Bas­kan Yar­dim­ci­si Nük­het Ho­tar ve Sü­ley­man Soy­lu da Si­ya­set Aka­de­mi­si ka­ti­lim­ci­la­ri­na bi­rer ders ve­re­rek tec­rü­be­le­ri­ni ak­ta­ra­cak­lar.

­GÖR­MEZ VE YÖ­NE­TI­MI DERS AL­MIS­TI
­AK Par­ti Tor­ba­li Il­çe Bas­ka­ni Ad­nan Ya­sar Gör­mez aka­de­mi­ye ka­ti­lan­la­ra ki­si­sel ge­li­sim der­si de ve­ri­le­ce­gi­ni be­lir­te­rek, “Ö­nü­müz­de ye­rel se­çim­ler var. Se­çim­de il ge­nel mec­lis­le­ri ve be­le­di­ye mec­lis­le­ri­ne aday ol­ma­yi dü­sü­nen ki­si­le­rin bu kurs­la­ra mut­la­ka ka­til­ma­la­ri­ni is­ti­yo­ruz. Bu bi­zim için se­çim ya­ri­sin­da bir kri­ter ola­cak” de­di. Da­ha ön­ce açi­lan aka­de­mi­ye, Il­çe Bas­ka­ni Ad­nan Ya­sar Gör­mez bas­ta ol­mak üze­re mev­cut yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ve bir­çok par­ti üye­si de ka­yit yap­ti­rip ders al­mis­ti.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web