Büyük Torbalı

“­Bas­ba­ka­ni­miz, Tür­ki­ye’­nin ­sah­si­ye­ti­ni zir­ve­ye çi­kar­di”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
“­Bas­ba­ka­ni­miz, Tür­ki­ye’­nin ­sah­si­ye­ti­ni zir­ve­ye çi­kar­di”
921 Görüntüleme
21 Şubat 2013 - 7:05
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

AK Par­ti Tes­ki­lat Bas­ka­ni Me­sut Sa­hin’­den MHP Il­çe Bas­kan Yar­dim­ci­si Tev­fik Ta­ner Ay­gü­nes­’e ce­vap gel­di. Bas­ba­ka­nin ül­ke­yi fe­la­ket­ten kur­tar­di­gi­ni söy­le­yen Sa­hin, bu yüz­den hal­kin yüz­de 50’­nin üze­rin­de oy ver­di­gi­ni be­lirt­ti.

­AK PAR­TI Tor­ba­li Il­çe Tes­ki­lat Bas­ka­ni Me­sut Sa­hin, dün yap­ti­gi ba­sin açik­la­ma­sin­da MHP Bas­kan Yar­dim­ci­si Tev­fik Ta­ner Ay­gü­nes­’e ce­vap ver­di. AK Par­ti ik­ti­da­ri­ni ve Bas­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­gan­’i eles­ti­ren Ay­gü­nes­’in, ön­ce­lik­le MHP ola­rak Tor­ba­li’­da BDP’­nin ar­din­da­ki 4. par­ti ol­mak­tan kur­tul­mak için ça­lis­ma­si ge­rek­ti­gi­ni be­lir­ten Sa­hin, “AK Par­ti’­den ön­ce bu mil­le­tin de­ger­le­ri­ni, mil­li duy­gu­la­ri­ni kö­rel­ten zih­ni­yet, sim­di çik­mis par­ti­mi­zi ve sa­yin bas­ba­ka­ni­mi­zi suç­lu­yor. Bu ül­ke­nin sah­si­ye­ti hiç­bir za­man ayak­lar al­ti­na alin­ma­mis­tir. Tam ter­si­ne AK Par­ti Hü­kü­me­ti sa­ye­sin­de Tür­ki­ye, öz gü­ven­li­gi­ne, mil­li ve ma­ne­vi de­ger­le­ri­ne sa­hip çik­mis­tir. 10 yil­da AK Par­ti Hü­kü­me­ti var­li­gi­ni his­set­tir­mis­tir” de­di.

“­KES­KE SIZ­DE BAS­BA­KAN­’IN YU­RE­GI­NIN ÇEY­RE­GI OL­SA”
­AY­GU­NES­’IN Bas­ba­kan Er­do­gan­’a yö­ne­lik yap­ti­gi, “Ya­hu­di ce­sa­ret ma­dal­ya­li bas­ba­kan, bu­gün de bö­lü­cü­lük ma­dal­ya­si­ni al­mak için PKK ile bir­lik­te be­bek ka­ti­li­nin ha­mi­li­gin­de mil­le­ti­mi­zi teh­dit et­mek­te­dir” açik­la­ma­la­ri­nin yar­gi­ya ta­si­na­ca­gi­ni di­le ge­ti­ren Sa­hin, “Bir si­ya­si par­ti­nin yö­ne­ti­ci­si, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’­nin bas­ba­ka­ni­na böy­le bir ya­kis­tir­ma na­sil ya­pi­lir? Is­te bu zih­ni­ye­ti, bu mil­let hiç­bir za­man af­fet­mez. Ye­ri ve za­ma­ni gel­di­gin­de san­di­ga mah­kum eder. Kes­ke siz­ler­de Bas­ba­kan Er­do­gan­’in yü­re­gi­nin çey­re­gi ol­say­di ama ol­maz o yü­rek her ba­ba­yi­gi­de na­sip ol­maz. Be­bek ka­ti­li­ni eli­ni­ze tes­lim et­ti­ler, o za­man idam ya­sa­si da var­di. Eli­niz­dey­di, ni­ye idam et­me­di­niz? Tam ter­si­ne be­bek ka­ti­li­ni ko­ru­du­nuz, ‘I­dam edi­le­mez’ di­ye ida­mi kal­dir­di­niz. Al­tin­da da li­de­ri­ni­zin im­za­si var. Sa­yin Ay­gü­nes bir de mil­let ve mil­li­yet­çi­lik­ten bah­se­di­yor. Bi­ze za­ma­nin­da ög­re­ti­len mil­let ve mil­li­yet­çi­lik kav­ra­mi­ni, bas­ba­ka­ni­miz mil­le­ti­ne ve ül­ke­si­ne en iyi se­kil­de ya­sa­ti­yor. Bu­nu da hal­ki­miz gör­dü­gü için za­ten yüz­de 50’­nin üze­rin­de oy ve­ri­yor. Bas­ba­ka­ni­miz ve hü­kü­me­ti bu ül­ke­yi fe­la­ket­ten alip, zir­ve­ye çi­kar­mis­tir. Sa­yin Ay­gü­nes her­hal­de o yil­lar­da Tür­ki­ye’­de ya­sa­mi­yor­du” di­ye ko­nus­tu.

­“ÖN­CE 4. PAR­TI OL­MAK­TAN KUR­TU­LUN”
“­BIR za­man­lar Tür­ki­ye, ba­tan­ba­ti­ri­lan ban­ka­lar, hor­tum­cu­lar, maf­ya dü­ze­ni, ül­ke­nin çök­müs eko­no­mi­si, emek­li ma­a­si için IMF’­ye yal­va­ran ve al­di­gi pa­ra son­ra­sin­da da da­vul çal­di­ran ül­ke ko­nu­mun­day­di” söz­le­riy­le o gün­le­rin zih­ni­ye­ti­nin ül­ke­ye çok za­rar­lar ver­di­gi­ni ifa­de eden Me­sut Sa­hin, “AK Par­ti hü­kü­me­ti o zih­ni­ye­tin borç­la­ri­ni öde­ye­rek, Tür­ki­ye’­yi IMF borç ba­ta­gin­dan kur­tar­di. Bir za­man­lar has­ta­ne­ler­de in­san­lar re­hin ka­lir­di. Yi­ne o zih­ni­ye­tin yö­ne­tim­de ol­du­gu yi­lar­da, si­nif­lar­da 4550 ki­si egi­tim gö­rü­yor­du. Enf­las­yon yüz­de 70’­ler­de ge­zi­yor­du. O za­man Sa­yin Ay­gü­nes gi­bi­le­ri­nin ül­kü­cü ve mil­li­yet­çi­lik dü­sün­ce­si buy­du. Ama AK Par­ti Hü­kü­me­ti ve bas­ba­ka­ni­miz bu ta­bu­la­ri yik­ti geç­ti. Onun için di­yo­ruz ya bu mil­let geç­mis ta­ri­hi­ni iyi bi­lir, ge­le­ce­gi­ni de çok iyi ko­rur. Evet Sa­yin Ay­gü­nes, 2014 se­çim­le­ri­ne çok iyi ha­zir­lan­ma­li­si­niz. Ta­ba­ni­ni­za sö­zü­nüz var, he­de­fi­niz var. Ama siz ön­ce Tor­ba­li’­da BDP’­nin ar­ka­sin­dan 4. par­ti ol­mak­tan kur­tu­lun” sek­lin­de ko­nus­tu.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Tüm Hakları Saklıdır. Torbalı Web